Més diversitat lingüística i cultural en la contractació pública dels serveis municipals

L’Ajuntament aprova una instrucció per la qual es fixaran condicions especials d’execució en els plecs de clàusules dels contractes públics per tal que les empreses licitadores tinguin personal amb coneixements culturals i lingüístics diversos. L’objectiu és aconseguir que el conjunt de treballadors i treballadores que executen contractes públics municipals de serveis reflecteixi la gran diversitat de la ciutadania de Barcelona.

23/05/2022 17:44 h

Ajuntament de Barcelona

Aquestes condicions d’especial execució s’aplicaran, fonamentalment, seguint criteris de tipus territorial o segons el perfil de les persones usuàries dels serveis. En els contractes públics de serveis dirigits al territori es tindrà en compte el percentatge de persones d’origen divers empadronades. I, en el cas de les contractacions de serveis segons el tipus d’usuaris, el que es tindrà en compte és el percentatge d’usuaris estrangers.

Sempre que aquesta xifra sigui d’entre el 25% i el 40% serà obligatori que el percentatge de treballadors amb coneixements lingüístics i culturals diversos sigui d’un mínim del 20%. Si el percentatge és superior al 40%, les empreses hauran de preveure que un 30% dels treballadors aportin diversitat cultural i lingüística. Pel que fa als territoris o serveis on no s’arribi al 20%, aquesta clàusula serà optativa.

Els professionals podran justificar aquests coneixements a través del document d’identitat, documents acreditatius d’estudis en altres països, titulacions oficials de llengües o titulacions acadèmiques del país d’origen. També es podrà demostrar l’estada temporal en altres països o presentar documents que avalin l’experiència laboral en altres països, entre d’altres.

Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030

Es tracta d’una acció prevista en el pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que vol corregir la baixa representació de professionals amb coneixements de contextos culturals diversos que hi ha entre els treballadors i treballadores municipals. Segons dades del 2021, mentre que el 29% de les persones empadronades a la ciutat són nascudes a l’estranger, entre el col·lectiu de persones que treballen a l’Administració municipal només l’1,8% són nascudes fora de l’Estat.

Es detecta, per tant, una bretxa que pot actuar com a barrera, ja que s’ha constatat que hi ha persones que no arriben als serveis municipals per les dificultats que comporten les diferències culturals i lingüístiques.