Publicació de la resolució provisional d’ENFORTIM ESS 2021

Publicació, al BOPB, de la RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT I DENEGACIÓ PROVISIONAL relativa a la convocatòria de subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona per l’enfortiment i la reactivació de l’Economia Social i Solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’Estratègia ESS BCN 2030 – ENFORTIM ESS 2021

19/07/2021 08:57 h

Ajuntament de Barcelona

Al següent enllaç del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es pot trobar la publicació de la resolució provisional de l’ENFORTIM ESS 2021.

Volem recordar a les organitzacions beneficiaries, que a partir de dimarts 20 de juliol, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils (data límit fins el dia 2 d’agost de 2021 inclòs) per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci i les al·legacions, si escau.

En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa dins el termini màxim indicat (límit 23:59h del dia 2 d’agost de 2021) i pel mateix canal de registre, telemàtic específic o presencial, segons vau fer servir en la presentació de la proposta valorada, es denegarà la subvenció a la resolució definitiva.

Aquelles subvencions proposades per a atorgar i que, a les organitzacions sol·licitants, no se’ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva.

En cas que l’import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, caldrà presentar la reformulació del projecte d’acord amb la disminució d’aquest import, un cop es publiqui la resolució definitiva. En aquest cas es rebrà un correu informatiu, per avisar quan els nous formularis estiguin disponibles i ja es pugui registrar la reformulació, no sent possible registrar-la abans. De no presentar-se aquesta reformulació des de la resolució definitiva i com a màxim durant el període d’execució indicat a cada projecte, es tindrà en compte el cost total informat a la instància de sol·licitud de cara a la justificació del projecte.

El fet de no renunciar expressament i per registre a la subvenció proposada, sigui pel mateix import que sol·licitat, sigui per un import inferior, suposarà automàticament l’acceptació de la subvenció proposada i del compliment de totes les condicions i normatives publicades respecte aquesta convocatòria específica, garantint que el projecte continua sent viable per iniciar-lo durant el 2021 i executar-lo com a màxim fins a 12 mesos desprès del seu inici,  sense poder fer modificacions substancials que afectin a objectius i resultats en cap cas.

Properament cap al mes de setembre/octubre, s’informarà sobre les sessions informatives virtuals que es realitzaran, sent  molt recomanable assistir-hi a una de d’elles, on s’indicarà els principals canvis de normativa i de formularis, per a la presentació telemàtica de les reformulacions d’imports i/o de dates i a partir de quina data i a on es penjaran els formularis a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per presentar les reformulacions possibles i no substancials. També hi haurà un apartat específic a les sessions, per la comunicació i seguiment dels projectes, tant pel que fa a les activitats i agendes, com pel que fa a la normativa de l’Ajuntament de Barcelona en els productes i difusió que es poden fer dels  projectes subvencionats.

Per últim, i per tal d’optimitzar els recursos,  en cas de renúncia voluntària de la subvenció cal que es faci efectiva per registre en el termini de 10 dies hàbils després de la resolució d’atorgament provisional i s’avisi per correu electrònic a Subvencions Comissionat Economia Cooperativa, Social i Solidària subvencions_ec_solidaria@bcn.cat , per agilitzar el procés de resolució definitiva de la  Convocatòria específica de 2021 de subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN de l’Ajuntament de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia