Aprovació de la nova Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)

El passat 6 de març de 2019, va entrar en vigor la darrera reforma de Llei d’Arrendaments Urbans que contempla les següents novetats:

Durada del contracte

S’estableix una pròrroga obligatòria de cinc anys per a contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanents, i set anys en el cas que la propietària sigui una empresa. La pròrroga legal, de l’article 10, que es dóna un cop passats els cinc primers anys, o set si el propietari és empresa,  passa a ser de tres anys.

Resolució del contracte per necessitat de l’habitatge

Tornem a la regulació anterior al 2013. La persona propietària pot resoldre el contracte de manera anticipada per necessitat de l’habitatge, només si la clàusula figura expressament al contracte.

Venda de l’habitatge arrendat

L’adquirent d’un habitatge arrendat haurà de suportar l’arrendament fins a la finalització de la pròrroga obligatòria (cinc anys o set anys, si l’arrendador/a era una empresa), sense necessitat que l’arrendament consti al Registre de la Propietat.

Limitacions de garanties addicionals

La reforma limita a dos mesos de renda, les garanties addicionals a la fiança que pot demanar l’arrendador/a.

Clàusula d’actualització de la renda 

L’increment produït com a conseqüència de l’actualització anual de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació percentual experimentada per l’Índex de Preus al Consum a data de cada actualització.

Despeses del contracte de lloguer

A l’apartat de les despeses, la nova llei preveu, que si la propietària de l’habitatge és una empresa, les despeses passaran a ser abonades per aquesta.

Impost de Transmissions Patrimonial (ITP)

La nova llei també modifica l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). A partir d’ara els contractes d’arrendament d’habitatge habitual quedaran exempts de pagar aquest impost.

Aquesta reforma torna a adoptar les mesures que es van prendre el passat desembre de 2018 i que van ser derogades el 23 de gener de 2019, tal com ja us vam informar el passat 6 de febrer mitjançant la notícia “Els contractes de lloguer tornen a tenir una durada de 3 anys”.

Tenir clares les dates de l’entrada en vigor i la derogació de les diferents reformes de la llei és molt important per saber si ens apliquen la normativa correcta, ja que el nostre contracte es regularà per la llei en vigor en el moment de la signatura.

Així hem de tenir present que:

– Els contractes signats entre el 19 de desembre de 2018 i fins al 23 de gener de 2019, tenen una durada cinc anys, set si l’arrendador és empresa i gaudiran de totes les novetats del Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre.

– Els contractes signats del 24 de gener de 2019 fins al 5 de març de 2019, tornen a ser regulats per la Llei d’Arrendaments Urbans del 2013, que establia una durada de 3 anys en els contractes de lloguer.

A partir del 6 de març de 2019, els contractes tornen a tenir una durada de cinc anys, set anys en cas que l’arrendador/a sigui una empresa, i gaudeixen de totes les novetats abans exposades.

Recordeu que, davant dubtes de qualsevol classe vinculat amb el lloguer d’un pis o d’una habitació, podeu demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia