El projecte del servei municipal d’odontologia s’enriqueix amb les aportacions del sector

S’incorporen les al·legacions del sector privat d’odontologia a la proposta del servei municipal, actualment en tràmit. Les aportacions recullen l’establiment d’un sistema de tarifació social, que es treballarà amb les entitats professionals, i el compromís d’ubicar la clínica dental en un barri amb un nivell socioeconòmic per sota de la mitjana. L’expedient també ha rebut la valoració positiva de l’Autoritat Catalana de la Competència.

14/03/2019 13:23 h

Mireia Alonso

Resposta i incorporació de les al·legacions

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya (COPDEC), la PIMEC i el Sindicat de Metges de Catalunya (MC) van remetre a l’Ajuntament les seves consideracions durant el període d’al·legacions, en què s’han recollit consultes sobre aspectes jurídics, competència, preus dels serveis, ajudes públiques o ubicació de la futura clínica dental. L’Ajuntament ha donat resposta a totes les propostes i ha incorporat el 65% de les aportacions, sobre la base dels estudis jurídics i tècnics que recullen totes les característiques del servei. Pel que fa als dubtes sobre les ajudes, el consistori ha aclarit que en cap cas no se subvencionarà indirectament la clínica municipal.

Pel que fa a les propostes incloses en el projecte, s’hi ha incorporat l’establiment d’un sistema de tarifació social, que es treballarà amb les entitats professionals i al qual podran adherir-se voluntàriament altres clíniques dentals. A més, s’estableix el compromís d’ubicar el nou equipament en un dels barris amb una situació econòmica sensiblement per sota de la mitjana de la ciutat.

L’ACCO avala la iniciativa municipal

Per assegurar que el projecte no afecti la lliure concurrència del mercat, l’Ajuntament va demanar un informe preliminar a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), adscrita a la Generalitat de Catalunya. En l’informe resultant, l’ACCO valora positivament la iniciativa municipal, ja que pot contribuir a incrementar l’accés als serveis odontològics d’una part de la ciutadania que en les condicions actuals del mercat no ho fa, per manca de recursos, i que segons l’última Encuesta nacional de salud del 2017 afecta el 12% de la població de Catalunya.

A més, l’informe assenyala el benefici que el projecte pot tenir, ja que incrementa les pressions competitives del mercat, malgrat que això pugui comportar certs riscos. Finalment, l’ACCO conclou que la iniciativa municipal difícilment podrà influir en els preus del sector odontològic, ja que l’oferta inicial del servei és reduïda en comparació amb el conjunt del negoci odontològic a Barcelona.

Votació definitiva al Ple del març

El 19 de març es donarà a conèixer la memòria completa del servei d’odontologia municipal per debatre’l amb els grups municipals, un cop incorporades les aportacions presentades durant el període d’al·legacions. Tindrà lloc un primer debat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de març, i el debat i la votació definitiva es produiran al Plenari Municipal del 29 de març.

La creació del servei d’odontologia municipal és un projecte independent del servei amb caràcter gratuït que es va presentar fa mesos per atendre persones vulnerables.

Un servei necessari per a la ciutadania

En la memòria final, que es posarà en coneixement dels grups municipals perquè debatin la proposta i eventualment l’aprovin, s’hi incorporarà una enquesta sobre el dentista municipal. En aquesta enquesta, el 95,9% de les persones entrevistades creuen que estaria bé o molt bé que l’Ajuntament oferís un servei de dentista amb uns preus ajustats als costos reals, i el 80% creu que el faria servir. A més, el 94,3% creu que anar al dentista és molt car o bastant car, i el 95,6% es mostra molt a favor o a favor que aquest servei el cobrís la sanitat pública.

L’enquesta es va fer entre el 28 gener i el 2 de febrer sobre la base de 400 entrevistes aleatòries que es van fer de forma presencial i telefònica.

La iniciativa del dentista municipal preveu una posada en marxa gradual, i durant el primer exercici, amb un sol centre en funcionament, es calcula que podria arribar a 18.000 persones. Posteriorment, el pla de viabilitat calcula la capacitat de poder arribar a unes 36.000 persones l’any. Des de l’Ajuntament es calcula que, d’entrada, els preus podrien estar fins a un 40% per sota dels actuals.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades