2020, un exercici marcat per la pandèmia

La pandèmia de la covid-19 va marcar socialment i econòmicament l’any 2020 i també n’ha condicionat els pressupostos, com es desprèn de la liquidació de l’exercici, que presenta un dèficit de 49,2 M€. Es tracta d’una quantitat inferior a la prevista inicialment, a causa d’un volum més alt d’ingressos a finals d’any, provinents de la Generalitat i de l’impost de plusvàlues.

04/03/2021 16:53 h

Ajuntament de Barcelona

També s’explica perquè amb l’aplicació del primer estat d’alarma, que va suspendre els terminis administratius, es va aturar gran part de l’activitat, i es van reduir els percentatges d’execució dels pressupostos.

Malgrat aquesta reducció, s’ha executat més del 96% del pressupostat, per sobre de la majoria d’ajuntaments i autonomies en un any normal. En concret, l’execució pressupostària es tanca amb un 96% en els capítols 2 i 4 (despeses en béns corrents i serveis i transferències corrents) i un 96,5% en els capítols 6 i 7 (inversions reals i transferències de capitals).

L’endeutament ha estat de 800 milions d’euros, que representa un 30,73% dels ingressos corrents, una xifra que es manté molt per sota del 75% que marca la Llei d’hisendes locals. El pagament a proveïdors torna a baixar per sota dels 30 dies i es redueix a 22,8 dies de mitjana.

Any d’excepcionalitat

La liquidació del pressupost 2020 constata que s’ha fet una gestió solvent dels recursos públics; el Ple s’ha vist obligat a aprovar, al juliol, una modificació pressupostària per poder disposar d’un fons covid de 90 milions d’euros per atendre l’emergència sanitària, social i econòmica.

També ha estat un any en què el Congrés dels Diputats ha fixat els nous objectius d’estabilitat pressupostària que han permès flexibilitzar el sostre de despesa dels municipis.

 

Etiquetes associades a la notícia