Ciutat Vella destina 2’5 milions d’euros per fer front a la crisi provocada per la Covid-19

Des del Districte s’aposta per diversificar l’economia i per posar les polítiques de cures al centre, atenent a les necessitats socials del veïnat i dels comerciants. En total, es tracta de 120 mesures repartides en tres eixos que són: treballar cap a un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat; enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics; i consolidar el dret a la ciutat.

19/10/2020 14:30 h

Districte Ciutat Vella

També incorporarà un equip de 7 persones amb diversos perfils que vetlli pel seu desenvolupament i en faci el seguiment i l’avaluació

Aquestes actuacions s’emmarquen en la mesura de govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la Covid-19” que s’ha presentat al darrer Consell Plenari del districte.

Ciutat Vella, és el districte que més està patint els estralls de la pandèmia, ja que la situació actual ha tornat a posar en evidència que la seva dependència econòmica del turisme és la seva principal feblesa. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan impulsant i dissenyant tot un seguit de mesures que han de permetre construir un model econòmic més consistent, resilient i sostenible amb una economia diversificada que no depengui del públic flotant.

També s’implantaran tot un seguit d’accions que ajudin a les famílies a nivell social, per tal d’evitar que la precarietat s’acarnisansi amb ells. Així mateix es treballarà en totes aquelles iniciatives que permetin que la ciutadania pugui gaudir d’una ciutat pensada per a ells, recuperant espais dels que, fins ara, s’han sentit expulsats.

Les principals mesures dels tres eixos són:

Model econòmic:

 • Elaborar, de la mà dels diversos agents econòmics del districte, el nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, el qual articularà mesures per caminar cap a un model econòmic resilient i diversificat.
 • Treballar una línia de Baixos de Protecció Oficial consistent en els acords entre propietaris i llogaters amb la intermediació del Districte i Barcelona Activa.
 • Consolidar el sistema de lliurament socialment responsable a domicili per potenciar la compra local en comerços de proximitat i facilitar-hi l’accés a persones amb problemes de mobilitat.
 • Mediar en la renegociació dels lloguers de locals amb activitat comercial per tal d’evitar el tancament de negocis.
 • Posar en marxa la iniciativa “Dissenyem per al Comerç” a Ciutat Vella, el qual uneix escoles de disseny i eixos comercials per dinamitzar el comerç de proximitat.
 • Treballar complicitats en la línia de consolidar col·laboracions públic-comunitàries i amb el públic-privat amb presència al districte, per tal d’impulsar la formació i l’ocupació de qualitat.
 • Donar resposta a les necessitats formatives del comerç per tal de millorar les competències digitals i, si s’escau, reorientar la seva activitat a través de cursos i eines diverses.
 • Crear un grup de treball amb les dinamitzadores dels eixos i associacions comercials establint canals d’informació i orientació sobre els recursos existents i la identificació de les necessitats expressades pel comerç.

Cures i Drets socials

 • Prioritzar les necessitats sanitàries dels veïns i les veïnes: CAP del Raval Nord i CAP del Gòtic.
 • Desplegar un projecte integral per la cura de les persones a Ciutat Vella que planteja una més òptima organització dels serveis relacionats amb les cures i que pretén caminar cap a la generació de barris més cuidadors.
 • Reforçar els recursos als centres de Serveis Socials del Districte amb participació de les persones treballadores i els equips de direcció dels centres. S’incorporaran 10 persones entre treballadores i educadores socials a Ciutat Vella per garantir aquest reforç pel darrer trimestre del 2020.
 • Formar i capacitar en perspectiva intercultural als i a les professionals del districte que treballen en els àmbits de la salut mental, social i educació.
 • Contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal mitjançant un servei que respongui a les necessitats de conciliació existents, principalment per part de dones monomarentals, a través del projecte Concilia.
 • Incorporar el perfil profesional de suport emocional psicosocial per a centres educatius del Pla de Barris, explorant a més a més el treball d’acció social en l’àmbit de la petita infància a les Escoles Bressol i Espais Familiars Municipals.
 • Treballar amb el Consorci d’Educació i els centres educatius per dotar l’accés, a l’alumnat i famílies que es vegin obligades a continuar la docència des del seu domicili, a material educatiu i material tecnològic amb connectivitat per garantir la continuïtat d’aprenentatges en els centres on s’apliquin quarentenes.
 • Promoure activitats físiques per la gent gran a l’espai públic amb les mesures preventives necessàries vetllant per la salut física i mental.
 • Suport a les persones grans que viuen soles i a les persones grans migrades en les tasques diàries.

Dret a la ciutat

 • Reforçar la nova estratègia de treball de negociació col·lectiva amb veïnes i moviments per la defensa del dret a l’habitatge per evitar l’expulsió de habitants del barri.
 • Impulsar programes de condicionament d’habitatges que impliquen creació d’ocupació al districte (en la línia del programa Teixim Barris).
 • Implementar actuacions tàctiques a l’espai públic per mantenir la vida veïnal recuperada després del confinament en equilibri amb l’ús per part dels visitants.
 • Creació d’un equip per portar a terme un Pla de Xoc de Neteja durant el quart trimestre 2020 i tot 2021.
 • Ampliar mitjançant urbanització tàctica o estructural i el confort de l’espai del vianant millorant i incrementat els carrers pacificats i prorrogant els programes itineraris segurs i obrim els carrers.
 • Aplicar el programa “mans al verd” en un espai (carrer o plaça) de cada barri del districte implicant a la comunitat en la cura del verd urbà.

Aquesta mesura de govern incorpora les aportacions dels agents del territori, ja siguin entitats econòmiques, socials, comunitàries i les associacions de veïns i veïnes del districte. També les dels grups municipals amb representació al Consell Plenari del Districte. Amb la voluntat de consensuar els objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Les accions tenen una vigència de 15 mesos, és a dir, el que queda de l’any 2020 i l’any 2021. Tot i això, la seva continuïtat s’analitzarà individualment en cadascun dels casos, programant la seva aplicació tenint en compte la seva idoneïtat en cada moment.