Lluita contra la pobresa: primer pas per a una renda municipal d'inclusió

Mil famílies de l’eix Besòs rebran una renda municipal garantida que es combinarà amb diferents polítiques públiques sociolaborals durant dos anys. La intervenció, que forma part d’un projecte pilot, servirà per avaluar i determinar la manera més eficient i eficaç per lluitar contra la pobresa i les desigualtats a Barcelona. És la primera vegada que es duu a terme una acció d’aquestes característiques a la ciutat.

31/05/2017 18:06 h

Ajuntament de Barcelona

Les dades reals obtingudes passats aquests dos anys serviran per millorar les polítiques necessàries per garantir una vida digna a totes les persones de la ciutat. “Avui, ni l’Estat ni la Generalitat, que són les entitats competents, estan garantint aquesta vida digna”, ha reivindicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. També ha posat èmfasi en la importància d’obtenir dades qualitatives i quantitatives. “Volem fer les coses bé. L’estudi ens permetrà saber si l’impacte de la renda municipal, combinada amb polítiques actives, resulta positiu, negatiu o neutre per a les famílies”, ha destacat. Ortiz també ha recordat que el coneixement que es desprengui de l’estudi es compartirà amb altres ciutats europees.

Les mil llars beneficiàries del projecte B-Mincome es triaran mitjançant un sistema aleatori que s’aplicarà al conjunt d’usuaris —seleccionats segons estudis estadístics— dels centres de serveis socials, del Servei d’Inclusió Social, receptors del Fons 0-16 i participants del programa d’ocupació Làbora. Les famílies que accedeixin al programa han de viure en un dels deu barris de l’eix Besòs, estar empadronats a Barcelona des de fa almenys dos anys i tenir un o més membres de 25 a 60 anys, ja que un dels objectius del projecte és avaluar la importància dels incentius externs per accedir al mercat de treball. Per poder fer una anàlisi més rigorosa, se seleccionaran també mil llars, com a grup de control, que no rebran cap ajut, l’evolució de les quals es compararà amb les que sí que hauran rebut els ajuts.

Les famílies seleccionades es dividiran en grups, i rebran els ajuts seguint criteris creuats, diferents pel que fa a la limitació i condicionalitat. Els grups estaran formats per 250 unitats familiars, de la manera següent:

  • Grup 1: renda limitada (es retira o disminueix en cas de trobar feina i tenir una altra font d’ingressos) i a condició de participar en activitats d’integració sociolaboral.
  • Grup 2: renda limitada i sense condicionalitat.
  • Grup 3: renda sense limitació (l’ajut es manté en qualsevol supòsit) i amb condicionalitat.
  • Grup 4: renda sense limitació i sense condicionalitat.

Les polítiques públiques que es combinaran amb la renda seran quatre: participació en plans d’ocupació municipals coproduïts amb entitats del tercer sector dels barris, plans d’emprenedoria social, suports a la rehabilitació de pisos per impulsar programes de convivència i habitatge compartit i col·laboracions en activitats comunitàries.

Estudis previs

El projecte B-Mincome és la continuació d’una tasca extensa prèvia d’estudi i anàlisi en profunditat. Per dissenyar-lo s’han fet servir dades de diferents entitats i informes: dades de l’Agència Tributària a escala de barri i secció censal per estudiar amb detall el nivell de renda i la pobresa de la ciutat, enquesta de condicions de vida dels usuaris dels centres socials, informe sobre llindars econòmics i privacions materials de la Universitat Pompeu Fabra, estudi europeu Improve sobre el cost de la vida i anàlisi de la mostra continuada de vides laborals de la Seguretat Social.

Inversió europea

El programa té una inversió prevista de 13 milions d’euros per als anys 2017, 2018 i 2019. Una tercera part, 4,85 milions, prové dels fons extraordinaris de la Unió Europea del programa Urban Innovative Action. S’hi van presentar 400 projectes d’innovació social i Barcelona va ser una de les 15 ciutats seleccionades.

Són socis del projecte The Young Foundation, Fundació Novact, Ivàlua, IGOP, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. També hi ha acords de col·laboració amb altres experiències internacionals similars, amb les quals es comparteix informació: la ciutat d’Utrecht (Països Baixos), la regió canadenca d’Ontàrio i Finlàndia.

Els serveis municipals implicats en el projecte són Barcelona Activa, els districtes i la direcció del Pla de barris.

Més informació