El text definitiu que regula la ZBE incorpora una nova moratòria per a les persones vulnerables

Un cop acabat el període d’al·legacions, el text articulat de l’ordenança que regularà la zona de baixes emissions (ZBE) a partir de l’1 de gener de 2020 ja és definitiu i es presentarà a les comissions i al Ple municipal d’aquest mes per a l’aprovació final. L’ordenança incorpora una nova moratòria, enumera els vehicles singulars que podran circular per la ZBE i especifica la quantia de les multes per les sancions lleus, greus i molt greus.

10/12/2019 17:24 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el període d’al·legacions el text de l’ordenança ha rebut un total de 1.849 esmenes, presentades per 110 persones físiques i jurídiques. Com a resultat, s’han incorporat al text articulat quatre punts que detallen i amplien alguns dels continguts de l’ordenança.

Nova moratòria per a les persones vulnerables

Hi haurà una moratòria d’un any per circular per la zona de baixes emissions per a les persones amb uns ingressos individuals inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) més un 10%, uns 8.000 euros anuals, que acreditin que utilitzen el vehicle com a instrument indispensable per desenvolupar l’activitat professional. Aquest col·lectiu s’haurà de registrar prèviament i aportar la documentació necessària al web zbe.barcelona.

Multes, sancions i criteri de reiteració per als vehicles sense distintiu ambiental de la DGT

Els cinc municipis que engloba la zona de baixes emissions, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, estableixen sancions comunes als vehicles més contaminants, els que no tenen l’etiqueta ambiental de la DGT, que no són aptes per circular per la zona de baixes emissions.

Les multes seran de 100 euros per les sancions lleus, 200 euros per les sancions greus i 500 euros per les infraccions més greus. Si un vehicle sancionat per circular per la zona de baixes emissions continua desplaçant-s’hi passats 90 minuts, podrà ser sancionat amb una segona multa.

Exempcions per als vehicles que fan serveis singulars

S’estableix una exempció als vehicles que presten un servei singular perquè puguin circular per la zona de baixes emissions. Caldrà demanar una autorització o un registre previ a través del web www.zbe.barcelona.

Aquests vehicles són els vehicles blindats, les unitats mòbils de ràdio i televisió, els vehicles taller o laboratori, els vehicles adaptats per a la venda o exposició de llibres, els vehicles condicionats per a la venda d’articles, les grues d’arrossegament o d’elevació, els vehicles per a fires, les formigoneres, els vehicles destinats al reg asfàltic i els vehicles de senyalització del sòl.

Calendari final per a l’aprovació de l’ordenança

El text definitiu es dictaminarà a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat perquè es voti definitivament al Ple municipal del 20 de desembre. Entrarà en vigor l’1 de gener de 2020.

Què és la ZBE i per què s’aplica?

La zona de baixes emissions és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que comprèn Barcelona i els municipis circumdants. Les restriccions de trànsit s’aplicaran els dies feiners, de les 7.00 a les 20.00 hores. Les vies ràpides, com les rondes o la C-31, en queden excloses.

Els vehicles que no podran circular-hi són els que no tenen el distintiu ambiental de la DGT i que, per tant, tenen un potencial contaminant excessiu. De fet, un turisme de gasolina de més de 20 anys emet 58 vegades més diòxid de nitrogen (NO2) que un de nou, i retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equival a retirar 35 vehicles moderns equivalents.

Es preveu que la posada en marxa de manera permanent de la zona de baixes emissions evitarà la circulació de 50.000 vehicles sense etiqueta al dia. Les emissions de NO2, un contaminant que prové essencialment del trànsit rodat, es reduiran en un 15%. S’estima que d’aquí a 4 anys la mesura haurà afectat 125.000 vehicles.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades