Alta al padró municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

Updated 01/2022

Inscripció al padró d'habitants de la ciutat per a tota persona que viu a Barcelona

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏT

NO CADUCA (excepció: les persones estrangeres no comunitàries sense residència de llarga durada l’han de renovar cada dos anys) 

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT. És necessari per efectuar altres tràmits

Es pot tramitar PRESENCIALMENT, TELEMÀTICAMENT O TELEFÒNICAMENT

Què és?

El padró municipal d'habitants és el registre en què estan inscrites les persones que viuen habitualment en un poble o ciutat (municipi) i formen la seva població. L'acte d'inscriure's en aquesta llista s'anomena empadronar-se i atorga la condició de veïns.

Què és important saber?

És un tràmit obligatori per a totes les persones que viuen a Barcelona. Quan es fa, es rep el volant de residència que en certifica el registre.

Per a les persones de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, la inscripció en el padró no caduca. En canvi, les persones estrangeres no comunitàries sense residència de llarga durada han de renovar la seva inscripció cada dos anys. 

També pots consultar la pàgina web oficial del tràmit, disponible en català i castellà.

En cas d'haver-te d'empadronar a un municipi que no sigui Barcelona, adreça't a les oficines del teu municipi per rebre la informació específica.

Per què és important?

És un tràmit essencial perquè dona accés a determinats drets, com ara l'assistència sanitària pública o l'escolarització bàsica dels menors. També és crucial perquè és un requisit indispensable per efectuar molts altres tràmits.

L'accés a aquests serveis està relacionat amb la proximitat entre el domicili d'empadronament i el centre on es dona el servei. Per aquest motiu, és important identificar correctament el lloc de residència habitual en la inscripció padronal.

A banda, l’empadronament és un dels requisits indispensables que han de complir les persones que provenen de la Unió Europea o de països amb els quals Espanya té signat un conveni de reciprocitat, per tenir dret a vot en les eleccions municipals. En aquest sentit, addicionalment a l’Alta al Padró:

 • Les persones nacionals de la Unió Europea han de declarar la seva intenció de vot per poder ser inclosos al cens.
 • Les persones que formen part de països amb conveni de reciprocitat, han d’acreditar un termini de residència continuada legal a Espanya de 5 anys o més en el dia de la sol·licitud (excepte en el cas dels nacionals de Noruega que han de demostrar únicament un període de 3 anys) i demanar també la seva inclusió al cens.

 

A qui va dirigit?

S'adreça a totes les persones que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Qui l'ha de sol·licitar?

 • Les persones majors d'edat:
  • Poden demanar la seva inscripció i la de la seva unitat familiar si provenen del mateix municipi (parella i fills en comú).
  • En cas de fer el tràmit presencialment, poden demanar també la inscripció de qualsevol altra persona major d'edat o d'una unitat familiar diferent.
 • Els o les representants legals de les persones menors d'edat o incapacitades legalment.
Quins requisits s’han de complir?
 • Residir a la ciutat de Barcelona.
 • No constar en el padró d'habitants de la ciutat en el moment de l'alta.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?
Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel ofereix servei d'atenció presencial en els idiomes següents: anglès, francès, àrab, urdú, llengua de signes, català i castellà. L'horari d'atenció és de dilluns a dissabte de 8.30 a 20.00 hores (exceptuant el mes d'agost, en què l'horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 hores).
 • Quan es tenen tots els documents necessaris, es tracta d'un tràmit senzill de fer i que funciona de manera àgil.
 • Si resideixes en diversos municipis durant l’any, t’has d’empadronar en un únic lloc, aquell on passis més temps durant l’any. 
 • Si no tens un domicili fix i vols empadronar-te, has de sol·licitar l'informe de coneixement de residència abans de demanar l'alta al padró. La sol·licitud s'ha de fer de manera presencial, havent concertat cita prèviament.
 • Les dades que han de constar en un contracte de lloguer per poder obtenir l'alta al padró són les següents:
  • Identificació completa de l'habitatge llogat
  • Referència cadastral, que és el número identificatiu oficial i obligatori dels béns immobles
  • Per a més informació, consulta el Portal de la Direcció General del Cadastre
 • Quantitat anual de la renda a pagar
 • Durada del contracte
 • Data d'entrada en vigor o data de signatura del contracte
 • Forma de pagament del lloguer
 • Dades de la persona arrendadora i de la persona arrendatària
  • Persones físiques: nom i cognoms, document d'identificació
  • Persones jurídiques: nom social, NIF i les dades de l'administrador o administradora o representant (nom i cognoms, document d'identificació)
 • Signatura de la persona arrendadora i de la persona arrendatàri

També pots consultar el web oficial del tràmit, disponible en català i castellà.

