Més canals per enfortir la participació i la incidència política de la ciutadania

El nou projecte normatiu de participació ciutadana, que ara entra en el procés d’exposició al públic, s’ha definit de manera participativa a través de la plataforma Decidim Barcelona, i és el resultat de la feina duta a terme en el si d’un grup impulsor format per diferents forces polítiques i entitats. El seu objectiu és regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals.

19/04/2017 15:27 h

Ajuntament de Barcelona

El reglament aclareix els canals de participació, impulsa el control més directe de la ciutadania sobre l’acció dels representants polítics i incorpora mecanismes de democràcia directa per assegurar la implicació i la incidència dels ciutadans en l’agenda política.

Més democràcia directa

La iniciativa ciutadana, que és la intervenció de la ciutadania per promoure una determinada actuació d’interès general i de competència municipal, és un dels aspectes que potencia el projecte de nou reglament. En aquest sentit, s’amplien les maneres d’impulsar consultes per iniciativa ciutadana: poden ser presentades per totes les persones empadronades més grans de 16 anys, i en temes de ciutat hauran de tenir el suport d’entre 9.000 i 15.000 signatures.

D’altra banda, a partir d’aquest reglament, el Govern municipal té la voluntat de facilitar cada any una multiconsulta (previsiblement cada maig, i es començarà el 2018), que durant tota una setmana concentrarà les consultes impulsades per iniciativa dels grups municipals o de la ciutadania i que hagi aprovat el Consell Municipal. En aquestes consultes es garantirà un mínim de 30 dies de debat i es farà arribar als veïns informació sobre els temes a votar.

El nou projecte normatiu permet votar en aquestes consultes a les persones empadronades més grans de 16 anys, i a diferència de la normativa vigent, no s’exigirà un mínim de participació.

Garanties per a la fiabilitat i la transparència

El reglament aprovat aposta per la hibridació de la participació presencial i la digital a través de la plataforma Decidim Barcelona. La normativa preveu també la creació d’una sèrie de comissions que permetin garantir la fiabilitat i transparència dels processos participatius.