Primera sessió de la CMAAD de 2022

26/07/2022 13:45 h

Andrea Hernández Guerra

Durant la primera sessió de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD), celebrada el passat 21 de juliol, s’ha aprovat l’actualització i unificació dels padrons d’arbitris i impostos: s’actualitza el termini de conservació a sis anys, s’introdueix un mostreig i s’incorpora el règim d’accés. La disposició aprovada permet crear una única Norma per als impostos que estan gestionats per padró, que aplica tant al grup de sèries H117 Padrons d’arbitris i impostos, contemplades en l’actual Quadre de Classificació (QdC) – i les que s’hi puguin incorporar -, com al conjunt de Normes del Calendari següents: H117.01 Impost de Circulació, H117.02 Arbitri d’Edificació Deficient, H117.03 Impost sobre la Publicitat, H117.04 Arbitris sobre Solars, H117.05 Impost sobre Radicació, H118.01 Padrons de taxes. Taxa d’escombraries.

En la mateixa línia, també s’ha aprovat la unificació de les modificacions dels padrons d’arbitris i impostos. En conseqüència, es crea també una única Norma que aplica tant a les sèries del QdC com a les Normes del Calendari relatives a modificacions de padrons d’arbitris: H117.06 Altes del Padró de l’Impost de Circulació i H146.03 Expedients de modificacions de l’Impost de Radicació.

S’han aprovat també dues actualitzacions de Normes de Seguretat i Prevenció. La primera  és la Modificació del termini de conservació de la norma M114.01 Gestió de les intervencions. Activitats diàries. S’assimila l’actualització de la TAAD 34 que modifica el termini d’1 a 2 anys i s’incorpora el règim d’accés. La segona actualització és l’Adopció de la modificació de la TAAD 123 que modifica la norma M115.05 Informes d’accidents de trànsit. S’aprova l’ampliació del termini de conservació de 4 a 6  anys atès que la taxa associada per l’obtenció dels informes d’accidents de trànsit amb danys materials lleus està sotmesa, com a ingrés de l’administració pública, al control de la Sindicatura de Comptes.

Finalment s’aprova la proposta d’avaluació de la sèrie J117E140 Manteniment dels béns. Parc mòbil. Fulls de control de vehicles municipals. S’acorda l’eliminació en el termini d’un any després de donar de baixa el vehicle i s’introdueix el règim d’accés.

Dins del projecte de completar el règim d’accés de totes les Normes del Calendari d’Avaluació i Accés es presenten i s’aproven les propostes de règim d’accés de deu Normes de la Secció C100 d’Afers Jurídics, relatives a procediments judicials, administratius i convenis.

Es comunica l’eliminació, d’acord amb el procediment regulat, de 109 peticions d’eliminació, amb un total de 292,05 m de documentació eliminada, dels quals 73 peticions i 195,80 m procedeixen de l’Arxiu de Seguretat i Prevenció.

Etiquetes associades a la notícia