Nova regulació per a la instal·lació de benzineres per millorar la qualitat ambiental

El Ple ha aprovat definitivament, de forma parcial, la normativa urbanística que regula l’obertura de noves instal·lacions de benzineres i estacions de subministrament de carburant i combustibles a la ciutat. L’objectiu és definir les condicions d’implantació i integració urbana d’aquesta activitat per millorar la qualitat ambiental i reduir els impactes negatius i les molèsties que pot generar en zones determinades.

26/06/2020 17:32 h

Ajuntament de Barcelona

El pla determina que les noves benzineres només es podran instal·lar als entorns de les vies estructurants de la xarxa bàsica, les rondes i el nus de la Trinitat —sempre a una distància de menys de 250 metres respecte a l’eix de la via—, a l’àrea portuària i a les àrees industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el torrent d’Estadella i el Bon Pastor. A la resta de la ciutat l’oferta d’instal·lacions de subministrament de carburants es considera suficient amb les 105 que hi ha.

Les benzineres noves només s’admetran en edificis d’ús exclusiu per a aquesta activitat. A més, s’exigirà una anàlisi de la distribució interna de les instal·lacions i la relació amb les parcel·les confrontants, així com dels aspectes relatius al cromatisme i tractament de mitgeres i tanques, i de la publicitat i la senyalització.

La superfície màxima serà de 3.000 metres quadrats per a les noves instal·lacions, que com a màxim podran tenir dues plantes i 9 metres d’alçària. L’alçària de la marquesina respecte al paviment serà de 7 metres com a mínim. Finalment, només s’admetran usos comercials vinculats a l’activitat principal, de menys de 100 metres quadrats de superfície de venda, i no es permetrà que incloguin servei de restauració.

A la xarxa viària les noves instal·lacions hauran de situar-se sobre vies estructurants de la ciutat —les que formen part de la xarxa viària bàsica—, i els trams dels carrers que donin als accessos de les instal·lacions hauran de ser de més de 20 metres d’ample. A més, caldrà presentar un projecte tècnic que resolgui els diferents problemes d’accessibilitat i mobilitat als entorns.

Les estacions de subministrament de carburants hauran d’estar com a mínim a 100 metres de distància respecte a una sèrie d’usos protegits: centres docents  i escoles bressol municipals, centres sanitaris i allotjaments destinats a infants, adolescents i gent gran.

Amb relació al patrimoni catalogat, no es podran instal·lar estacions noves a les parcel·les dels edificis amb graus de protecció A i B ni a les parcel·les veïnes, i tampoc a les parcel·les confrontants en carrers amb una amplada igual o inferior a 20 metres.

Queden blindats a l’obertura de noves estacions els àmbits següents:

  • Els nuclis antics: gran part de Ciutat Vella i els teixits que formaven els antics municipis que es van agregar a la ciutat a finals del segle XIX i principis del segle XX.
  • El Parc Natural de la Serra de Collserola i el parc de Montjuïc.
  • Tots els sòls qualificats d’equipament i les vies públiques.
  • Les zones amb edificacions aïllades plurifamiliars i unifamiliars, i els àmbits de conservació de l’estructura urbana.

Aquesta regulació respon als canvis estructurals a la ciutat pel que fa a la mobilitat. Per aquest motiu, al maig del 2018 es va decretar una suspensió per un any de l’atorgament de llicències de noves benzineres o ampliació de les que hi havia. A l’abril del 2019 es va aprovar inicialment el pla especial, i ara s’ha aprovat definitivament de forma parcial, ja que es deixa per a més endavant l’articulat que fa referència a la implantació de punts de recàrrega (electrolineres) o noves instal·lacions de subministrament elèctric.

Etiquetes associades a la notícia