Com has de fer el tràmit?

Online
Telephone
En persona

1
2
3
Obtén una identificació digital

Per realitzar el tràmit telemàtic, t’hauràs d’identificar al portal amb un d’aquests tres mètodes d’identificació:

idCAT Mòbil

L’idCAT Mòbil podràs obtenir-lo al mateix portal, abans d’iniciar al tràmit. Accedeix al registre i tria l’opció ‘Dona’m d’alta’.

Els requisits per obtenir l’idCAT son:

 • Tenir 16 anys, com al minim.
 • DNI o TIE (no només el NIE).
 • TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titular/beneficiari de Muface.
 • Telèfon mòbil.

Si ets ciutadà d’un país de la Unió Europea o d’un país de dins de l’espai Schengen i no tens TIE, pots obtenir l’idCAT Mòbil a través d’aquest formulari.

Clave Pin 24h o DNIe

Consulta com obtenir aquest tipus d’identificació al següent enllaç.

Certificat digital

Per saber com obtenir-lo, accedeix a la informació relacionada amb el tràmit Certificat Digital.

Per finalitzar el tràmit telemàticament, hauràs de signar-lo amb una signatura electrònica.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per obtenir l'alta al padró.

Documentació
 • Per fer la tramitació per internet, caldrà annexar la documanteció en format digital.
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat espanyol o per un traductor acreditat per fer traduccions oficials (traductor jurat).
 • Formulari de sol·licitud signat amb signatura digital.
Documentació d'identificació en vigor de totes les persones majors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.
  • En cas d'aportar el certificat NIE (número d'identificació d'estranger), aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Persones estrangeres: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només aplica si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el següent:

 • Llibre de família (si en tenen al seu país), inscripció de naixement o passaport dels progenitors on constin incloses totes les dades del o la menor.
Documentació per a persones representants
 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
Documentació de representació de les persones menors d'edat
 • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
 • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores. Han de constar les seves signatures quan els o les menors s'empadronin amb un sol d'ells o amb tercers sense cap d'ells.
 • En cas de separació o divorci
  • En cas que no hi hagi resolució judicial
   • Declaració conjunta de menors, amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores i on constin les seves signatures.
  • Si la sentència és en condició de guarda i custòdia compartida:
   • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.
   • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores.
  • En cas de resolució judicial que determini de manera expressa on ha d'estar empadronat el o la menor:
   • Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària
   • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guarda i custòdia a nom de la persona peticionària
  • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
  • Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària.
  • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • Altres situacions
  • Original i fotocòpia de la documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al padró
 • Domicili de propietat
  • Si es compta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
   • No s'ha d'aportar cap justificació perquè l'Administració ho comprova internament de manera automàtica.
  • Si no es conta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
  • S'ha de justificar la propietat amb un dels documents següents:
   • Escriptura de propietat de l'habitatge on es consta com a propietari o propietària.
    • En cas que hi hagi usdefruit:
     • Autorització expressa de la persona titular del dret, signada.
     • Original i fotocòpia del seu document d'identificació.
   • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a un any, on es consta com a propietari o propietària actual.
   • En el cas d'habitatges heretats:
    • Escriptura d'acceptació d'herència. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'un any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
   • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de tres mesos.
 • Domicili de lloguer
  • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de sis mesos. Si és de vigència inicial inferior a sis mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
  • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
  • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita)
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (s'accepten els rebuts de llum, aigua, gas; en canvi, no s'accepten els de contractes de telefonia mòbil o accés a internet), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor del contracte
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit amb document de subrogació per a termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor de la subrogació
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Si el teu perfil no encaixa amb cap dels que s'han esmentat, truca al Telèfon d'Informació i Tramitació (010) per saber quina documentació específica necessites. L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, castellà i català.

Següent
Identifica't, omple i signa el formulari

Identifica’t al portal d’identificació.

Selecciona el tràmit que vols realitzar (Alta al padró municipal d’habitants) i accedeix al formulari.

 1. Selecciona una opció:
  • Alta al padró 
  • Adjuntar documentació a una sol·licitud efectuada de manera telemàtica
    
 2. Emplena el formulari i confirma les dades.
   
 3. Annexa la documentació necessària per efectuar el tràmit.
   
 4. Confirma les dades i signa la sol·licitud amb signatura electrònica per a presentar-la al registre telemàtic.
Següent
Imprimeix el document

Imprimeix el document resultant del tràmit (arxiu en format PDF) o desa'l en el teu ordinador.

