Residències de projectes associats

Destinades a artistes i agents culturals que treballin en àrees que coincideixin amb les línies de treball de la Fàbrica de Creació, que amb el seu treball aportin valor al projecte d’aquest equipament i que tinguin la capacitat d’exercir com a ambaixadors i antenes del projecte de suport a la creació contemporània que s’està desenvolupant dins la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.

Aquesta convocatòria fa una crida a projectes que en el marc del seu propi procés atenguin algun d’aquests àmbits:

 • Treball amb xarxes territorials.
 • Treball orientat a vincular i vincular-se amb la comunitat de la Fabra i Coats. 
 • Treball per incorporar al seu projecte artistes residents i/o del districte.
 • Que la divulgació i l’educació siguin un eix de treball destacable dins el seu projecte. 

Tenen una durada mínima de dos anys, prorrogables fins a dos més, amb una valoració anual.

Compartir

 • La Fabra i Coats –Fàbrica de Creació és un equipament municipal destinat a donar suport a la creació i a la difusió de les arts i del pensament contemporanis ubicat a l’antic recinte industrial de la Fabra i Coats.

  Amb la convocatòria de projectes associats, a la Fabra i Coats s’obre la possibilitat d’establir col·laboracions amb artistes i agents culturals que treballen en àrees que coincideixin amb les línies de treball de la Fabra, que amb el seu treball aportin valor al projecte d’aquest equipament i que tenen la capacitat d’exercir com a ambaixadors i antenes del projecte de suport a la creació contemporània que es ve desenvolupant dins la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació.

  Per tant, aquesta convocatòria fa una crida a projectes que en el marc del seu propi procés atenguin algun d’aquests àmbits:

  • Treball amb xarxes territorials
  • Treball orientat a vincular i vincular-se amb la comunitat de la Fabra i Coats
  • Treball per incorporar al seu projecte artistes residents i/o del districte
  • Que la divulgació i l’educació siguin un eix de treball destacable dins el seu projecte
 • Aquesta convocatòria està dirigida a artistes i agents culturals, ja siguin persones físiques o jurídiques, que hagin estat residents a la Fabra i Coats un mínim de dos anys i que el projecte que estiguin desenvolupant aporti un valor diferencial i estiguin disposats a connectar-lo amb l’ecosistema de la Fabra i Coats i alhora, que ampliïn la comunitat més enllà de si mateixa.

 • Seran seleccionats un nombre màxim de deu projectes.

  Totes les residències seran gratuïtes i tindran la durada mínima de dos anys, prorrogables dos anys més, amb valoració anual.

  L’equip de gestió de la fàbrica valorarà la pròrroga dels projectes en funció de l’evolució, la implicació i el valor afegit del projecte a la Fabra i Coats. La continuïtat de la pròrroga estarà subjecte a aquesta valoració.

  Al llarg de la residència, els projectes associats gaudiran dels següents serveis comuns:

  • espai de treball en horari d’obertura de la Fàbrica i en funció de la necessitat. (Més informació al web)
  • material tècnic bàsic. (Més informació al web)
  • connexió a internet, ús de sales de reunions i espais comuns, magatzem comunitari, servei de neteja i subministraments (electricitat, llum i aigua).
  • altres serveis que es vagin oferint al conjunt dels projectes en residència en funció dels recursos humans i econòmics disponibles al pressupost.

  Aquesta convocatòria no està dotada econòmicament. La Fabra valorarà l’aportació de recursos en el cas d’aquelles propostes que siguin d’interès per la seva coincidència amb els objectius de la Fàbrica per a la producció d’activitats o la producció d’un projecte, sempre amb el previ acord de la comissió de programació del Consell de la Fabra, la direcció de l’equipament i segons la viabilitat econòmica.

 • Es valorarà positivament els projectes que incloguin un o més dels següents aspectes:

  • La qualitat de la proposta
  • Capacitat de la proposta per vincular-se amb la comunitat de la Fabra (acompanyament, activitats que reverteixin en la comunitat, treball comunitari, propostes formatives...)
  • Capacitat de connexió dels processos i produccions dels residents a La Fabra amb circuits diversos i plurals de difusió de les propostes i circulació del coneixement.
  • Treball de mediació entre educació, cultura i territori a través de les arts.
  • Capacitat de la proposta per interpel·lar comunitats locals.
  • Capacitat d’establir relacions amb xarxes que connectin la fàbrica amb a l’exterior i fomentin la seva visibilitat.
  • La capacitat d’indagar en noves maneres de producció, exhibició i/o participació, prioritzant els processos i l’intercanvi, impulsar metodologies col·laboratives i comunitàries.
  • La interdisciplinarietat i/o la voluntat d’establir connexions amb altres sectors (científics, acadèmics, etc.).

  A més dels criteris exposats anteriorment, n’hi ha tres que són condicionants:

  • L’adequació a l’espai de residència i la viabilitat tècnica.
  • El compromís amb els objectius de la Fabra i Coats, així com amb les consideracions socials, ètiques i professionals que la regeixen, per tal de garantir les bones pràctiques, la transparència i la sostenibilitat, l’equitat, la paritat i la diversitat.
  • La voluntat explícita de participar en els espais de governança definits en aquestes bases -veure condicions de l’estada.
 • La Fabra i Coats consta d’una governança compartida entre una coordinació executiva amb un equip tècnic municipal i una plataforma de participació, el Consell de la Fabra, integrat per tots els agents que hi treballen (treballadors municipals i externs, residents i persones o entitats vinculades). El Consell es troba un cop al trimestre en un Plenari i s’organitza per Comissions mensuals. Les Comissions són grups de treball que es reuneixen periòdicament per dissenyar i proposar continguts, estratègies i relacions 4 dins i fora de la Fabra i Coats, les quals es consideren i validen en la Comissió Executiva, formada per representants de cada una de les parts. Totes les persones residents poden participar dels espais descrits anteriorment.

