Catorze expedients sancionadors a propietaris d’habitatges protegits per no viure-hi i mantenir-los buits

S’està inspeccionant el parc d’habitatges de protecció oficial (HPO) de la ciutat per garantir-ne l’ús social. Fins al moment s’han obert catorze procediments sancionadors contra les propietats de pisos buits o que es lloguen sense l’autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb preus que superen l’autoritzat. D'aquests catorze procediments, tretze continuen oberts i un s’ha resolt amb una sanció de 180.000 euros.

09/01/2019 17:45 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta acció de la Unitat de Disciplina d’Habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona forma part d’un programa d’inspecció i de control del parc d’habitatges de protecció oficial, inèdit fins ara a Catalunya.

A través d’aquest programa es preveu comprovar si es compleix la normativa en els 16.000 habitatges que encara tenen protecció oficial a la ciutat de Barcelona. De moment ja se n’han visitat al voltant de 1.500, i fruit d’aquest treball han estat incoats els 13 expedients sancionadors oberts als districtes de Ciutat Vella (2 casos), Sants-Montjuïc (1 cas), Horta-Guinardó (2 casos), Nou Barris (4 casos), l’Eixample (1 cas) i Sant Martí (3 casos).

Un expedient resolt

A més dels 13 expedients oberts, l’Ajuntament ja ha resolt un expedient sancionador contra la propietat d’un habitatge de protecció oficial del carrer del Doctor Aiguader, a la Barceloneta, per dues infraccions molt greus: no viure-hi i destinar-lo a lloguer sense l’autorització corresponent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a un preu molt per sobre del que se li hauria autoritzat.

La sanció que imposa l’Ajuntament per a aquest cas és de 180.000 euros, i inclou l’obligació de retornar a l’Administració les quantitats percebudes en concepte de lloguer que estaven per sobre del permès: un total de 16.048 euros a pagar a més de la sanció.

Aquests habitatges de protecció oficial del carrer del Doctor Aiguader, que daten dels anys noranta, mantenen la qualificació d’habitatge de protecció oficial durant 30 anys. Mentre conservin aquesta qualificació els propietaris resten sotmesos a tot un seguit de condicionants legals.

El circuit sancionador

Quan es detecta un habitatge buit s’inicien les diligències prèvies per localitzar els propietaris del pis i per determinar per quines circumstàncies l’habitatge es troba buit, atès que la Llei del dret a l’habitatge abans esmentada estableix l’obligació que els habitatges de protecció oficial es destinin a residència habitual de les persones que en són adjudicatàries i propietàries. Només en casos excepcionals, quan els adjudicataris acreditin la impossibilitat d’utilitzar l’habitatge per viure-hi, se’ls pot autoritzar a no viure-hi i fins i tot a llogar-lo, però el preu del lloguer l’ha de fixar l’administració competent, que en aquest cas és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les sancions que preveu la normativa per l’incompliment d’aquestes normes, que es considera una infracció molt greu segons la Llei del dret a l’habitatge, pot suposar multes econòmiques molt elevades, que poden anar dels 90.001 als 900.000 euros.

A més, el consistori reclama al Govern i al Parlament de Catalunya que l’habitatge de protecció oficial es conservi com a tal de manera indefinida i que la Generalitat pugui reforçar i complementar l’acció de l’Ajuntament en l’exercici de la competència sancionadora per vulneració del règim jurídic dels habitatges de protecció oficial.

Etiquetes associades a la notícia