Preinscripció i matriculació a escoles bressol

Updated 01/2022

Tràmit per escolaritzar els infants de 4 mesos a 3 anys a les escoles bressol públiques.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça a infants D'ENTRE 4 MESOS I 3 ANYS

Es tramita TELEMÀTICAMENT o PRESENCIALMENT (amb cita prèvia) ​

Què és?

És la sol·licitud per a l'escolarització d'infants de 4 mesos a 3 anys en una llar d'infants o escola bressol pública.  

Què és important saber?

Les escoles bressol imparteixen el primer cicle d'educació infantil de caràcter no obligatori. A banda, ofereixen una funció educativa clau en l'aprenentatge i desenvolupament personal durant els primers anys de vida de l'infant. Aquest vessant educatiu és l'aspecte principal que les diferencia de les guarderies i les ludoteques, que únicament s'encarreguen de tenir cura dels infants, sense necessitat que els cuidadors i cuidadores disposin de cap titulació específica.

Aquest primer nivell d'educació es pot cursar en escoles públiques, en les quals el cost és finançat pel Govern, i en escoles privades.

* La informació presentada en aquesta guia de tràmits fa referència únicament als centres sostinguts amb fons públics.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Tingues present que les escoles bressol de Barcelona tenen un elevat reconeixement, de manera que sovint la demanda de places és més elevada que l'oferta. Per aquest motiu, si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Tot i així, en cas de no obtenir plaça a cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure-hi els infants.

Per què és important fer aquest tràmit?

És un tràmit imprescindible per poder accedir als serveis oferts per les escoles sostingudes amb fons públics. No obstant això, és una etapa d'escolaritat no obligatòria.

A qui va dirigit?

S'adreça als infants que tenen entre 4 mesos i 3 anys.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el pare, la mare o el tutor o tutora de l'infant personalment o mitjançant un o una representant. En cas que la sol·liciti una tercera persona, cal presentar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor o tutora de l'infant.

Quins requisits s’han de complir?
 • Per inscriure per primera vegada a una escola bressol un infant, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.
 • La inscripció no es pot fer fins que l'infant no hagi nascut.
 • La inscripció es pot fer fins que l'infant té 3 anys.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona ​

A la resta del territori: Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Recorda que si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.
 • Només es pot presentar una única sol·licitud per infant. Tot i això, en la mateixa sol·licitud es poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres (deu com a màxim). Si es presenta més d'una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat (i els punts corresponents).
 • És recomanable fer constar, per ordre de preferència, el màxim de centres desitjables a fi d'augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres escollits.
 • T'anirà bé conèixer la documentació necessària per acreditar els criteris de prioritat que es valoren. Aquesta informació la pots trobar en el primer apartat del procés (Com has de fer el tràmit? > Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).
 • En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.
 • Has de saber que els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar-lo i conèixer-lo en més profunditat.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

ALERTA COVID-19

Actualment, a causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, la presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona es farà de manera telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran dirigir a l’escola triada com a primera opció per telèfon o per correu electrònic per obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial. 

Online
En persona

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
Emplena el full de sol·licitud i presenta la documentació

Emplena i presenta el full de sol·licitud, juntament amb la documentación, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon en el formulari per rebre notificacions de l'estat de la sol·licitud.

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any, però acostuma a ser entre els mesos d'abril i maig.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet)
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
   • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna. Si no es té aquesta targeta quan es fa la preinscripció, es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
  • Si l'infant està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts si escau. La direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar):

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
 • En el cas de tenir germans o germanes al centre o progenitors o tutors o tutores legals treballant-hi (40 punts) 
  •  No cal justificació documental, el centre ho comprova d'ofici.
  •  En cas d'acreditar la proximitat 
 •  Només puntua un dels dos conceptes següents:
  • Proximitat al domicili familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència) (nota: contingut en format desplegable)
   •  Es pren l'adreça del document d'identitat (DNI o NIE) de la persona sol·licitant com a adreça de proximitat del centre:
   •  Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del document d'identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona comprovarà d'ofici, mitjançant el padró de l'Ajuntament de Barcelona, l'adreça d'empadronament de la unitat de convivència de l'alumne o alumna.
   • Proximitat al lloc de treball (20 punts)
    •  Fotocòpia del contracte laboral, o certificat de l'empresa.
    •  En el cas dels treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, es pren l'adreça que consta a l'Agència Tributària i s'acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
  •  En el cas d'optar a la puntuació per renda familiar (10 punts) 
   •  Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 •  En el cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare o mare, o germans o germanes (10 punts) 
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% (en català o castellà).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària d’una pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris
 • En cas d'acreditar la condició de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
  •  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En el cas de malaltia crònica de l'alumne o alumna que n'afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques (10 punts) (nota: contingut en format desplegable)
  • Cal presentar un dels documents següents, en què s'especifiqui de quina malaltia es tracta:
   • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut.
   • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.
Següent
Consulta si l'infant ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Telemàticament:
  • Pots consultar l'estat de la teva preinscripció a través del portal web per a famílies.
 • Presencialment:
 • A través d'un missatge telefònic:
  • Si vas indicar un telèfon mòbil on poder rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig.

