El veïnat dibuixa el futur de Vallcarca

Primera llum verda a un nou planejament urbanístic que vol reactivar el barri i posar en valor la seva història i patrimoni i que recull els acords del procés de participació veïnal i de la proposta guanyadora del concurs d’idees convocat per la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca.

15/03/2018 10:18 h

Districte de Gràcia

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d’ahir dimecres va aprovar inicialment, amb els vots a favor del Govern municipal, CUP Capgirem i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i l’abstenció de la resta de grups, una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) que estableix una nova ordenació urbanística per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia.

El document és fruit del treball conjunt mantingut entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes els últims mesos per donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, a la construcció de nous habitatges i espais verds i a noves activitats econòmiques i cooperatives.

D’aquesta feina compartida va sorgir la proposta de convocar un concurs d’idees a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca, amb representació veïnal i de l’administració, que recollís les conclusions i demandes ciutadanes. El projecte guanyador es va conèixer al juny i va ser ‘Arrels’, de l’equip liderat per l’arquitecte Carles Enrich. Posava en valor els recursos i infraestructures del barri, amb una especial sensibilitat per la conca formada per les rieres Vallcarca i Farigola, així com pel patrimoni històric i identitari del barri.

Un cop coneguda la proposta guanyadora, es va celebrar un procés de debat ciutadà de tres mesos i dotze sessions de treball per enriquir-la i incorporar-hi aportacions. El fruit va ser un document d’autoria veïnal que s’ha acabat plasmant en la redacció de l’MPGM que ha vist ara la primera llum verda.

La vocació del pla és donar resposta a les expectatives i demandes veïnals i deixar enrere la situació de bloqueig que es viu des de l’aprovació del planejament de 2002, que va derivar en un barri ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa.

Així doncs, la intenció de les entitats veïnals i del Govern municipal a l’hora d’impulsar el planejament és tirar endavant una nova ordenació pensada des de l’urbanisme social per adaptar Vallcarca a les necessitats actuals de l’entorn.

Es preveu potenciar les zones verdes i espais relacionals, i crear un gran espai central que farà les funcions de plaça cívica i, alhora, acollirà horts i plantacions de fruiters. Els nous edificis es concentraran al perímetre de l’àmbit i en continuïtat amb la morfologia urbana i tipologia del casc antic de Vallcarca. I s’impulsaran nous equipaments en edificis històrics del barri com són Can Carol i la Fusteria.

En total, l’MPGM es desenvolupa sobre un sòl total de 23.821 metres quadrats, dels quals 9.200 seran zona verda –804 més que actualment– i 1.608 es reservaran per a la construcció de 91 habitatges socials nous.

Espais de trobada i zones verdes

El planejament ordena el parc urbà públic que es crearà en l’àmbit de Vallcarca seguint les directrius de la proposta guanyadora del concurs i de les posteriors millores introduïdes en les sessions de participació. L’edificació es concentra en el perímetre, i l’espai verd s’amplia. Així, es generen els següents espais diferenciats:

Plaça central. La futura urbanització preveu generar una superfície central terrassada que funcionarà com a gran espai verd productiu. Serà una gran era on s’incorporaran horts i plantacions de fruiters, de manera que es posarà en valor el patrimoni rural del barri i la seva història recent d’autogestió veïnal. L’espai engloba també una plaça de grans dimensions, oberta i polivalent, ubicada en el punt més central del nou barri.

Plaça Farigola. Tal com plantejaven les bases del concurs, l’àmbit que ara es coneix com a plaça Farigola es conservarà com a espai verd de trobada. Així, els sòls passen a qualificar-se com a parcs i jardins urbans, i es conservarà la vegetació original. Per tant, la plaça, juntament amb el futur equipament de Can Carol, seran un dels punts neuràlgics del barri.

Plaça del metro. És l’espai que va resultar de l’enderroc dels edificis que hi havia entre els carrers d’Argentera, Cambrils i Avinguda Vallcarca. Actualment és una esplanada oberta, amb acabat de ciment i sense arbrat. L’MPGM preveu mantenir bona part d’aquesta placeta d’accés al metro com a punt de trobada veïnal i d’entrada al barri. Es qualificarà tot l’espai com a parcs i jardins urbans, i es garantirà un espai obert amb forma triangular que acompanyarà la sortida del metro.

