Reforç de l’enllumenat per millorar els punts foscos de la ciutat

Durant el 2021 s’invertiran 7 milions d’euros del pressupost municipal en 80 actuacions per renovar-lo. L'actuació es fa des de dos vessants: d’una banda, millorar la sensació lumínica i corregir punts foscos i, de l’altra, introduir-hi tecnologies eficients.

20/05/2021 13:04 h

Districte Sant Martí

La inversió es farà per tres vies: el pla de renovació de l’enllumenat, el manteniment modificatiu i les noves urbanitzacions, i és fruit de l’acord de pressupost del Govern municipal i el grup municipal d’ERC, que permetrà accelerar les actuacions. L’objectiu és reforçar l’enllumenat de la ciutat i combatre els punts foscos, seguint els criteris establerts al Pla director d’il·luminació.

Punts foscos

En els darrers anys s’ha treballat conjuntament amb els districtes per identificar els punts foscos i trobar-hi solucions, sempre amb perspectiva de gènere. En total, els últims anys s’ha actuat en 136 punts foscos. En el 71% dels casos es van incorporar més punts de llum o es van reforçar, i en el 29%, es van fer reorientacions dels punts de llum existents.

Criteris per a la renovació de l’enllumenat

  • Millora de la sensació lumínica: llum més ben repartida gràcies a l’ús de leds (llum blanca)
  • Més uniformitat lumínica per evitar taques de llum
  • Augment de la llum a la vorera i priorització de les zones de vianants
  • Reducció de l’alçada del punt de llum a la vorera (per sota de 5 metres) i sempre per sota de la capçada dels arbres
  • Diferent temperatura de color a la calçada i la vorera, per aportar calidesa als vianants i diferenciar els espais per a les persones i per als vehicles
  • Augment de la telegestió i, per tant, més eficiència energètica i optimització de les operacions amb sistemes de control i regulació.

Intervencions a Sant Martí

  • Renovació de l’enllumenat al carrer de Ca n’Oliva, entre el camí de la Verneda i la rambla de Guipúscoa (la Verneda i la Pau).
  • Nova urbanització de l’avinguda Meridiana, entre els carrers València i Josep Estivill (el Clot i Camp de l’Arpa).
  • Manteniment i millora de quatre punts d’enllumenat a Sant Martí: Parc del Port Olímpic (la Vila Olímpica), jardins d’Atlanta (la Vila Olímpica), carrer Espronceda (Provençals del Poblenou) i carrer del Camp Arriassa (la Verneda i la Pau).

Gestió eficient i innovació

La inversió actual permetrà arribar al voltant del 35% d’enllumenat amb leds, que ara representa el 26%. A més de la renovació de l’enllumenat, també és indispensable el servei de manteniment, que permet introduir-hi millores, com regular l’encesa i apagada segons les zones i les franges horàries, implantar sistemes d’il·luminació intel·ligents i tenir capacitat de reacció ràpida en cas de situacions crítiques com temporals.

Actualment Barcelona té un sistema de control centralitzat que permet fer el seguiment de les incidències amb més repercussió i assegurar el funcionament de l’enllumenat. Aquest control centralitzat també permet la detecció d’avaries, la reprogramació dels horaris, el control dinàmic de la lluminositat (ajust d’horari d’encesa i apagada segons les condicions de cada zona) i la simulació de consum de les instal·lacions.

En els pròxims anys es continuarà avançant per renovar els dispositius de control, augmentar la telegestió (actualment hi ha un 54% de centres de comandament telegestionats) i millorar els sistemes de comunicació. També està previst augmentar els elements d’enllumenat autosuficient, com els fanals solars o la connexió amb instal·lacions d’autoconsum a l’espai públic.

L’enllumenat de Barcelona

Barcelona té en l’actualitat 151.000 punts de llum públics i representen el 20% del consum total d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum és molt inferior al de la mitjana de municipis, que se situa al voltant del 50%.

Més informació