Si tot és correcte, en el termini d'un mes rebràs per correu electrònic la confirmació de finalització del tràmit i que t'has empadronats a la nova adreça. A partir d'aquest moment podràs obtenir els volants de residència i convivència amb la nova adreça.

En cas contrari, l'Ajuntament de Barcelona es posarà en contacte per tal de comunicar-te les esmenes que hauràs de fer o la documentació a aportar per tal de poder finalitzar l'empadronament.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació).

1
2
3
4
Truca i facilita les dades

Si truques des de la ciutat de Barcelona, has de trucar al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de les persones que es volen inscriure. Cal tenir a mà:

Acreditació de l'habitatge, mitjançant algun dels documents següents:

 • IBI, escriptura de propietat, contracte de lloguer o dades de la persona que us autoritza.

Identificació de les persones que s'empadronen

 • Nom i cognoms, data i lloc de naixement, DNI / NIE (número d'identitat d'estranger) / passaport.

Telèfon d'Informació i Tramitació: 010

L'atenció telefònica està disponible en català, castellà, anglès i francès.

Següent
Rebràs per correu les instruccions, el full de sol·licitud i la informació dels documents requerits

Rebràs per correu postal ordinari les instruccions de formalització del tràmit, el full de sol·licitud i la informació de la documentació necessària. El correu s'enviarà al domicili d'alta d'empadronament.

Abans d'iniciar el procés d'enviament de la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per obtenir l'alta al padró.

Documentació
 • Per fer la tramitació per internet, la documentació que s'ha de lliurar serà fotocòpia, llevat que s'indiqui el contrari.
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat espanyol o per un traductor acreditat per fer traduccions oficials (traductor jurat).
 • Formulari de sol·licitud signat.
Documentació d'identificació en vigor de totes les persones majors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.
  • En cas d'aportar el certificat NIE (número d'identificació d'estranger), aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Persones estrangeres: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només aplica si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el següent:

 • Llibre de família (si en tenen al seu país), inscripció de naixement o passaport dels progenitors on constin incloses totes les dades del o la menor.
Documentació per a persones representants
 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
Documentació de representació de les persones menors d'edat
 • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
 • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores. Han de constar les seves signatures quan els o les menors s'empadronin amb un sol d'ells o amb tercers sense cap d'ells.
 • En cas de separació o divorci
  • En cas que no hi hagi resolució judicial
   • Declaració conjunta de menors, amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores i on constin les seves signatures.
  • Si la sentència és en condició de guarda i custòdia compartida:
   • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.
   • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores.
  • En cas de resolució judicial que determini de manera expressa on ha d'estar empadronat el o la menor:
   • Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària
   • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guarda i custòdia a nom de la persona peticionària.
  • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
  • Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària.
  • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • Altres situacions
  • Original i fotocòpia de la documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al padró
 • Domicili de propietat
  • Si es compta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
   • No s'ha d'aportar cap justificació perquè l'Administració ho comprova internament de manera automàtica.
  • Si no es conta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
  • S'ha de justificar la propietat amb un dels documents següents:
   • Escriptura de propietat de l'habitatge on es consta com a propietari o propietària.
    • En cas que hi hagi usdefruit:
     • Autorització expressa de la persona titular del dret, signada.
     • Original i fotocòpia del seu document d'identificació.
   • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a un any, on es consta com a propietari o propietària actual.
   • En el cas d'habitatges heretats:
    • Escriptura d'acceptació d'herència. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'un any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
   • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de tres mesos.
 • Domicili de lloguer
  • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de sis mesos. Si és de vigència inicial inferior a sis mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
  • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
  • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita)
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (s'accepten els rebuts de llum, aigua, gas; en canvi, no s'accepten els de contractes de telefonia mòbil o accés a internet), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor del contracte
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit amb document de subrogació per a termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor de la subrogació
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Si el teu perfil no encaixa amb cap dels que s'han esmentat, truca al Telèfon d'Informació i Tramitació (010) per saber quina documentació específica necessites. L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, castellà i català.

Següent
Envia la sol·licitud i la documentació

Abans d'un mes des del dia en què rebis les instruccions, has d'enviar per correu postal ordinari el full de sol·licitud signat i la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Rebràs les instruccions, el full de sol·licitud i la informació dels documents requerits > Documentació).