Impuls a l’habitatge públic i la diversitat d’usos a les plantes baixes

L’habitatge és un punt central dins els objectius del pla. En aquest sentit, es garanteix que l’Ajuntament liderarà la iniciativa en matèria d’habitatge de protecció. En tot el conjunt, es reserva un total de 8.214 m2 de sostre de titularitat pública destinat a habitatge amb algun tipus de protecció, que podran donar cabuda a 91 pisos. Se situaran als edificis A –25 habitatges–, B –37– i H –29–, i es promouran en règim de lloguer, ja sigui com a promocions públiques o de cooperatives d’ús social.

Pel que fa a nous habitatges privats, a la resta d’edificis –C, D, E, F, G, I i J– se’n preveuen 143, que se sumaran als 28 de privats que ja existeixen a les illes situades entre els carrers de Calendau, Argentera i Cambrils. En total, doncs, en tot l’àmbit hi haurà 262 habitatges, dels quals 234 seran nous entre les promocions públiques i les privades.

El planejament respecta les edificacions existents de l’avinguda Vallcarca, 86-88, Cambrils, 3 i Cambrils, 5, que tindran un ús dotacional i són en bona part o totalment titularitat de l’Ajuntament. A més, en tot l’àmbit es preveu una barreja entre la rehabilitació de l’edificació antiga i la construcció de nous edificis per redibuixar el teixit del barri. Un pla de desenvolupament precisarà la distribució dels sostres i els usos previstos.

D’altra banda, la nova ordenació vol consolidar el barri com un àmbit per viure amb presència majoritària d’habitatge i una mixtura d’usos bàsicament centrada en les plantes baixes. Per garantir-ho, els baixos dels edificis es destinaran a comerç i altres de les activitats previstes en la proposta guanyadora del concurs: tallers, botigues d’alimentació, fusteries, estudis, etc.

Ampliant la xarxa d’equipaments públics del barri

El pla recull la conversió a equipaments públics de dues peces importants i amb pes històric i simbòlic en l’àmbit, que són:

Can Carol. Actualment ja s’està redactant el projecte per rehabilitar la masia, ubicada al número 26 del carrer de Cambrils, a la part baixa de Vallcarca, i convertir-la en un casal de barri. L’MPGM, doncs, dona resposta a la llarga reivindicació veïnal de recuperar l’edifici per ampliar l’oferta d’equipaments públics de l’entorn de Vallcarca.

La Fusteria. Es preveu qualificar com a nou equipament públic l’edifici del número 24 del carrer Argentera, que antigament va acollir una fusteria i es coneix popularment amb aquest nom. De fet, la comunitat veïnal ja ha donat usos comunitaris a aquest edifici. Ara, la proposta actual preveu delimitar un pla especial urbanístic que defineixi l’ús del futur equipament públic, que es consensuarà amb els veïns i veïnes. També caldrà un projecte de rehabilitació que posi en valor i recuperi les característiques de l’edificació.

Carrers i mobilitat

Tenint en compte que els nous edificis es concentraran en el perímetre de l’àmbit, gran part dels carrers prenen caràcter cívic. És el cas dels carrers Calendau i Argentera, que es prolonguen per continuar la xarxa existent del nucli antic. L’accés rodat als edificis es farà a través dels carrers ja existents del perímetre.

A més, s’elimina la previsió del planejament del 2002 de crear un nou vial des de l’avinguda de Vallcarca fins a dalt del viaducte, ja que la mobilitat i l’accessibilitat en vehicle rodat als barris de l’entorn ja es garanteix amb la xarxa existent.

Calendari i propers passos

Ara, l’MPGM entra en un període d’exposició pública de dos mesos, i després encararà la tramitació per a l’aprovació provisional en el marc del plenari del Consell Municipal. L’Ajuntament, conjuntament amb les taules de seguiment veïnals, l’anirà desenvolupant amb els projectes constructius corresponents i, amb l’aprovació de planejament que concretarà l’ordenació de la illa existent que dona front a l’avinguda Vallcarca i dels equipaments que ho requereixin.

Fins que l’MPGM no s’aprovi definitivament, seguirà vigent la suspensió de llicències d’un any decretada l’abril de 2017 per al conjunt de sòls que queden dins l’àmbit. L’objectiu és evitar que s’hi produeixin intervencions que no s’ajustin a la morfologia del barri o a les noves regulacions proposades.

Per això, no s’atorgaran noves llicències d’edificació de nova planta, les que comportin una intervenció global en els fonaments o en l’estructura de l’edifici, i les que impliquin substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural. Sí que es podran tramitar instruments o atorgar llicències sempre que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment.