Pas endavant pel que fa a la política municipal de serveis funeraris

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la modificació de les ordenances de serveis funeraris i cementiris dins l'aposta municipal per garantir un servei de qualitat a tota la ciutadania. Els dos textos són el resultat d’un acord ampli que ha rebut aportacions de tots els grups municipals.

24/11/2017 17:33 h

Ajuntament de Barcelona

La nova Ordenança de serveis funeraris facilita l’entrada de nous operadors, ja que suprimeix el requisit de disposar d’un tanatori. A més, reforça el dret a la llibertat d’elecció i obliga les empreses a informar amb transparència tant sobre les prestacions com sobre els preus dels serveis.

L’altre gran objectiu és garantir l’accés al servei funerari d’aquella part de la ciutadania amb escassetat de recursos, mitjançant prestacions gratuïtes o bonificades. Les persones beneficiàries hauran de presentar un informe de Serveis Socials que acrediti que no disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei.

L’ordenança ha estat aprovada amb vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del Partit Popular.

Ordenança de cementiris 

Les modificacions de l’Ordenança de cementiris l’ajusten a la nova realitat social per garantir el dret de totes les persones i els col·lectius a accedir als serveis d’enterrament i cremació i a facilitar-ne la gestió mitjançant l’ús de tràmits electrònicament.

També regula l’ordenació urbanística dels cementiris, la construcció de sepultures i la transmissió del dret funerari. Les titularitats a perpetuïtat, que des del 1988 ja no s’atorguen, esdevenen vitalícies fins a la defunció del titular i ofereixen així la possibilitat als hereus de renovar-ne la concessió sense cost a 50 anys en cas dels nínxols i a 75 anys en cas dels panteons.

L’Ordenança de cementiris ha rebut els vots a favor de tots els grups i el vot contrari del Partit Popular (PP).

 

Etiquetes associades a la notícia