Disponible per a la consulta electrònica la sèrie completa de l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

Amb la finalització del procés de digitalització, la ciutadania ja pot consultar la informació estadística de la ciutat a internet, des de l'any 1902 fins a l'actualitat.

10/10/2017 08:34 h

SEDAC

Aquest any 2017 finalitza la digitalització de l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. La digitalització de l’Anuari, projecte iniciat l’any 2013 gràcies a la indispensable col·laboració entre el Departament d’Estadística i el Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona, ha tingut diverses etapes, algunes d’elles relacionades amb la transformació digital d’una altra publicació important, la ‘Gaseta Municipal de Barcelona’, ja que durant alguns anys, l’Anuari es va publicar com a annexos d’aquell butlletí municipal. En aquesta darrera fase s’han digitalitzat els volums del 1947 al 2007.

L’Anuari és la principal obra de referència sobre estadístiques de Barcelona. Pels investigadors, és considerada una font bàsica per a l’estudi de la demografia i història de la ciutat de Barcelona des de
principis del segle XX. Una publicació centenària que ha sofert, al llarg de la seva història, canvis en el títol, la llengua, la periodicitat i el contingut. En el seu últim període s’ha consolidat com una font
d’informació bàsica que recull dades estadístiques de qualitat de la ciutat i amb un ampli ventall de variables tractades. El nivell màxim territorial de desglossament de les dades és el districte, la qual cosa
permet trobar-hi dades estadístiques per al conjunt de Barcelona i, a més, per districtes, en funció de la matèria i font primària d’aquestes dades.

La publicació en sèrie s’ha dividit en tres parts seguint les variants de títol que ha tingut al llarg dels anys:

Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 1902-1920
Estadística municipal, 1927-1986
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona, 1987-

Un altre títol inclòs en el projecte de digitalització ha estat l’Avance del boletín de Estadística Municipal, elaborat mensualment per l’Institut Municipal d’Estadística, des del 1955 fins al 1973 i que dona coherència al conjunt.

L’Anuari, els darrers anys, des del 1996, va començar a publicar-se, a més de en format paper, en versió electrònica al web del Departament d’Estadística, conjuntament amb altres informes elaborats per aquest servei municipal. L’accés electrònic va ser cabdal per arribar a un públic més ampli i facilitar la difusió dels anys més moderns.

Avui ja es pot consultar tota la col·lecció completa en versió digital, des del web del departament municipal, però també des del repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona, BCNROC que
garanteix l’accés permanent a aquest important patrimoni hemerogràfic municipal per part de tothom que hi estigui interessat.