Un pla de subvencions de 288 milions d'euros fins al 2023

El Pla estratègic de subvencions 2021-2023, que ha aprovat la Comissió de Govern, planteja una convocatòria total d'ajuts per valor de 288 milions d’euros, uns 96 milions anuals destinats a cofinançar projectes que responguin als set objectius estratègics recollits al pla. L'aposta per la transparència i la planificació de les línies subvencionables i les quantitats assignades permetrà una millor planificació per part de totes aquelles persones que en puguin ser beneficiàries.

25/07/2021 10:07 h

Ajuntament de Barcelona

El pla es basa en set objectius estratègics que es desenvolupen en una seixantena de línies de subvencions:

  • Garantir els drets bàsics de les persones, afavorint l’autonomia, protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social: 92,6 milions d’euros distribuïts en 21 línies de subvenció.
  • Fomentar la protecció de l’entorn i la sostenibilitat. Amb prop de 7,5 milions d’euros i 6 línies.
  • Promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social: 9 línies de subvenció per valor de més de 32 milions d’euros.
  • Desenvolupament de drets i deures de la ciutadania del civisme i la convivència: 6 línies de subvenció amb prop de 35 milions d’euros.
  • Foment de les activitats educatives, culturals i esportives: 107 milions d’euros en 11 línies de subvencions.
  • Impulsar la participació ciutadana i el teixit associatiu i comunitari: 7 línies de subvenció per valor de 14,2 milions d’euros.
  • Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint les subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions amb concurrència.

La despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en totes les línies de subvenció, tot i que podrà ser superior si queda degudament indicat i justificat.

La concessió de les diverses subvencions seguirà el procediment de concurrència competitiva, que realitza una comparació de les sol·licituds presentades a fi d’establir una prelació entre totes elles.

Les subvencions de concessió directa seran excepcionals i limitades a aquelles previstes nominativament als pressupostos, les que estiguin determinades per una norma de rang legal i d’altres en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o que per la seva raó de ser dificultin la convocatòria pública.

El pla tindrà una comissió de seguiment per tal d’avaluar-ne el grau de compliment.

Més informació