Noves mesures aprovades per promoure la igualtat laboral i salarial a l’Ajuntament

El primer informe sobre igualtat laboral en l’estructura municipal, que assenyala una bretxa salarial del 15,85%, va acompanyat d’un full de ruta amb mesures per revisar la valoració dels llocs de treball, evitar la segregació en les proves d’accés i fomentar la promoció per concurs de les funcionàries municipals, ja que només ocupen el 37,5% dels llocs de comandament.

29/03/2019 13:05 h

Ajuntament de Barcelona

Mesures per promoure la igualtat salarial i laboral

El paquet de propostes aprovades, dissenyat per la Comissió Tècnica del Pla d’igualtat, planteja una sèrie d’actuacions per millorar la conciliació, combatre el sostre de vidre i evitar la discriminació salarial:

  • Revisió de la definició i la valoració econòmica dels llocs de treball per evitar la segregació d’homes i dones i, especialment, per incentivar la presència femenina en els àmbits on estan menys representades.
  • Revisió dels procediments de promoció a llocs de comandament amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, especialment en els nivells més alts. A més, s’implantarà la paritat de gènere en els llocs de treball eventuals i gerencials, tal com ho recull el Reglament per a l’equitat de gènere.
  • Anàlisi dels tipus de complements específics per evitar discriminacions en àmbits feminitzats. Per exemple, la retribució bruta mensual de les treballadores de les escoles bressol és inferior a la dels homes que ocupen llocs de treball de categories inferiors dins el mateix consistori.
  • En relació amb la reducció de la jornada laboral, s’ha constatat que el 81% de la plantilla que opta per aquesta modalitat són dones, una circumstància que s’associa a la càrrega de les cures familiars. Per oferir alternatives a la jornada reduïda, es proposa aplicar mesures per afavorir la flexibilitat laboral.

Primer estudi sobre la bretxa salarial de gènere

El conjunt de mesures aprovades recull les conclusions del primer informe sobre la bretxa salarial de gènere, un estudi que forma part de les actuacions del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019.

La conclusió global de l’estudi és que la bretxa salarial a la plantilla municipal, integrada per un 51% d’homes i un 49% de dones, és d’un 15,85% (a Catalunya se situa entorn del 23,9%, i al conjunt de la ciutat, entorn del 21,9%).

Tot i que la composició global de la plantilla és equilibrara, està fortament segregada per gènere, atès que els llocs de treball amb una remuneració superior dins d’un mateix grup de titulació i un mateix nivell estan ocupats principalment per homes, fins i tot quan la presència femenina és superior a la masculina.

Si s’observen les dades de l’Administració general (on no s’inclouen els cossos uniformats), el 57,1% dels homes tenen un lloc de comandament i el 42,8% un lloc de base, mentre que només el 37,57% de les dones ocupen llocs de comandament i el 62,4% un lloc de base. A aquestes xifres s’afegeixen les diferències a l’hora d’ascendir: les dones tenen un 50% de possibilitats de promoció per concurs, davant del 92% d’opcions de què disposen els homes.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades