Autorització de residència per a professionals altament qualificats/des

Updated 11/2021

Autorització per a professionals altament qualificats per residir i treballar, vàlida per a tot el territori nacional

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 72,53 € (l’import l’assumeix l’empresa)

La VIGÈNCIA coincideix amb la durada del contracte, amb un màxim de dos ANYS

S’ha de sol·licitar amb CARÀCTER PREVI a l’obtenció del VISAT o EN EL CAS DE SER JA LEGALMENT A ESPANYA

Es tramita de manera TELEMÀTICA per part de l’empresa

Què és?

És el document que habilita un treballador estranger o treballadora estrangera que resideix fora d’Espanya a cobrir un lloc de treball en una empresa a Espanya de grans dimensions o innovadora en sectors estratègics per a l’economia espanyola i per al qual es requereixin determinades habilitats o qualificacions, com ara qualificació d’ensenyament superior o, excepcionalment, un mínim de tres anys d’experiència professional que es pugui considerar equiparable. Han de disposar d’aquest document les persones estrangeres de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa. 

El lloc de treball ha de tenir unes condicionas salarials i laborals d'acord amb la Llei.

L’autorització té la durada determinada en el contracte, amb un màxim de dos anys. Es pot renovar una vegada transcorregut el termini esmentat per períodes de dos anys.

Què és important saber?

L’autorització la sol·licita l’empresa o entitat que requereix els serveis del professional altament qualificat.

 • Si el ciutadà o ciutadana està fora d’Espanya, aquesta autorització és un requisit indispensable per obtenir posteriorment el corresponent visat d'entrada.
 • Si el ciutadà o ciutadana està legalment al territori espanyol, s’ha de sol·licitar únicament l’autorització per poder residir i treballar al territori.

En ambdós casos, també es pot sol·licitar, conjuntament o a posteriori, l’autorització per permetre la residència dels familiars.

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà), la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès i en castellà) i el full informatiu per a professionals altament qualificats (disponible en anglès, rus, xinès, portuguès i castellà).

Per què l’has de sol·licitar?

És important obtenir aquesta autorització perquè és indispensable per demostrar el dret adquirit de residir i treballar al territori espanyol per a les persones que no siguin de la UE, de l’EEE ni de Suïssa.

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que tinguin una oferta de treball d’una empresa espanyola i un perfil qualificat demostrable a través de:

 • Una titulació universitària.
 • Una experiència prèvia acreditada en un lloc de treball similar al que s’ofereix d’un mínim tres anys.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer l’empresa o entitat que vol contractar la persona estrangera.

Quins requisits s’han de complir?

Per sol·licitar l’autorització, tant el treballador o treballadora com l’empresa han de complir alguns requisits.

