La tarifació social a les escoles bressol, una eina per reduir les desigualtats socials i educatives

Durant el curs 2017-2018 es va implantar el sistema de tarifació social a la xarxa municipal d’escoles bressol de Barcelona. Aquesta iniciativa tenia per objectiu reduir les barreres d’accés a l’educació de 0-3 anys i atraure més famílies amb rendes baixes. Quatre anys després, una avaluació realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) ha revelat que la mesura ha fet variar la composició de les famílies usuàries d’escoles bressol, amb un increment del 19% d’usuàries amb rendes baixes.

08/10/2021 12:38 h

Ajuntament de Barcelona

En els darrers anys, la introducció de la tarifació social ha produït un canvi substancial en la composició de l’alumnat de les escoles bressol municipals, a causa de la reducció de preus per a les famílies amb menys ingressos, i es manté una representació de famílies socialment diversa.

Un model que adequa les quotes als ingressos familiars

El sistema de tarifació social a les escoles bressol implantat durant el curs 2017-2018 avança en l’equitat i evita que el preu de les escoles bressol sigui una barrera d’accés a l’educació adequant les quotes als ingressos de les famílies. Un cop s’accedeix a la plaça, s’estableix la tarifa que la família ha de pagar en funció de la renda familiar.

El sistema anterior consistia en un preu únic fix mensual de 289 euros, que incloïa el preu del servei i el menjador. El consistori oferia bonificacions del 80%, el 50% i el 30% de les quotes per a famílies amb rendes baixes, i una bonificació del 100% per a les famílies amb un informe de necessitat dels serveis socials.

El nou model va establir un ventall de deu quotes progressives segons el nivell de renda declarada, amb una quota mínima de 50 euros al mes i una quota màxima de 395 euros. A més, va introduir canvis com la reducció per a les famílies amb rendes mitjanes-baixes, va passar a determinar el preu únicament en funció de la renda, va eliminar el preu zero i el va substituir per la quota mínima de 50 euros i va incrementar el preu per a les rendes relativament més altes.

Amb els anys s’han introduït millores en el sistema de tarifació, d’acord amb les recomanacions de la síndica de greuges de Barcelona. La més destacable és la possibilitat de revisar la tarifa en cas de situacions sobrevingudes que afectin la família amb posterioritat a la matrícula.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades