Nous criteris per evitar sancions desproporcionades als pisos turístics irregulars

Els propers dies entrarà en vigor una mesura que fixa de manera més proporcionada els imports de les sancions relacionades amb l’activitat il·legal d’habitatge d’ús turístic. Es tindran en compte factors com la reincidència, el nombre d’allotjaments comercialitzats o la situació econòmica de l’infractor a l’hora d’aplicar uns criteris comuns en les sancions.

26/07/2021 13:44 h

Ajuntament de Barcelona

Es tracta d’un pas més en el pla de xoc municipal impulsat el juliol del 2016 per posar fre i ordre als pisos turístics irregulars que operaven sense llicència.

Des d’aleshores s’han imposat 9.077 sancions, d’acord amb la Llei de turisme de Catalunya, que tipifica com a infracció molt greu el fet de comercialitzar o fer publicitat d’activitats o serveis turístics sense l’habilitació corresponent.

Inicialment els imports de les sancions anaven de 30.000 a 300.000 euros, i a partir del 2017, arran d’un canvi normatiu en l’àmbit català, la xifra va augmentar i es va establir entre 60.001 y 600.000 euros, amb atenuacions si es tractava de lloguer ocasional o situació de vulnerabilitat.

L’objectiu de la mesura és distingir entre els multiinfractors que operen amb xarxes organitzades i les persones individuals que lloguen el seu pis de manera esporàdica per complementar els seus ingressos i que han d’afrontar sancions que es consideren desproporcionades i posen en risc l’economia familiar.

Així, s’actualitzen els criteris que s’aplicaran en les noves sancions i també en la revisió de les sancions imposades en els últims anys a fi d’adaptar-les.

Tot i que es manté la consideració de molt greu en les infraccions vinculades a l’activitat il·legal d’un pis turístic sense llicència, algunes es poden considerar com a greus i se sancionarien amb un import de 6.001 euros si s’acredita el següent:

  • No es reincideix en la conducta infractora.
  • Es cessa l’activitat il·legal de manera voluntària, desactivant de manera visible i comprovable tots els anuncis de l’allotjament de les plataformes de lloguer turístic.
  • Es comercialitza un sol allotjament turístic.
  • El pis on s’ha comès la infracció és el domicili habitual de la persona infractora en el moment de la infracció.
  • No es disposa de cap altre immoble a la ciutat a banda del domicili habitual, ni en propietat ni en règim de lloguer.

Es podrà aplicar una reducció de 3.000 euros a la sanció proposada sempre que el volum d’ingressos de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional multiplicat per dos. De la mateixa manera, la sanció podrà incrementar-se en 3.000 euros en funció de cadascuna de les circumstàncies agreujants següents:

  • En cas de residència habitual professionalitzada.
  • Reiteració de la presència de l’establiment en més d’una acta presencial de la Guàrdia Urbana o els serveis d’inspecció municipals, o la combinació de cerca web i d’inspecció presencial.
  • Existència de denúncies, queixes i altres proves que demostrin molèsties veïnals.

Etiquetes associades a la notícia