Cicle formatiu de grau superior: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

És la sol·licitud per a la inscripció de les persones que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior en un centre educatiu sostingut amb fons públics. L’alumnat que s’hi vol inscriure ha de poder acreditar que disposa d’uns títols determinats o bé tenir com a mínim 19 anys i superar una prova d’accés.

La formació professional capacita per a l’exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté el títol de tècnic o tècnica superior. Aquest títol permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Al món laboral.

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipus diferents de centres que formen el sistema d’escolarització espanyol, públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l’Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per activitats extracurriculars.

MOLT IMPORTANT:

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per persona, però es poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns, sempre per ordre de preferència.

Recorda que, si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.

En cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a rebre una formació professional específica en un centre sostingut amb fons públics.

 • Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta dels centres, consulta l’import en el centre corresponent.
 • La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

A qui s’adreça?

S’adreça a persones que volen cursar un cicle formatiu de grau superior i que compleixen una de les condicions següents:

 • Disposar d’un títol de batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics, o una titulació superior.
 • Superar la prova d’accés corresponent i tenir com a mínim 19 anys (o bé complir-los durant l’any de la inscripció).
 • Acreditar la possessió d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir i tenir com a mínim 18 anys (o bé complir-los durant l’any de la inscripció).
 • Acreditar haver superat la prova d’accés a la universitat per a persones de més de 25 anys.

Quins requisits s’han de complir?

L’alumne/a que vol inscriure’s ha de poder acreditar algun dels títols o estudis següents:

 • El títol de batxillerat.
 • El títol de tècnic o tècnica especialista, tècnic o tècnica superior o equivalent.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
 • El títol de tècnic o tècnica de formació professional.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats hauran de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi s’han de tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es fa la prova.

Com has de fer el tràmit?

ATENCIÓ COVID-19: Actualment, a causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, només es pot realitzar de manera telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

 

Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent seleccionat per informar-se dels detalls de la preinscripció, dels estudis triats i de la manera de formalitzar la preinscripció.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

PAS NÚM. 1: Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació
 • La sol·licitud s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. 
 • Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. 
 • Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.
 • És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.
 • Abans de continuar, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció. 

 

PAS NÚM. 2: Presenta el full de sol·licitud original i la documentació

Pots presentar el full de sol·licitud i la documentació de dues maneres: 

 • Mitjançant registre electrònic: el tràmit finalitza amb l’enviament del formulari i, per tant, no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. 

Només en cas que la documentació acreditativa del criteri de prioritat no es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions és necessari enviar-la, en el termini establert, per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, en format digital. 

 •  Mitjançant formulari en suport informàtic: hauràs de descarregar i guardar el resguard de la sol·licitud al teu dispositiu. 

Una vegada fet això, s’ha d’enviar, en el termini establert, el resguard de la sol·licitud per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, acompanyat de la documentació identificativa i acreditativa del criteri de prioritat, en format digital. 

 • Per ordenar les sol·licituds d’admissió quan en un centre hi ha més sol·licituds que places disponibles, s’analitzen les diferents vies d’accés als cicles i la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
 • El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any. 
PAS NÚM. 3: Consulta si l’alumne/a ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Presencialment:
  • Al centre docent sol·licitat en primera opció.
 • Telemàticament:

A més, els centres publiquen al seu web les llistes anonimitzades dels resultats del procés. 

 

PAS NÚM. 4: Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula

En cas que l’alumne/a hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.
 • Abonament de l’import del preu públic corresponent.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el mateix alumne/a, presencialment.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d’identitat:
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a, si se’n disposa.

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, per adjudicar-les s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que hi permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés:

 

 • Segons la via d’accés, es fan les següents reserves de places:
  • Via del batxillerat o estudis equivalents: 60%. Té prioritat l’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.
  • Alumnes que acrediten un títol de tècnic o tècnica i també formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior: 20%.
  • Via de la prova d’accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que hi permeten l’accés: 20%.
 • Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre la resta de les vies de manera proporcional.

 

* Una vegada acabat aquest procés, si hi ha places vacants, s’assignen a les persones amb títol de tècnic o tècnica de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l’accés a cicles de grau superior ni la prova d’accés.

 

 • El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:
  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles.
  • Certificat de la qualificació de la prova d’accés.
  • Certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l’accés.
  • En cas d’estar encara cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions en el barem provisional.
  • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del corresponent web (en el moment de la matrícula cal presentar en el centre el certificat de superació de la prova).

 

En el cas de l’alumnat a qui se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una resolució de la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s’ha fet amb un cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La realització del tràmit és GRATUÏTA.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

A la resta del territori: el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

On puc trobar més informació?

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.