Taula Salut Mental districte Ciutat Vella

El passat 30 de gener la Comissionada de Salut Gemma Tarafa i la Regidora del districte Gala Pin van inaugurar la constitució de la Taula de Salut Mental de Ciutat Vella, la segona de les taules de districte previstes al Pla de Salut Mental de Barcelona aprovat al setembre de 2016.

01/02/2018 12:32 h

barcelona.cat

Per tal d’aterrar aquelles accions del Pla que tenen un caràcter territorial, per tal de conèixer i articular tots els agents de la salut mental del districte, per tal d’assegurar la planificació i gestió de les diferents línies d’acció en el territori i per tal d’aprofitar potencialitats i detectar necessitats del districte en matèria de salut mental, es creen les taules de salut mental de districte.

Tant la Taula de Salut Mental de Ciutat Vella com les següents que s’aniran constituint a la resta de districtes, estan formades per un nucli impulsor que agrupa els agents principals del districte en matèria. La seva missió és articular els diferents actors implicats en salut mental en cada territori i elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla anual es traslladarà tant a la Taula de Salut Mental de Barcelona com al consell de salut del districte corresponent.

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte de Ciutat Vella hi són el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, oficines de l’habitatge i el tècnic/a de salut del districte, entre d’altres. I segueixen els principis de simetria, participació activa, autonomia i consens.

L’Ajuntament de Barcelona ha posicionat la salut mental com a prioritat degut a que 1 de cada 4 persones conviurà amb un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona va elaborar el seu primer Pla de salut mental, que va ser aprovat el setembre de 2016, amb els objectius de promoció, prevenció i atenció de la salut mental dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. El Pla s’estructura en 4 línies estratègiques, 11 objectius i 111 línies d’acció concretes.

Es tracta d’una estratègia compartida de ciutat en què han participat els grups polítics municipals, diferents sectors de l’Ajuntament, com salut, ocupació, etc, entitats i organitzacions proveïdores de serveis de salut mental, organitzacions professionals i científiques i d’altres institucions com l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.