Més usos veïnals i culturals per al Paral·lel

El nou pla d’usos de l'avinguda del Paral·lel prioritza les activitats comunitàries i de l’àmbit cultural i regula la implantació d’establiments comercials, amb l’objectiu de preservar la convivència del veïnat del Raval, de Sant Antoni i del Poble-sec, evitar-hi la gentrificació i diversificar-hi les activitats econòmiques.

24/12/2018 12:08 h

Ajuntament de Barcelona

La regulació del gran eix connector entre els barris del Raval, Sant Antoni i el Poble-sec es planteja des d’una mirada de conjunt per tal de garantir-hi l’equilibri d’usos i evitar el monocultiu de la restauració i de l’oci nocturn. El Paral·lel és, alhora, un espai de referència de l’activitat cultural de la ciutat, i ho ha de seguir sent. És per això que el Pla d’usos del Paral·lel ha de garantir-hi aquesta activitat i impulsar les activitats comunitàries i culturals que reforcen el teixit veïnal, amb propostes de cinema, teatre, exposicions o museus, especialment en el pol d’atracció cultural entre els carrers de Viladomat, Margarit i Cabanes.

Regulació dels nous establiments

Per garantir la correcta distribució dels establiments comercials en aquesta zona i potenciar-ne la diversitat, s’estableixen una sèrie de condicions d’usos i criteris de distància, densitat i superfície:

  • Es prohibeix la implantació de cap establiment en locals contigus a cap habitatge.
  • Es determinen distàncies mínimes de separació respecte a centres docents, institucionals i sanitaris: un mínim de 100 metres de distància d’establiments de jocs d’atzar, i un mínim de 200 metres per a sales d’exhibició sexual i material pornogràfic, i de prostitució.
  • Esponjament comercial: perquè no s’acumulin establiments que perjudiquin la qualitat ambiental de l’espai públic, s’aplica un radi de 150 metres on no poden haver-hi més de cinc restaurants i comerços alimentaris, i no més de set locals amb activitats musicals, plats preparats, autoserveis i botigues de conveniència.
  • Entre sales d’exhibició o espectacles en recintes coberts hi ha d’haver una distància mínima de 100 metres.
  • Entre centres d’activitats musicals, venda de caramels i gelats, exposició i venda o lloguer de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal hi ha d’haver una distància mínima de 200 metres.
  • S’estableix una superfície màxima de 150 metres quadrats per evitar les molèsties en l’entorn per als establiments musicals (excepte sales d’exhibició sexual i locals de prostitució), jocs i atraccions (menys ludoteques) i karaokes.
  • Per a la instal·lació de qualsevol nova activitat musical o de joc i atraccions (excepte ludoteques), o reformes que impliquin modificar substancialment el local, serà obligatori habilitar una doble porta per accedir a l’interior a fi de millorar el descans veïnal.
  • Els centres de gimnàstica, aeròbic o similars només es podran ubicar a la planta baixa de l’edifici, en contacte amb el carrer.

La regulació en establiments culturals

En el pla d’usos s’apliquen condicions diferents per destacar el caràcter de pol d’atracció cultural, en relació amb les activitats complementàries que es desenvolupin en els establiments de cinema, teatre, audició, concerts, exposicions, museus, clubs socials privats i centres de difusió cultural.

Les activitats complementàries quedaran excloses del compliment de les condicions genèriques d’emplaçament sempre que siguin bars o bars amb restauració. L’accés del públic no podrà ser directe des de la via pública, i s’haurà de respectar alhora l’horari propi de l’activitat complementària i el de l’activitat principal.

El bar no podrà tenir cap element publicitari o identificador visible des de l’exterior de l’establiment, estarà destinat exclusivament als clients i usuaris de l’establiment principal i la superfície no podrà superar el 35% de la de tot l’establiment principal i amb un màxim de 200 metres quadrats.

Les activitats musicals d’aquesta zona, a excepció de les discoteques, no hauran de complir la condició de distància lineal i podran tenir una superfície destinada al públic de 200 metres quadrats en lloc de 150 metres quadrats. Finalment, no s’admetran les activitats esportives, els jocs d’atzar, recreatius i atraccions.

Notícies relacionades