Següent
Rebràs el volant al teu domicili

Un cop acabat el tràmit, rebràs per correu postal ordinari el volant que demostra la inscripció al padró d'habitants.

1
2
3
Demana cita prèviament i recopila la documentació

Per tramitar l'alta al padró presencialment, cal concertar cita prèviament accedint al tràmit "Cita amb les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona".

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències:

Llocs on pots fer el tràmit

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

Abans del dia de la cita, consulta i prepara la documentació que et requeriran per obtenir l'alta al padró.

Documentació
 • La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari, s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat espanyol o per un traductor acreditat per fer traduccions oficials (traductor jurat).
 • Si tens una autorització que permet inscriure altres persones majors d'edat i/o d'unitats familiars diferents, només té una validesa d'un mes a partir de la data que consti en el document.
 • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional que acrediti la residència habitual al domicili a fi de comprovar la veracitat de les dades contingudes en el padró municipal d'habitants.
 • Facilitar les dades de les persones que es volen inscriure al padró.
 • Formulari de sol·licitud signat.
Documentació d'identificació en vigor de totes les persones majors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles: DNI o passaport.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.
  • En cas d'aportar el certificat NIE (número d'identificació d'estranger), aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat que volen inscriure's al padró
 • Persones espanyoles de més de 14 anys: DNI o passaport.
 • Persones espanyoles de menys de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Persones estrangeres: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només aplica si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Si a la documentació del o la menor no surten totes les dades dels progenitors, caldrà aportar el següent:

 • Llibre de família (si en tenen al seu país), inscripció de naixement o passaport dels progenitors on constin incloses totes les dades del o la menor.
Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars
 • Autorització expressa per a la delegació de tràmit, degudament signada i (document original).
  • En cas d'unitats familiars (parella i fills i filles en comú), aquesta autorització també és obligatòria per a totes les persones majors d'edat.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.
Documentació per a persones representants
 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzant.
Documentació de representació de les persones menors d'edat
 • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
 • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores. Han de constar les seves signatures quan els o les menors s'empadronin amb un sol d'ells o amb tercers sense cap d'ells.
 • En cas de separació o divorci
  • En cas que no hi hagi resolució judicial
   • Declaració conjunta de menors, amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores i on constin les seves signatures.
  • Si la sentència és en condició de guarda i custòdia compartida:
   • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.
   • Declaració conjunta de menors amb signatura original de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores, en què assegurin que estan d'acord amb la seva inscripció.
   • Fotocòpies dels documents d'identitat de la persona (en cas de famílies monoparentals) o persones progenitores.
  • En cas de resolució judicial que determini de manera expressa on ha d'estar empadronat el o la menor:
   • Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària
   • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guarda i custòdia a nom de la persona peticionària.
  • Original i fotocòpia de la sentència per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
  • Declaració responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària.
  • Original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.
 • Altres situacions
  • Original i fotocòpia de la documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar-los obligatòriament a la documentació de l'expedient.
Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al padró ---
 • Domicili de propietat
  • Si es compta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
   • No s'ha d'aportar cap justificació perquè l'Administració ho comprova internament de manera automàtica.
  • Si no es conta com a titular al rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI)
  • S'ha de justificar la propietat amb un dels documents següents:
   • Escriptura de propietat de l'habitatge on es consta com a propietari o propietària.
    • En cas que hi hagi usdefruit:
     • Autorització expressa de la persona titular del dret, signada.
     • Original i fotocòpia del seu document d'identificació.
   • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a un any, on es consta com a propietari o propietària actual.
   • En el cas d'habitatges heretats:
    • Escriptura d'acceptació d'herència. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'un any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
   • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de tres mesos.
 • Domicili de lloguer
  • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de sis mesos. Si és de vigència inicial inferior a sis mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
  • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
  • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita)
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (s'accepten els rebuts de llum, aigua, gas; en canvi, no s'accepten els de contractes de telefonia mòbil o accés a internet), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor del contracte
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
  • Contracte indefinit amb document de subrogació per a termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut quatre anys o més des de l'entrada en vigor de la subrogació
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater o llogatera en els darrers tres mesos. Ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s'accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.
Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

El dia de la cita, has de facilitar les dades de les persones que es volen inscriure al padró i lliurar la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Concerta una cita prèviament i recopila la documentació > Documentació).

Següent
T'inscriuran en el mateix moment de la cita

Una cop presentis la documentació el dia de la cita, la inscripció en el padró es farà en el mateix moment i se’t lliurarà el volant, del qual podràs sol·licitar fins a dues còpies.