Més mesures alternatives a les sancions en cas d’incompliment d’ordenances municipals

Un decret nou amplia el nombre de sancions per incompliment d’ordenances municipals que es poden substituir per mesures alternatives, que passen de 111 a 154. A més, s’incrementen els instruments i les estratègies pedagògiques i de responsabilització de les persones infractores i de reparació de les víctimes.

25/08/2019 10:21 h

Ajuntament de Barcelona

Mesures educatives, prestació de serveis en benefici de la comunitat i pla de desenvolupament personal: davant d’algunes infraccions de les ordenances municipals, les persones infractores poden substituir el pagament de la sanció econòmica per aquestes mesures alternatives, no remunerades, que tenen la finalitat de sensibilitzar les persones que hagin comès infraccions sobre les normes de conducta i de convivència a la ciutat.

Per tal de construir ciutadania i comunitat, promoure una cultura de justícia restaurativa i evitar que les persones més vulnerables acabin en una situació de més vulnerabilitat a causa de les sancions, s’ha impulsat el nou Decret d’ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les sancions.

En aquest decret s’incrementen en un 38% les infraccions susceptibles de substituir-se, que també inclouen les infraccions greus o molt greus. De la mateixa manera, s’amplien els tipus de fets que poden donar lloc a la substitució, com infraccions en l’àmbit dels drets i les llibertats de terceres persones i la contaminació ambiental i acústica.

A més, s’introdueix una nova mesura alternativa a la llista actual, la mediació, quan hi ha persones o col·lectius perjudicats. Hi haurà més implicació i coordinació amb els serveis socials per tal de garantir que les persones en situació de risc o vulnerabilitat tinguin accés a un pla de desenvolupament personal. Finalment, el nou decret millora la informació a la ciutadania a través del portal de tràmits i preveu millores tècniques del procediment.

Ajudar la comunitat per complir la sanció

Les mesures alternatives poden consistir en mesures educatives, en la prestació de serveis en benefici de la comunitat, en un pla de desenvolupament personal, en la mediació o en qualsevol altra activitat fruit de l’acord entre la persona infractora i l’Ajuntament.

Així, poden optar per una mesura alternativa a la sanció les persones adultes residents a Barcelona, sempre que no hi hagi reincidència per una infracció similar en almenys 12 mesos, les persones en situació de vulnerabilitat i les persones menors d’edat.

Quant al primer grup, les persones adultes han de presentar una sol·licitud per accedir-hi, mentre que l’Ajuntament ofereix a les menors d’edat la possibilitat expressa d’acollir-se a una mesura alternativa.

En comparació amb les sancions, les mesures alternatives són un mètode més eficaç respecte a la responsabilització de la infracció i més econòmic per al contribuent, i a més presenten més garanties de compliment de la sanció i fomenten la participació i la implicació de la comunitat.

Etiquetes associades a la notícia