Nova guia fiscal per conèixer els impostos de la ciutat

L’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) posa a disposició de la ciutadania tota la informació sobre els impostos, amb un format àgil i senzill.

19/06/2024 15:08 h

Ajuntament de Barcelona

Impost sobre béns immobles (IBI)

Aquest impost s’abona anualment i sempre el paga la persona que és propietària de l’immoble el dia 1 de gener. A més, també caldrà assumir dues taxes:

  • Taxa de clavegueram.
  • Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats als domicilis particulars.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Aquest impost es paga per la realització de qualsevol mena de construcció, instal·lació o obra que requereixi l’obtenció de llicència d’obres o urbanística, o bé la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia. Aquest impost es paga a l’inici de l’obra.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Si s’hereta un habitatge o un immoble, es rep en donació o s’ha venut, cal pagar-ne la plusvàlua. Si és una compra no cal pagar aquest impost.

Taxa per mudança

Si s’ha de fer una mudança i es necessita, per exemple, un camió, cal pagar un import per fer un ús privatiu de la via pública. El preu varia segons l’espai ocupat i el temps.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Aquest impost el paga anualment la persona que és propietària del vehicle el dia 1 de gener o quan es compra un vehicle nou. Si es compra un vehicle de segona mà, cal pagar l’impost a partir de l’any següent al de la compra. L’import a pagar per l’IVTM varia segons el tipus de vehicle (cotxe, furgoneta, moto, etc.) i la potència que té.

Taxa de guals

Cal pagar aquesta taxa si es disposa d’un gual per a l’entrada o sortida de casa, d’un local o un pis, ja que permet gaudir d’un dret de pas per la vorera. L’import depèn de la categoria del carrer.

Impost sobre activitats econòmiques

L’impost l’han de pagar les empreses i entitats que duen a terme una activitat empresarial i artística si l’import net de la xifra de negoci és igual o superior a 1.000.000 d’euros.

Podeu consultar la resta d’impostos a la guia.

Etiquetes associades a la notícia