Nou impuls per facilitar l’accés a habitatge temporal a les persones amb dificultats d’emancipació

El 27 de maig s’aprovarà de manera provisional al Ple del Consell Municipal la modificació del Pla general metropolità (MPGM), que ordenarà la implantació d’allotjaments dotacionals en sòls destinats a equipaments i regularà l’increment del nombre de residències d’estudiants.

17/05/2022 15:11 h

Ajuntament de Barcelona

La MPGM estableix les condicions generals d’implantació dels allotjaments dotacionals en sòls destinats a equipaments, amb els objectius següents:

  • Potenciar la implantació d’allotjaments dotacionals per atendre les necessitats d’accés a l’habitatge de col·lectius com la gent gran, les persones vulnerables, joves o artistes i investigadors.
  • Garantir l’interès general dels sòls d’equipament, evitar l’especulació i preservar-los per a equipaments bàsics i de proximitat.
  • Distribuir els allotjaments dotacionals per tota la ciutat per evitar-ne la concentració.
  • Garantir unes condicions mínimes d’habitabilitat i potenciar els allotjaments autònoms, és a dir, l’habitatge independent de petites dimensions per davant de les residències col·lectives.
  • Reduir l’impacte de les residències d’estudiants i evitar la concentració d’edificis amb una alta densitat d’usuaris.
  • Generar allotjaments a preus assequibles.

Aquesta modificació també elimina el límit, del 5%, del sòl d’equipament destinat a allotjament dotacional de titularitat pública.

Pel que fa al sòl d’equipament de caràcter privat, es marca un màxim del 7,5% de la superfície destinada a allotjament dotacional. Amb les dades actuals hi ha un potencial de 10 hectàrees per desenvolupar, que es podrien traduir en tres mil allotjaments dotacionals complets o amb espais comunitaris nous.

La distribució d’allotjament dotacional per districtes es farà de manera equilibrada per evitar-ne la concentració.

Residències d’estudiants

Aquesta nova eina també vol regular l’augment del nombre de residències d’estudiants privades en sòls d’equipament que ha tingut lloc els últims anys. Actualment, entre les ja actives i les previstes, a la ciutat hi ha 79 residències, amb 13.800 places en sòl d’equipament i sòl de zona —és a dir, no qualificat d’equipament—. D’aquestes residències, 18 s’han tramitat els últims anys i estan en procés d’obtenir la llicència.

Aquest creixement ha suposat una pèrdua de la superfície destinada a equipaments i serveis bàsics i ha generat rebuig veïnal per l’impacte que tenen en els entorns, per exemple, en els casos detectats a l’avinguda del Paral·lel o el 22@.

La MPGM evitarà, així, que s’instal·lin residències de grans dimensions en zones saturades, amb l’objectiu de garantir el descans i la compatibilitat amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes. L’equiparació amb l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) farà que no se’n puguin obrir a les zones de decreixement (centre de la ciutat) ni de manteniment de places (corona que envolta el centre), excepte si es reconverteix un allotjament turístic o alberg de joventut.

Només se n’admetran en la resta d’àmbits de Barcelona, amb una capacitat màxima de 3.500 places i distàncies radials limitades entre elles.

Preus assequibles

L’aprovació de la MPGM anirà acompanyada de la tramitació d’una ordenança que regularà els preus dels allotjaments dotacionals i les residències d’estudiants, de manera que siguin accessibles i afavoreixin una oferta de qualitat, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.

Etiquetes associades a la notícia