El Ple tramita la proposta de modificació de les ordenances fiscals

El Ple ha aprovat provisionalment la modificació per a l’exercici del 2020 i successius de les ordenances fiscals, que planteja la revisió d’algunes taxes i impostos per fer front a l’emergència climàtica i a l’ús intensiu de l’espai públic.

25/10/2019 16:04 h

Ajuntament de Barcelona

El tràmit s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern municipal, format per Barcelona en Comú i el Partit dels Socialistes de Catalunya, els vots en contra de Ciutadans, el Partit Popular i Barcelona pel Canvi i les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.

L’objectiu és actualitzar alguns impostos per adequar-los a la realitat actual de la ciutat. Pel que fa a l’impost sobre béns immobles, es volen ajustar els rebuts als valors cadastrals dels habitatges que es van establir a la ponència del 2017. També es preveu revisar taxes municipals com les que regulen l’estacionament de vehicles en superfície, el clavegueram o les terrasses a la via pública. Es tracta d’una proposta ambiciosa que engloba diferents modificacions i que té un impacte global previst de 82 milions d’euros.

Ara s’obre el termini de dos mesos per poder-hi proposar millores i negociar-ne els canvis amb la resta de grups municipals, abans de l’aprovació definitiva, que hauria de ser  al Ple del mes de desembre. Són unes ordenances orientades a combatre el canvi climàtic i fer front a l’ús intensiu de l’espai públic.

Com es poden reduir els desplaçaments en vehicle privat?

La gestió de l’estacionament regulat en superfície és una de les claus per fer una bona gestió de la mobilitat i dels usos de l’espai públic, reduir els desplaçaments en vehicle privat i afavorir els mitjans de transport més sostenibles i menys contaminants.

Les noves taxes del servei d’estacionament regulat en superfície a l’AREA s’adeqüen als objectius del Pla de mobilitat urbana (PMU) i segueixen el compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índexs de contaminació de la conurbació urbana, que es troben per sobre del llindar establert per la normativa europea.

Es planteja:

  • Desincentivar l’ús de l’estacionament en superfície dels no residents penalitzant l’estacionament en superfície respecte a l’aparcament subterrani. Es passa de la tarifa única a uns preus variables per als no residents segons el tipus de vehicle, d’acord amb els criteris ambientals definits per la DGT, tant a l’àrea blava com a l’àrea verda.
  • Mantenir la política tarifària dels residents amb dues modificacions: eliminar les bonificacions per als bons conductors i incorporar el pagament al mes d’agost.
  • Adaptar l’horari de regulació de l’àrea blava a la realitat de la mobilitat actual de la ciutat, ampliant-ne l’horari de regulació durant el migdia (de 14.00 a 16.00 hores).
  • Penalitzar la mala utilització del servei d’estacionament regulat amb la revisió de l’import de cancel·lació de denúncia de 7 a 9 euros.
  • Adaptar les taxes de la grua municipal amb un increment general del 17%, d’acord amb l’actualització de l’IPC català des del 2009. Així doncs, el cost de retirar un turisme passarà dels 147,69 euros actuals a 173 euros i permetrà cobrir prop del 95% del cost del servei sense que es repercuteixi en la resta de la ciutadania una part del cost ocasionat per la indisciplina d’un conductor.
  • Reformular les bonificacions per als vehicles menys contaminants de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a turismes i motocicletes. S’elimina la bonificació del 25% per als vehicles de benzina de fins a 120 g/km de CO2, es manté la del 75% per als vehicles amb l’etiqueta de zero emissions i es redueix del 75% al 25% la dels vehicles amb etiqueta ECO. També s’elimina la bonificació per domiciliació i la dels vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys, i només es bonificaran els que tinguin matrícula històrica emesa per la DGT.

Mesures d’impacte mediambiental

Per tal de fomentar les energies renovables, s’amplia la bonificació de l’aprofitament de l’energia solar i s’estén a immobles no residencials.

Amb l’objectiu d’estar més ben preparats per als episodis climàtics extrems (pluges torrencials, períodes de sequera i onades de calor) es proposa incrementar les tarifes del servei de clavegueram per augmentar el grau de cobertura dels costos del servei, concretament del 33% al 75%. En aquest cas, es mantindria l’exempció de la taxa per a les persones que es troben en situació de pobresa energètica, aprovada durant el mandat passat.

Ús intensiu de l’espai públic

Durant els darrers anys s’ha incrementat la demanda d’ocupació de l’espai públic per part d’establiments de restauració en detriment de l’espai destinat als vianants. En el cas de Barcelona, aquesta demanda es manté durant tot l’any.

Per això es proposa incrementar les tarifes per a les terrasses i fer-ne una nova classificació en cinc zones geogràfiques amb diferents taxes. Això comportaria que les terrasses situades a les zones de més valor i on hi ha més concentració de terrasses paguessin més que les zones amb menys demanda. Per exemple, les terrasses de la categoria més alta (a la Rambla) pagarien 1,95 euros per metre quadrat al dia en lloc dels 0,46 euros actuals.

Aquesta revisió és fruit d’una anàlisi comparativa que s’ha fet amb diverses ciutats d’Europa i que equipararà aquesta taxa amb la de ciutats com Roma, Milà o París.

Modificació de l’IBI

Es proposa adequar l’impost sobre béns immobles (IBI) als nous valors cadastrals sorgits de la revisió feta el 2017, que ajusten l’impost als valors reals de cada propietat. La mesura situa l’increment mitjà del rebut en el 5,46%, més d’un punt per sota de la mitjana del període 2008-2015 i inclou la baixada dels tipus impositius (del 0,75% al 0,66%) i la supressió dels límits existents des del 2001.

Es penalitzaran els habitatges d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats amb un increment del 50% de la quota líquida de l’impost, s’eliminarà la bonificació per pagament mitjançant domiciliació bancària del rebut i s’incrementarà l’IBI associat als béns immobles de característiques especials (BICES), amb què es graven les activitats del Port o la Central Regasificadora.

El mateix ICIO que tenen la majoria de ciutats

Es proposa reforçar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb l’increment del tipus impositiu que s’aplica a la base liquidable del 3,35% al màxim permès per la llei, el 4%, i que ja apliquen ciutats com Madrid, Saragossa, Girona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat o Sant Cugat del Vallès.

Eliminar la taxa d’inici d’activitat

Es proposa eliminar la taxa d’inici d’activitat econòmica, una taxa urbanística vinculada a la verificació i el control de les activitats sotmeses a comunicació o declaració responsable, que és imprescindible per posar en marxa un negoci.

La tramitació s’inicia amb el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda per poder negociar millores i canvis amb la resta de grups municipals. Seguint el procediment, l’aprovació definitiva hauria de tenir lloc al Ple del mes de desembre.

Notícies relacionades