Publicada la llista d’entitats socials adjudicatàries d’habitatges per a col·lectius vulnerables

07/02/2024 11:34 h

Ajuntament de Barcelona

Arran de la convocatòria de cessió d’habitatge públic a entitats socials destinat a persones en situació de vulnerabilitat, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) ha fet pública la llista d’entitats admeses amb proposta d’adjudicació (10) i les entitats admeses en llista d’espera (25).

El procediment s’ha seguit segons l’establert al punt 7.7. de les Bases Reguladores i l’assignació s’ha fet a les entitats amb major puntuació en cadascuna de les tipologies dels nou col·lectius llistats. Aquest criteri també s’ha seguit per assignar les entitats en llista d’espera.

En el llistat publicat s’exposen els primers habitatges proposats per les entitats i, en cas d’exhaurir-se aquesta primera llista d’espera, es procedirà a fer una nova llista amb els segons habitatges.

La durada del conveni o contracte serà com a mínim de tres anys, segons normativa corresponent, renovable en funció de cada cas.

Aquelles entitats que ho vulguin, poden presentar al·legacions contra aquesta llista provisional en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

La llista provisional es pot descarregar des del següent enllaç i a l’apartat “Més informació” d’aquesta notícia.

Publicació de l’adjudicació provisional d’habitatges d’inclusió

Habitatges públics per a col·lectius vulnerables

Els deu habitatges s’han adjudicat a entitats privades d’iniciativa social i sense ànim de lucre que treballen amb aquests col·lectius vulnerables: persones necessitades de salut, en situació de sensellarisme, amb problemes de salut mental i en situació d’exclusió residencial, entre altres casos.

Els pisos compten amb una superfície compresa entre els 40 m² i els 90 m² i tenen un, dos o tres dormitoris.

Etiquetes associades a la notícia