El Ple aprova la modificació de les noves ordenances fiscals

La reforma de les ordenances fiscals corresponents a diferents taxes ha superat l’últim tràmit amb un ampli acord polític. Les noves ordenances tenen com a objectiu principal fer front a l’emergència climàtica i establir un sistema més just respecte a l’ús intensiu de l’espai públic per a activitats econòmiques, i tindran un impacte global previst de 66 milions d’euros.

20/12/2019 15:01 h

Ajuntament de Barcelona

Les modificacions s’han aprovat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, l’abstenció de Junts per Catalunya i els vots en contra de Ciutadans, el Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

Les ordenances que es modifiquen per a l’any 2020 i successius són les següents:

Impost sobre béns immobles

S’actualitza l’impost sobre béns immobles (IBI) per adequar-lo als nous valors cadastrals sorgits de la revisió del 2017. Es preveu una baixada dels tipus impositius del 0,75% al 0,66% i la supressió dels límits, que suposarà un increment mitjà dels rebuts de 5,46% (per sota de la mitjana del període 2008-2015, que va ser del 6,5%).

També es preveu un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI als habitatges d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats, a partir de l’habilitació normativa del Reial decret llei 7/2019.

A més, s’elimina la bonificació per domiciliació bancària del rebut que hi ha actualment i es preveu un increment de l’IBI associat al BICES (béns immobles de característiques especials), amb el qual es graven les activitats del Port o la Central Regasificadora.

Taxa de terrasses a l’espai públic

La taxa de terrasses a l’espai públic s’incrementarà finalment un 66%, fet que suposa un terç menys de l’increment que es va proposar inicialment al ple del mes d’octubre. S’equipara a la d’altres ciutats com Venècia, Roma, Milà i Nàpols.

La proposta preveu una nova classificació segons les zones i els carrers ajustada a la realitat urbanística i econòmica actual, que posa fi a les categories fiscals actuals, que es defineixen per trams de carrer.

El pagament de la taxa es podrà fraccionar per trimestres des del 2020, si es demana, i el 2021 serà automàtic prèvia domiciliació bancària.

Taxa de clavegueram

Es proposa un increment de les tarifes de la taxa de clavegueram per augmentar el grau de cobertura dels costos del servei, concretament del 33% al 75%, la qual cosa suposarà que el rebut mitjà passi dels 15 euros actuals a 24 euros l’any. Com es va aprovar durant el mandat anterior, queden exemptes de la taxa les persones que es troben en situació de pobresa energètica.

Taxa d’inici d’activitat

S’elimina la taxa d’inici d’activitat econòmica per tal de facilitar l’inici de l’activitat dels autònoms i les noves empreses i afavorir l’emprenedoria. En concret, es tracta de suprimir la taxa urbanística vinculada a la verificació i el control de les activitats sotmeses a comunicació o declaració responsable, un tràmit que fins ara era previ i necessari per posar en marxa un negoci. La supressió d’aquest tribut era una recomanació del Banc Mundial.

Impost de vehicles

Es preveu un increment del coeficient a partir del qual es calcula la tarifa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a turismes i motocicletes, amb un canvi de les bonificacions de l’impost per als vehicles menys contaminants: els vehicles zero emissions mantenen la bonificació del 75%, però els vehicles ECO passen del 75% de bonificació al 50%.

Els vehicles de gasolina, de fins a 120 g/km de CO2, i els vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys que no tinguin la matrícula històrica emesa per la DGT perden la bonificació.

Grua municipal

S’incrementa la taxa de la grua municipal un 17%, d’acord amb l’actualització de l’IPC català des del 2009. Això suposarà que el cost de la retirada d’un turisme passarà dels 147,69 euros actuals a 173 euros i permetrà cobrir el 95% del cost del servei en lloc del 76,96% actual.

També s’han previst increments addicionals del 10% per tal de combatre la indisciplina i per alliberar les voreres i les zones de vianants.

Bonificació d’aprofitament d’energia solar

S’amplia la bonificació d’aprofitament de l’energia solar i s’estén a immobles no residencials per tal de fomentar l’energia solar.

Impost de construccions 

Es reforça l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb un increment del tipus impositiu que s’aplica a la base liquidable i passa del 3,35% vigent fins al màxim permès per llei (4%). Així, Barcelona s’equipara a ciutats com Madrid, Saragossa, Girona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat o Sant Cugat del Vallès.

L’àrea verda i blava, pendent

Finalment, la votació de les ordenances sobre l’aparcament en superfície (àrea verda i àrea blava) es trasllada a començaments del 2020, d’acord amb la demanda del grup d’ERC.