Ampliació de les borses per treballar a l’Ajuntament

Les proves de selecció es basaran en l’avaluació de competències i valors. Un 5% de les places està reservat per a persones amb discapacitat. Fins al 4 de gener les persones aspirants poden presentar la sol·licitud per participar-hi.

16/12/2021 14:07 h

Ajuntament de Barcelona

S’han convocat els processos selectius per ampliar les diferents borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona: un total de 33 convocatòries per a categories laborals de tots els grups (A1, A2, C1 i C2) amb l’objectiu de poder cobrir necessitats temporals i estructurals dels diferents serveis municipals amb més personal interí.

Les proves de selecció avaluaran les competències professionals de cada categoria i els valors de les persones aspirants. Seran un total de sis proves:

  • Prova aptitudinal, que consisteix en un test psicotècnic.
  • Prova d’ofimàtica, mitjançant un qüestionari de tipus test sobre les funcionalitats bàsiques dels programes Microsoft Excel i Word.
  • Prova de coneixements de llengua estrangera, en la qual es podrà escollir entre l’alemany, l’anglès, l’àrab, el francès, l’italià, l’urdú i el xinès, i cal demostrar un nivell intermedi, B2, d’expressió escrita.
  • Proves de coneixements de català i castellà, per confirmar que les persones aspirants disposen almenys del nivell C1 del MERC en expressió escrita i oral.
  • Proves de personalitat i competències, que consisteixen en un qüestionari de personalitat i una entrevista competencial. Aquesta entrevista es farà només a les persones aspirants que hagin superat les proves eliminatòries i per ordre de puntuació.

Es preveu que les proves es facin a partir del mes de març del 2022.

Les persones aspirants que superin totes les fases eliminatòries passaran a formar part de la borsa de la categoria corresponent, d’acord amb l’ordre de puntuació total obtinguda. Cada categoria té un 5% de places reservades per a persones amb discapacitat.

Hi ha temps fins al 4 de gener per presentar la inscripció, que s’ha de fer a través de la seu electrònica. Com que els processos selectius coincidiran en el temps, només s’admet la sol·licitud de participació en una única categoria.

Més informació sobre els requisits i les condicions a l’anunci oficial de la convocatòria.