Protocol d’actuació davant els episodis de contaminació de l’aire

Entre les mesures més destacades del protocol hi ha la restricció de la circulació als vehicles més contaminants, aquells que no disposen del distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), durant els episodis de contaminació per diòxid de nitrogen.

22/12/2017 18:01 h

Ajuntament de Barcelona

El protocol d’actuació davant els episodis de contaminació atmosfèrica és un instrument intern de coordinació del consistori que s’inclou en el Pla bàsic d’emergències municipal i que regula les actuacions que s’hauran de desplegar quan es registrin alts nivells de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) o de partícules en suspensió (PM10).

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat durant el plenari municipal de desembre que el pla és “una actuació específica que permet lluitar de forma puntual quan les condicions atmosfèriques fan que se superin de forma extraordinària els llindars de contaminació que marca la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS)”.

A més, la tinenta d’alcaldia ha destacat que el procés d’elaboració del pla ha tingut un ampli consens social i polític. “Estem segurs que suposa un pas endavant en la lluita contra la contaminació i, sobretot, a favor de la salut de les persones de la ciutat”, ha afegit.

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. A Barcelona, aquesta situació es pot produir fins a tres vegades l’any per una alta concentració de partícules en suspensió PM10  o  de diòxid de nitrogen (NO2).

Principals mesures a activar en cas de declaració d’episodi 

En cas d’episodi de contaminació per NO2 s’activaran restriccions temporals en la circulació dels vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona. Les restriccions estaran vigents de 7.00  a 20.00 hores de dilluns a divendres, els dies feiners, mentre duri l’episodi. Per facilitar la mobilitat dels usuaris es reforçarà el transport públic amb mesures extraordinàries.

En cas que es decreti un episodi de contaminació per partícules en suspensió PM10,  es prohibirà que els serveis municipals executin obres que generin pols mentre duri l’episodi i també s’incrementarà el reg dels carrers.

Més informació

Notícies relacionades