Trenta anys del Consell Tributari de Barcelona

El Consell Tributari de Barcelona fa trenta anys. Aquest òrgan independent especialitzat en matèria de gestió, recaptació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic ha estat un element imprescindible per a la resolució de conflictes entre la ciutadania i la Hisenda municipal i ha esdevingut un referent per a altres ciutats de l’Estat, que l’han pres com a model.

26/03/2019 16:54 h

Ajuntament de Barcelona

El Consell Tributari està format per especialistes externs reconeguts i controla els actes de gestió, recaptació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic que dicta l’Ajuntament. També és l’organisme que informa totes les ordenances fiscals abans que s’aprovin per tal de garantir-ne la legalitat.

Des del 1988, any de la seva creació, el Consell Tributari de Barcelona ha tramitat al voltant de 31.000 expedients. Pràcticament tots són recursos, i un terç (uns deu mil) són relatius a l’impost sobre activitats econòmiques.

L’activitat del consell ha reduït la conflictivitat contenciosa administrativa i ha contribuït a millorar l’eficiència de l’Administració municipal.

Etiquetes associades a la notícia