Una administració transparent, ètica i que rendeix comptes

Les eines i els organismes impulsats pel consistori entorn del control de la transparència i el bon govern mostren bons resultats, després que el 2015 es posés en funcionament l'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP).

11/05/2018 17:15 h

Redacció

L’oficina va ser creada per millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors i crear una estructura de control de gestió, d’auditoria i d’anàlisi per als òrgans municipals. En aquest sentit, s’encarrega d’elaborar informes i auditories; assessora i gestiona la Bústia Ètica i de Bon Govern, una eina informàtica amb què la ciutadania pot comunicar conductes contràries a una gestió ètica de l’Administració, ja sigui dels treballadors i les treballadores municipals com dels càrrecs electes. A més, permet que les denúncies es duguin a terme de forma anònima.

L’èxit de la Bústia Ètica

Des que el 20 de gener de 2017 es va posar en marxa la Bústia Ètica i de Bon Govern, ha rebut 499 comunicacions, 204 d’anònimes i 295 en què les persones s’han identificat. Aquesta darrera dada confirma l’encert de permetre l’anonimat en les comunicacions.

Del total de comunicacions, 81 fan referència a la seguretat ciutadana, 62 a la contractació administrativa, 50 a la salut, 47 a la intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, 36 a l’ordenació del territori i urbanisme i 31 a aspectes relacionats amb la transparència i el bon govern.

Per les seves característiques, 133 comunicacions van ser redirigides a l’Iris, l’aplicació informàtica d’incidències, reclamacions i suggeriments. D’aquestes comunicacions, 71 constaven com a concloses, mentre que les altres 62 restaven pendents de ser emplenades amb dades noves.

L’any 2017 es van admetre 126 comunicacions per investigar, unes altres 126 estaven pendents per valorar-se’n la viabilitat i 56 no van ser admeses per manca de fonament, per no complir les normes de la Bústia Ètica o perquè l’Ajuntament de Barcelona no era l’organisme involucrat.

Des que l’Oficina per la Transparència va posar en marxa la Bústia Ètica, diverses institucions han sol·licitat incorporar-la al seu funcionament. És el cas de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de l’Agència Anticorrupció Valenciana o dels ajuntaments de Madrid, València o Argentona. El caràcter obert i de programari lliure amb què es va dissenyar l’eina facilita aquest traspàs.

Més enllà de la Llei de transparència i de bon govern

Una de les primeres accions que va emprendre l’OTBP va ser el portal de Transparència. Durant els dos anys de funcionament ha rebut 14.000 visites mensuals de mitjana, gairebé un 5% del total de visites del web de l’Ajuntament.

Als mecanismes ja explicats s’afegeix l’aprovació del Codi ètic i de conducta, el reglament que recull els valors i principis ètics que han de ser presents en tota acció municipal, i que afecta directament la totalitat de les 412 persones alts càrrecs i electes.

El Codi ètic i de conducta preveu el Comitè d’Ètica, un grup de professionals proposats pel Govern i els grups municipals per vetllar pel compliment, l’aplicació, la revisió i l’actualització del codi, i que ha estat escollit mitjançant una sessió de hearing, un mètode pioner a l’Estat per avaluar la idoneïtat dels candidats.

Durant aquests darrers anys s’ha constituït també el Consell Assessor per la Transparència, un organisme format per un grup de professionals i d’experts que treballen de forma no remunerada per lluitar contra la corrupció i assegurar la transparència del consistori.

Reconeixement a la transparència

Les mesures impulsades pel consistori entorn de la transparència i el bon govern van obtenir resultats positius el 2017, tal com confirmen diversos estudis sobre la transparència en ajuntaments del principat i de l’Estat. D’una banda, l’Infoparticipa, el segell de transparència que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona, va determinar que l’Ajuntament de Barcelona complia amb 51 de 52 indicadors, un 98% de transparència.

D’altra banda, l’organització Transparencia Internacional va situar la ciutat al capdavant del rànquing dels indicadors ITA (Índex de Transparència d’Ajuntaments), ja que acomplia el 100% dels indicadors que es mesuraven, un total de 80.

Etiquetes associades a la notícia