Jornada “Portem l’educació sexual al Parlament”

El passat 19 d’octubre va tenir lloc la Jornada “Portem l’educació sexual al Parlament”, organitzada per l'Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva i coordinada per l’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

24/10/2018 10:37 h

barcelona.cat

La jornada tenia per objectiu posar de manifest que l’educació sexual ha de ser l’espai per entendre la sexualitat, la diversitat sexual i de gènere i fomentar la no-discriminació i les relacions afectives en igualtat, entre d’altres. Suposa l’eina que contribueix a l’eradicació de les violències masclistes.

L’obertura de la sessió va ser a càrrec de la diputada del grup Catalunya en Comú-Podem i coordinadora de l’Intergrup la I. Sra. Marta Ribas i amb participació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament la Sra .Carme Gual i  l’Ajuntament de Barcelona-Justícia Global i Cooperació Internacional la Sra. Judit Rifà.

Es va presentar l’Informe Anual de Població Mundial 2018 d’UNFPA (Fund. Nacions Unides Població) “El poder de decidir” i  l’informe sobre la Situació de l’Educació Sexual a 25 països de la Regió Europea de l’OMS i BzGa (Centre Federal d’Educació per la Salut Alemany).

També es va explicar el marc europeu sobre l’educació sexual i es van exposar experiències de models d’educació sexual a Finlàndia i a l’ Argentina.

Les dades dels informes elaborats indiquen el progrés de l’educació sexual a Europa en incloure dins dels plans d’estudis la salut afectiva sexual i reproductiva.  Sense educació sexual a les escoles, els joves només accediran a informació errònia; i als joves els interessa tenir educació sexual!

A Finlàndia la igualtat de gènere és fonamental i a les escoles a partir dels 7 anys s’imparteix obligatòriament i per a tothom salut sexual. El professorat també rep formació anual sobre igualtat i sexualitat. Hi ha molts tabús i prejudicis entorn la sexualitat.

A l’Argentina es dona la problemàtica amb grups fonamentalistes molt combatius que roben materials i aturen tallers sobre sexualitat. L’educació sexual permet replantejar relacions i vincles i quan més educació hi ha, menys desigualtats.

A Catalunya tenim un marc legislatiu que contempla l’educació afectiva i sexual a través de diferents normatives

  • Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones;
  • Llei11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  • Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.
  • Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona, que ha esdevingut en l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva.

L’ Ajuntament de Barcelona a través de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva de la Ciutat promociona la salut sexual i reproductiva de la població, destaca la importància de l’educació afectiva i sexual als centres educatius de la ciutat, com a part ineludible de l’educació d’infants i joves. L’any 2016 l’Estratègia va acordar uns Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona per potenciar les accions i que son orientats pels principis d’enfoc de drets humans, perspectiva de gènere i enfoc positiu.

Tot i aquest marc legislatiu, l’educació sexual i afectiva no és obligatòria al currículum escolar a Catalunya. En la majoria dels casos depèn de la voluntat de les direccions de les escoles i en molts altres casos de la voluntat i els esforços de les entitats i associacions de famílies.

 

Més informació: