Els centres educatius tindran a la seva disposició 233 espais municipals per al nou curs escolar

Per a l’inici del nou curs escolar, Barcelona posa a disposició dels centres educatius de la ciutat 74 equipaments públics i 159 espais exteriors en jardins i places i a la via pública perquè puguin utilitzar-se com a espais educatius.

26/08/2020 19:22 h

Ajuntament de Barcelona

Des del mes de maig el Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb els districtes i les àrees municipals implicades, ha treballat amb la convicció que l’educació presencial de tots els infants i adolescents és un servei essencial que garanteix la igualtat d’oportunitats, la socialització i les cures, i que, per tant, cal fer tot el possible per garantir que l’inici de curs es faci de manera presencial.

El resultat d’aquesta feina permetrà donar resposta als 44 centres educatius que van sol·licitar més espais interiors per fer activitats lectives i als 117 centres que van demanar espais exteriors per fer activitats a l’aire lliure.

Per assegurar una bona coordinació entre els equipaments i els espais municipals i les escoles i instituts, es crearà una oficina de coordinació dels espais dels barris i les escoles, que concretarà i gestionarà en cada cas les cessions i els usos prioritaris de l’espai públic i els equipaments.

També es crearà una oficina de coordinació d’escoles i salut a la ciutat amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, que vetllarà perquè s’implantin les mesures de prevenció i es facin les proves a l’alumnat i el professorat. També farà el seguiment i la valoració general de la comunitat educativa i de cada centre particular i les intervencions necessàries si hi ha casos de covid-19.

Paral·lelament, les 102 escoles bressol municipals rebran un reforç de personal de suport educatiu per tal de garantir, entre d’altres, l’acollida matinal de 8.00 a 9.00 hores sense haver de barrejar grups i trencar l’estanquitat.

Durant l’estiu s’han instal·lat als centres materials per dividir tant els patis com altres espais comuns, de manera que cada grup d’infants tindrà, a més de la seva aula, el seu segment d’espai, i no podrà estar en contacte amb els infants d’altres grups classe.