El Mercat de Sant Antoni restringeix l’accés als grups de visitants i el de la Boqueria accentua la restricció

18/04/2019 13:44 h

Mercats de Barcelona

El Mercat de Sant Antoni restringirà des d’aquest divendres l’accés a grups de visitants per tal de preservar el model de mercat que hi ha actualment. Es prohibirà l’accés als grups de més de 15 persones i s’obligarà a abandonar el recinte a tothom qui estigui pertorbant el normal funcionament de l’equipament, bé sigui en grup o de forma individual. Aquesta darrera disposició es començarà a aplicar també al Mercat de la Boqueria, on no es feia fins ara.

Així, des del dia 1 d’abril fins el 30 d’octubre el Mercat de Sant Antoni prohibirà l’entrada durant tot l’horari d’obertura als grups de 15 o més visitants que vagin amb una o més persones que actuïn com a guia. Els grups de menys persones podran entrar, però se’ls convidarà a sortir del mercat si mostren un comportament que no permet el normal funcionament del mercat.

Els informes que s’han fet mostren que tenint en compte l’amplada dels passadissos, una concentració de 15 persones és suficient per impedir el normal flux de gent a l’interior del mercat. A més, s’ha constatat que les experiències dutes a terme en els darrers anys als Mercats de la Boqueria i de Santa Caterina, en aquest mateix sentit, afavoreixen el correcte desenvolupament del mercat.

Les restriccions que ara s’implanten al Mercat de Sant Antoni tenen l’objectiu de preservar l’actual model de mercat i garantir-ne el bon funcionament de cara als venedors i clients, tant els habituals com els esporàdics.

El decret especifica que en el cas que els serveis de vigilància detectin la presència de grups organitzats de visitants en el recinte del mercat han d’informar-los de la prohibició i acompanyar-los fins a l’exterior. Si el grup organitzat encara no hagués accedit al recinte, li han d’impedir directament l’entrada explicant la raó.

Una de les novetats que es començarà a aplicar al Mercat de la Boqueria, a banda d’aplicar-se també al de Sant Antoni, és que els vigilants de seguretat actuaran també informant i acompanyant al carrer els grups de menys de 15 visitants quan la seva presència produeixi aglomeracions obstruint els passadissos del mercat o impedint la circulació normal de les persones pels seus espais comuns. Igualment, quan obstaculitzin l’acostament normal dels clients a les parades o l’atenció al públic en les condicions degudes per part dels comerciants del mercat.

En qualsevol cas, el decret també preveu que, tant al Mercat de la Boqueria com al de Sant Antoni, els vigilants de seguretat convidaran a marxar del recinte les persones, sigui de forma individual o en grup, quan:

  • Toquin i manipulin els aliments i productes exposats amb l’objectiu de fer-ne fotografies.
  • Estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos
  • Produeixin soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament del mercat

Seran els mateixos vigilants del mercat, degudament acreditats i amb la placa d’identificació corresponent, els que duran a terme aquestes tasques, en compliment del decret, i sempre sota les instruccions i disposicions de les forces i cossos de seguretat, en especial de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

En la mateixa línia, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ja va mantenir contactes amb els guies turístics per tal de treballar conjuntament per evitar els comportaments inadequats.

Etiquetes associades a la notícia