QUÈ ÉS EL CONSELL?

El Consell de la FiC vol ser un espai consultiu i de governança que afavoreixi dinàmiques per a dissenyar col•lectivament allò que hi passa i el seu futur. És un espai on poden trobar-se els projectes residents i associats a la Fàbrica, a més d’entitats i persones interessades del territori per compartir i consensuar elements que vagin definint les formes de fer i d’habitar la fàbrica.

 • és un espai consultiu on es troben els residents de la Fàbrica, associats i entitats del barri per a consensuar metodologies i criteris compartits que construeixin de forma plural la identitat de la Fàbrica i facilitin el seu arrelament.
 • és un punt de trobada i comunicació: el plenari i les comissions del consell també són els espais on compartir inquietuds, necessitats i propostes per millorar la gestió i el dia a dia de la FiC.
 • és un espai de treball comú / plural: a través d'aquest òrgan, la comunitat de la Fàbrica de Creació es coneix i fomenta el seu vincle, part primorial d'un espai de recerca, creació i innovació en matèria cultural. Aquesta dinàmica de treball i convivència busca facilitar la col•laboració entre diferents residents i entitats i l'intercanvi de recursos.
 • és també un espai on posar-se en relació amb entitats i col•lectius del territori interessats en la creació cultural, en l’educació i el treball comunitari, procurant el sorgiment de processos de treball conjunt que responguin a necessitats i inquietuds compartides.

L'objectiu del consell és generar un espai que potenciï la participació dels habitants del recinte de la Fabra i Coats en el disseny del seu futur i les seves relacions territorials amb els diversos contextos culturals i educatius de Barcelona.


QUI FORMA PART DEL CONSELL?

El Consell de la FiC és un òrgan de governança compartida on participen tots els agents vinculats a la vida de la Fàbrica de Creació (Residents, Treballadors, Projectes Associats, Entitats veïnes) amb l’objectiu de teixir de forma conjunta el procés de la Fàbrica per convertir-se en un referent en el camp de la recerca, la creació i la producció artística a la ciutat de Barcelona i, en concret, dels projectes multidisciplinars i de la cultura com a eina pedagògica.

El Consell està integrat per:

 • Residents de la Fàbrica de Creació
 • Treballadors i treballadores de la Fàbrica de Creació
 • Persones vinculades, festivals i activitats externes que tenen lloc al recinte de la FiC • Institucions i entitats de Sant Andreu relacionades amb la cultura.
 • Qualsevol persona que estigui involucrada en algun dels projectes o programes que es desenvolupin en el marc de FiC.

COM FUNCIONA?

El Consell s'organitza de la següent manera:

 • Plenari del Consell: És el punt de trobada i de posada en comú de totes les persones que el conformen.
 • Comissions: Grups de treball que treballaran entorn a un eix específic. Durant el curs 2018-19 es començarà a treballar a partir de tres comissions.
  • Relacions Externes: dedicada a dissenyar estratègies i relacions amb espais de fora de la Fàbrica de Creació (intercanvis, col•laboracions, participació a xarxes locals i internacionals, etc.)
  • Programació i convocatòries: dedicada a proposar criteris per les convocatòries puntuals (residències, viver, projectes col•laboració, ràdio, beques, etc.) i criteris de programació (re-validar els existents) de la Fàbrica de Creació.
  • Processos Col•lectius: partint de grups de treball, experimentar processos col•lectius en base a interessos comuns i teixir el relat de les identitats de la FiC.

Comissió Executiva: Espai per a la recollida de les propostes del plenari i de les comissions i posada en marxa de les propostes. ls membres de la Comissió aniran canviant bianualment per d’altres proposats en el plenari, vetllant per respectar la diversitat de perfils i experteses.

Coordinació: L’Ordit

El plenari es reuneix un cop al trimestre, igual que les diferents comissions. La Comissió Executiva es reuneix mensualment. En alguns casos, pot ser que les diferents comissions s’hagin de reunir excepcionalment per a tractar algun tema concret.

El mètode de comunicació del Consell serà la plataforma Decidim, on es compartiran els diferents documents de treball, es podran consultar les actes i els calendaris pertinents.

COM PARTICIPAR-HI?

El Consell està concebut perquè els seus membres puguin incorporar-se a alguna de les comissions i assisteixin al plenari per a informar del treball fet i conèixer els altres processos de feina encetats per la resta de comissions. Aquesta implicació suposa l’assistència a dues reunions trimestrals.