 

Les sol·licituds que no siguin admeses en el procés de matriculació configuraran la llista d'espera per a l'accés a places vacants que es produeixin durant el curs, si així se sol·licita en l'imprès de preinscripció.

Següent
Si l'infant ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'infant hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l'escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 •  Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 •  Si escau, i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb l'adreça nova.
 •  Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En relació amb el pagament de la matrícula, recorda que els preus públics per a l'escolaritat i/o alimentació a les escoles bressol municipals són variables i s'estableixen en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertany l'alumne o alumna.

Per aquest motiu, si ho prefereixes, abans de formalitzar definitivament la matrícula pots accedir al simulador de preus públics amb tarifació social.

 

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.

En el cas que realitzis el tràmit presencialment, el full de sol·licitud el pots obtenir també a través d’internet. Aquest full de sol·licitud és únic i el pots lliurar a qualsevol escola bressol encara que és preferible entregar-lo al centre que tinguis com a primera opció. 

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

Has d'emplenar el full de sol·licitud i preinscripció. Aquest document el pots obtenir per dues vies:

Telemàticament

A través del portal web del Consorci d'Educació de Barcelona. Pots baixar-te el formulari, emplenar-lo per generar la sol·licitud i imprimir-lo.

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon en el formulari per rebre notificacions de l'estat de la sol·licitud.

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet)
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
   • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna. Si no es té aquesta targeta quan es fa la preinscripció, es lliurarà en el moment de la matriculació.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
  • Si l'infant està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger poden acreditar-se, de manera extraordinària, amb els documents d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts si escau. La direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, es puntuen els següents criteris de prioritat per assignar-les. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris (les puntuacions associades poden variar):

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat
 • En el cas de tenir germans o germanes al centre o progenitors o tutors o tutores legals treballant-hi (40 punts) 
  • No cal justificació documental, el centre ho comprova d'ofici.
  • En cas d'acreditar la proximitat 
 • Només puntua un dels dos conceptes següents:
  • Proximitat al domicili familiar (30 punts si és a l'àrea d'influència o 10 punts si és dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència) (nota: contingut en format desplegable)
   • Es pren l'adreça del document d'identitat (DNI o NIE) de la persona sol·licitant com a adreça de proximitat del centre:
   • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del document d'identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona comprovarà d'ofici, mitjançant el padró de l'Ajuntament de Barcelona, l'adreça d'empadronament de la unitat de convivència de l'alumne o alumna.
   • Proximitat al lloc de treball (20 punts)
    • Fotocòpia del contracte laboral, o certificat de l'empresa.
    • En el cas dels treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l'exercici de la seva activitat, es pren l'adreça que consta a l'Agència Tributària i s'acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
  • En el cas d'optar a la puntuació per renda familiar (10 punts) 
   • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • En el cas de discapacitat de l'alumne o alumna, pare o mare, o germans o germanes (10 punts) 
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% (en català o castellà).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària d’una pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
Documentació acreditativa dels criteris complementaris
 • En cas d'acreditar la condició de família nombrosa o monoparental (15 punts) 
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • En el cas de malaltia crònica de l'alumne o alumna que n'afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques (10 punts) (nota: contingut en format desplegable)
  • Cal presentar un dels documents següents, en què s'especifiqui de quina malaltia es tracta:
   • Informe mèdic emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut.
   • Certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.
Següent
Presenta el full de sol·licitud original i la documentació

Presenta la documentació i el full de sol·licitud de la preinscripció, preferentment, a l’escola bressol triada en primer lloc. Caldrà demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud i la documentació requerida trucant al centre seleccionat o enviant un correu electrònic.  

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any, però acostuma a ser entre els mesos d'abril i maig.

Següent
Consulta si l'infant ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

 • Telemàticament:
  • Pots consultar l'estat de la teva preinscripció a través del portal web per a famílies.
 • Presencialment:
 • A través d'un missatge telefònic:
  • Si vas indicar un telèfon mòbil on poder rebre SMS, rebràs un missatge informatiu amb el codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig.

Les sol·licituds que no siguin admeses en el procés de matriculació configuraran la llista d'espera per a l'accés a places vacants que es produeixin durant el curs, si així se sol·licita en l'imprès de preinscripció.

Següent
Si l'infant ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'infant hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l'escola corresponent en el període establert.

Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En relació amb el pagament de la matrícula, recorda que els preus públics per a l'escolaritat i/o alimentació a les escoles bressol municipals són variables i s'estableixen en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertany l'alumne o alumna.

Per aquest motiu, si ho prefereixes, abans de formalitzar definitivament la matrícula pots accedir al simulador de preus públics amb tarifació social.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.