Exempció del pagament de l’IBI als llogaters d’habitatge públic

A partir de l’1 de gener de 2020 entra en vigor la bonificació del 95% prevista a les ordenances fiscals per a habitatges destinats a lloguer social. El 5% restant l’assumirà l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) als habitatges que gestiona.

31/12/2019 14:10 h

Irene González

Aquesta bonificació de l’IBI la recull l’article 9.10 de l’Ordenança fiscal número 1.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, i bonifica el 95% amb caràcter indefinit en els béns immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica destinada a lloguer social d’habitatges, ja siguin gestionats per la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona, per entitats o empreses de titularitat pública o bé per altres subjectes privats.

Per gaudir d’aquesta bonificació s’ha d’aprovar un acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal que declari d’utilitat municipal els habitatges que ho sol·licitin.

Els habitatges gestionats directament per l’IMHAB es van declarar d’utilitat municipal en la sessió del 20 de novembre de 2019, i aquesta condició es va fer extensiva als exercicis del 2020 i successius.

Etiquetes associades a la notícia