  Els projectes associats es comprometen a participar dels Plenaris i de formar part de la coordinació, conjuntament amb un membre de l’equip de la Fabra i Coats, de com a mínim alguna de les comissions de la Fabra. Aquesta participació serà remunerada.

  En cas que els projectes seleccionats facin propostes formatives ha de preveure’s un nombre de places per als residents de la Fabra. Les condicions per a la inscripció a aquestes places es valorarà per a cada acció formativa amb l’equip de gestió del centre, en funció del tipus de formació.

  Els projectes seleccionats es comprometen a realitzar la seva residència segons el pla d’execució i calendari previst, acordat amb la Fabra i Coats a l’inici de la residència.

 • La comissió de selecció dels projectes estarà formada per:

  • Una persona de l’àmbit educatiu
  • Una persona proposada pel Consell de la Fabra
  • Una persona que hagi estat resident de la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
  • Una persona de l’àmbit de les fàbriques de creació de Barcelona
  • Un membre de l’equip gestor de la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
 • Cal facilitar les dades personals i adjuntar un únic dossier (màxim 5MB) que inclogui:

  • Descripció conceptual del projecte (màxim 3.500 caràcters amb espais).
  • Descripció dels valors que es considera que el projecte aportarà a la Fabra, com a projecte associat, en els següents àmbits:
   • Treball amb xarxes territorials
   • Treball orientat a vincular i vincular-se amb la comunitat de la Fabra i Coats
   • Treball per incorporar al seu projecte artistes residents i/o del districte
   • Que la divulgació i l’educació siguin un eix de treball destacable dins el seu projecte
  • Descripció, en la mesura que sigui possible, del tipus d’espai i necessitats tècniques.
  • Pla d’execució del projecte i calendari previst en cas que, es proposin activitats.
  • Declaració sobre si s’han demanat o obtingut ajuts públics o privats per la mateixa activitat, i per quina quantitat.
  • Declaració sobre si es compta amb la col·laboració d’altres entitats, col·lectius o equipaments, i l’objectiu de l’acord.

  *La comissió de selecció convocarà a una entrevista si ho estima convenient.

  La presentació de la sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari específic per aquesta convocatòria, que es troba en aquesta mateixa pàgina.

  La data d’inici de presentació de sol·licituds serà el dia 8 de març de 2021 i la data de finalització serà el dia 19 d’abril de 2021.

   

   

 • En el termini màxim de tres dies laborables, després de la data de l'última reunió de la comissió de selecció, es comunicarà per e-mail i a la pàgina web http://fabraicoats.bcn.cat els projectes seleccionats.

 • La participació implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions. Qualsevol imprevist o canvi forçós de les condicions de les mateixes serà resolt per l’entitat organitzadora i notificat als interessats.

  Tots els projectes seleccionats passaran a formar part de l’arxiu obert de la Fabra i Coats. Al final de la residència es demanarà una memòria que passarà a formar part del mateix arxiu.

 • D’acord amb la normativa de protecció de dades s’informa que les dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona-ICUB) amb la finalitat de gestionar la participació en la Convocatòria de residències de la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació. Aquesta finalitat està legitimada en base al compliment d’una missió en interès públic. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers.

  Es té el dret a accedir, rectificar i suprimir les dades aportades, així com a exercir els altres drets establerts en la normativa vigent de protecció de dades sobre les mateixes. Es pot consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

  • Cal ser major d’edat. No hi ha cap restricció per raó d’origen, nacionalitat o lloc de residència. En cas necessari, la Fabra i Coats només podrà acreditar el seu suport al projecte mitjançant una carta d’invitació.
  • Els col·lectius han de designar una persona responsable del projecte.
  • Les dates i els espais de residència estan subjectes a disponibilitat. La Fabra i Coats podrà proposar canvis per ajustar la durada i l’adequació als espais del projecte. 6
  • Els horaris d’obertura de la Fàbrica de Creació són: de dilluns a divendres de 9 a 22 h, dissabtes de 10 a 21 h i diumenges d’11 a 21 h. L’accés rodat (càrrega i descàrrega) depèn dels horaris del recinte. (Més informació al web)
  • La Fabra i Coats farà tot el possible per adaptar-se a les necessitats tècniques i humanes de cada proposta, i aquestes, al seu torn, s’han d’adequar a la seva normativa.
  • Les persones seleccionades signaran un compromís d’ús dels espais i del material tècnic, així com, de participació al Consell de la Fabra i ser part activa d’alguna de les comissions.
  • En cas de presentació pública, els responsables cediran els drets d’explotació, reproducció i exhibició en concepte de difusió. I hauran de complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual per tal que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
  • Tots els projectes seleccionats han d’incloure el logotip de la Fabra i Coats com a col·laboradora.
  • Totes les activitats públiques es realitzaran als espais de la Fàbrica de Creació. Les residències a la Fabra i Coats no impliquen el dret d’exhibició al Centre d’Art Contemporani.
  • La participació a la Convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, dels requisits de presentació de projectes i de la resolució de la comissió de selecció. Aquesta resolució serà inapel·lable.
  • La Fabra i Coats es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió de la comissió de selecció si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius i sol·licituds de la present Convocatòria o a les normatives de la Fabra i Coats.

Subscriu-te al nostre butlletí

Assabenta’t de les activitats destacades de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona. Residències artístiques, festivals, concerts, activitats educatives i moltes altres activitats.

Subscriu-te!