Requisits del treballador o treballadora
 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni.
 • Tenir una titulació superior o equivalent o, si escau, una experiència mínima professional de tres anys.
Requisits de l’empresa
 • Tenir un certificat de cobertura (conveni amb la Seguretat Social) o una assegurança de malaltia per al treballador o treballadora, concertat amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.
 • Presentar una oferta de treball i descripció del lloc ofert al treballador o treballadora, en què es justifiqui per què l’empresa necessita algú del seu perfil i qualificacions i que s’abonarà un salari que correspon al nivell del treballador o treballadora. 
 • Addicionalment, hi ha requisits que varien en funció del perfil del personal i del tipus d’empresa que en sol·liciti la incorporació.
  • Personal directiu o altament qualificat d’empreses o grups d’empreses que compleixin alternativament algun dels requisits següents:
   • Mitjana de plantilla de més de 250 treballadors a Espanya en els tres mesos anteriors a la sol·licitud.
   • Volum net anual de negocis a Espanya de més de 50 milions d’euros.
   • Fons propis o patrimoni net a Espanya de més de 43 milions d’euros.
   • Inversió bruta mitjana anual procedent de l’exterior no inferior a un milió d’euros en els tres anys anteriors a la sol·licitud.
   • Valor de l’estoc inversor o posició a Espanya superior a 3 milions d’euros segons les últimes dades del Registre d’inversions exteriors del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
  • Personal directiu o altament qualificat de pimes acreditades com de sector estratègic, mitjançant un informe de la Direcció General de Comerç i Inversions:
  • L’acreditació del compliment dels requisits exposats anteriorment s’ha d’efectuar una vegada davant la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics i té una validesa de tres anys renovables, si es mantenen els requisits.
  • El sector ha de ser considerat estratègic.
  • Personal directiu o altament qualificat que formi part d’un projecte empresarial acreditat com d’interès general mitjançant un informe de la Direcció General de Comerç i Inversions, d’acord amb alguna de les condicions següents: 
   • Increment significatiu en la creació de llocs de treball directes per part de l’empresa que sol·licita la contractació.
   • Manteniment d’ocupació.
   • Increment significatiu en la creació de llocs de treball al sector o l’àrea geogràfica en què s’hagi de desenvolupar l’activitat laboral.
   • Inversió extraordinària amb impacte socioeconòmic en l’àrea geogràfica d’activitat.
   • Raons d’interès general per a la política comercial i d’inversió.
   • Aportació rellevant a la innovació científica o tecnològica.
  • Persones que han obtingut graus o postgraus d’universitats i escoles de negocis de prestigi reconegut.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?
La Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE). 
Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ets fora d’Espanya, has de sol·licitar un visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència. 
 • Els terminis de resolució que estableix la llei són de vint dies hàbils. No obstant això, a la pràctica, en els últims mesos s’observen retards per part de l’organisme que atén les sol·licituds.
 • Tingues en compte que la llei no recull de manera clara la definició de treballador altament qualificat. Per aquesta raó, aquesta condició s’ha de determinar d’acord amb el criteri de l’administració que estudiï la sol·licitud.
 • Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i poden sol·licitar, de manera conjunta o a posteriori, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:
  • Cònjuge o parella de fet
  • Fills i filles menors d’edat o grans que depenguin econòmicament de la persona titular
  • Ascendents a càrrec
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?
 

Com has de fer el tràmit?

Online

L’empresa o entitat que et vol contractar és l’encarregada d’efectuar el tràmit per obtenir l’autorització.

Recorda que els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i que poden sol·licitar l’autorització, juntament amb la teva sol·licitud d’autorització o a posteriori.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’autorització?

1
2
3
4
L’empresa sol·licita l’autorització

L’empresa o entitat que et vol contractar ha de sol·licitar l’autorització de residència per a professionals altament qualificats. Aquesta sol·licitud es tramita a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Espanya.

Per facilitar l’obtenció de l’autorització per part de l’empresa, consulta la documentació requerida per tenir-la preparada en cas que se’t demani.

Documentació
 • Si s’aporten documents expedits en un idioma diferent del castellà, han d’estar traduïts al castellà per un traductor o traductora jurat.  
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

Per obtenir més informació sobre la traducció i legalització dels documents, consulta la pàgina web corresponent

Documentació del treballador o treballadora
 • Còpia completa del passaport amb una validesa mínima de sis mesos i almenys dues pàgines en blanc.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Documentació que acrediti la titulació superior o equivalent del ciutadà o ciutadana (legalitzada, traduïda i homologada) o bé certificació de tenir una experiència professional mínima de tres anys.
Documentació de l'empresa
 • Documentació que identifiqui l'empresa que solicita la autorización.
 • Contracte de treball signat, amb les condicions mínimes establertes per a la contractació de persones treballadores altament qualificades (salari, lloc de treball).
 • Acreditació que l'empresa garanteix la solvència necessària.
 • Certificat acreditatiu de la Seguretat Social o assegurança de salut privada.
Següent
Rep la notificació de resolució

En un termini d’entre vint i trenta dies es resoldrà la teva autorització de residència per a professionals altament qualificats. 

Rebràs una notificació de l’estat de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica indicada en el moment de l’alta de la sol·licitud.

Següent
Si ets fora d’Espanya, sol·licita el teu visat

Si ets fora d’Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, una vegada aprovada l’autorització has de sol·licitar el visat per poder habilitar la teva entrada al territori.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

.

Següent
Entrada a Espanya

Recorda que, una vegada siguis a Espanya, en funció del teu perfil, pot ser que hagis d’efectuar els tràmits següents: