Autorització inicial de residència i treball per compte propi

Updated 11/2021

Autorització per residir a Espanya i treballar per compte propi a Catalunya  

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA pot ascendir a 200,25 €, segons el cas 

Té un període de VALIDESA d’un ANY

S’ha de sol·licitar ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT​

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el document que habilita per residir i treballar a Catalunya amb l’objectiu de dur a terme una activitat lucrativa per compte propi. Han de disposar d’aquest document les persones estrangeres de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa. 

Què és important saber?

L’autorització la sol·licita el mateix ciutadà o ciutadana personalment a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola del seu país de residència.

Aquesta autorització  té una durada d’un any i es limita a un àmbit geogràfic autonòmic (Catalunya) i a un sector d’activitat.

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Per què l’has de sol·licitar?

És important obtenir aquesta autorització perquè és indispensable per demostrar el dret adquirit de residir i treballar al territori espanyol per a les persones que no siguin de la UE, de l’EEE ni de Suïssa.

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones estrangeres de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que vinguin a desenvolupar una activitat lucrativa per compte propi.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer la persona estrangera personalment.

Quins requisits s’han de complir?

Per sol·licitar l’autorització has de complir els requisits següents:

 • No ser ciutadà o ciutadana d’un estat de la UE, de l’EEE o de Suïssa, ni familiar de persones d’aquests països a qui els sigui aplicable el règim de ciutadà o ciutadana de la Unió.
 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països anteriors de residència per delictes existents en l’ordenament espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Complir els requisits que la legislació vigent exigeix per a l’obertura i el funcionament de l’activitat projectada.
 • Tenir la qualificació professional exigible o experiència acreditada, suficient en l’exercici de l’activitat professional, i també, si escau, la col·legiació quan així es requereixi.
 • Poder acreditar que la inversió prevista sigui suficient i que incideixi, si escau, en la creació d’ocupació.
 • Poder acreditar que disposa de recursos econòmics suficients per a la seva manutenció i allotjament, una vegada deduïts els recursos necessaris per al manteniment de l’activitat.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Govern autonòmic) 

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Has de saber que la vigència de l’autorització de residència i treball per compte propi està condicionada a l’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, que s’ha de produir durant els tres mesos posteriors a l’entrada legal a Espanya i, en tot cas, durant la vigència del visat. En el termini d’un mes des de l’alta a la Seguretat Social, també has de sol·licitar la targeta d’identitat d’estranger (TIE).
 • Pots consultar els requisits del visat per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial per comprovar si els compleixes, i pots aprofitar els avantatges de la Llei d’emprenedors (14/2013), que faciliten l’arribada dels ciutadans i ciutadanes estrangers a Espanya.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

En persona

Només pots fer el tràmit de manera presencial, adreçant-te personalment a les missions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en el teu país de residència. Igualment, abans d’anar-hi, verifica si necessites cita prèvia en la pàgina web del consolat o missió diplomàtica.

Els requisits, el procediment i la documentació sol·licitada pot variar en funció del país de residència. Abans d’iniciar la sol·licitud, consulta’n el funcionament específic a la missió diplomàtica o oficina consular corresponent.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’autorització?

1
2
3
4
5
6
Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació

Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud de l’autorització inicial de residència i treball per compte propi (AUT03a) per duplicat.

Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.

Documentació
 • Amb caràcter general, s’han d’aportar còpies dels documents i mostrar els originals en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al castellà mitjançant una traducció jurada i legalitzats correctament.
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document emès en un idioma diferent del castellà ha d’estar traduït mitjançant una traducció jurada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats. ​

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat. 
 • Formulari de sol·licitud de visat nacional degudament emplenat i signat. 
 • Justificant de pagament de les taxes (residència i treball).
 • Còpia completa del passaport o títol de viatge en vigor.
 • Les declaracions responsables que siguin exigibles legalment, o si l’activitat les requereix, relació de les autoritzacions o llicències que s’exigeixin per a la instal·lació, obertura o funcionament de l’activitat projectada o per a l’exercici professional i indicació de la situació en la qual es trobin els tràmits per a la seva consecució.
 • Còpia de la documentació que acrediti que es té la capacitació i, si escau, la qualificació professional exigida per exercir la professió.
 • Acreditació que es disposa d’inversió econòmica suficient, o compromís de suport per part d’institucions financeres o altres entitats.
 • Projecte d’establiment o activitat que es durà a terme, amb indicació de la inversió prevista, la rendibilitat esperada i, si escau, la previsió de la creació de llocs de treball.

Els tres últims apartats es poden acreditar mitjançant l’informe de valoració. Aquest informe, a tall d’exemple, pot ser emès per una de les organitzacions següents:

 • Federació Nacional d’Associacions d’Empresaris i Treballadors Autònoms (ATA).
 • Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA).
 • Confederació Intersectorial d’Autònoms de l’Estat Espanyol (CIAE).
 • Organització de Professionals i Autònoms (OPA).
 • Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE).
Següent
Sol·licita cita prèvia

L’autorització l’has de sol·licitar en persona.

De manera general, per poder anar a tramitar l’autorització a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència has de concertar una cita prèvia.

Següent
Paga les taxes associades a l’autorització

Per sol·licitar l’autorització de residència i treball per compte propi, has d’emplenar els formularis de pagament de les taxes establertes (residència i treball), indicar el mètode de pagament i abonar les taxes abans de l’expedició de l’autorització. 

El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés corresponent a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).

Taxa de residència
 • L’import de la taxa de residència és de 10,83 euros. 
 • Per obtenir una autoliquidació correcta, en el moment de descarregar el model 052 has de marcar la casella 2.1, dedicada a les sol·licituds d’autoritzacions que comporten, alhora, sol·licitud inicial de residència.
 • Per obtenir informació i tenir accés a emplenar, imprimir i pagar la taxa, pots consultar l’enllaç següent: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa052
Taxa de treball
 • L’import de la taxa de treball pot ascendir fins a 200,25 euros, segons el cas, si bé les persones que hagin tingut ingressos de menys de 30.000 euros l’últim any estan exemptes de pagar-la. 
 • ​Per obtenir una autoliquidació correcta, has d’emplenar les dades sol·licitades al web de la Generalitat de Catalunya per generar el formulari de sol·licitud i document de pagament de la taxa. 
 • Per obtenir informació i tenir accés a emplenar, imprimir i pagar la taxa, pots consultar el següent enllaç.

La informació està disponible en català i en castellà.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Adreça't a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència per lliurar la documentació per sol·licitar l’autorització de residència i treball per compte propi.  

La documentació necessària es detalla en el primer apartat del procés (“1. Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació”).

Següent
Rep o recull l’autorització

En un termini de tres mesos es resoldrà la teva autorització inicial de residència i treball per compte propi.

La missió diplomàtica o oficina consular et notificarà la resolució sobre la sol·licitud.

Una vegada notificada la sol·licitud, hauràs d’anar al consolat per tramitar el visat d’entrada que t’habilita per entrar a Espanya i iniciar l’activitat.

Depenent del consolat on es presenti la sol·licitud, és possible que se sol·liciti la documentació corresponent al visat en presentar la sol·licitud de l’autorització o bé que se sol·liciti la documentació corresponent al visat una vegada s’hagi notificat la concessió de l’autorització de residència i treball.

Per conèixer els requisits específics del visat, pots consultar la informació sobre el visat d’entrada.

Següent
Entrada a Espanya

Recorda que, una vegada siguis a Espanya, hauràs d’efectuar els tràmits següents: