Empreses i organitzacions establertes a Barcelona

Actualment hi ha al voltant de 660 empreses de capital britànic establertes a Catalunya, segons el Directori d’empreses estrangeres a Catalunya (ACCIÓ, 2018).  Les empreses britàniques representen el 8 % del total d’empreses estrangeres establertes a Catalunya, en la sisena posició per darrere d’Alemanya, França, els Estats Units, Itàlia i Holanda. 

La Cambra de Comerç Britànica a Espanya té per missió el foment del negoci i la inversió entre empreses britàniques i espanyoles, i entre els seus socis hi ha tant empreses britàniques implantades a Espanya com empreses espanyoles amb interessos en el Regne Unit. 

Des del referèndum de juny de 2016, en el que es va aprovar la sortida de la UE, el Regne Unit ha invertit 10.786 milions d’euros a Espanya, segons el V Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España, que elabora aquesta cambra de comerç. Són dades que demostren que les empreses britàniques segueixen molt compromeses i interessades en Espanya, a pesar de la incertesa que n’està generant el procés de sortida.

El mercat britànic és també un dels principals mercats per al comerç exterior de les empreses de la província de Barcelona i el primer mercat per a les importacions i exportacions de serveis en el conjunt de l’Estat espanyol.

D’altra banda, són moltes les empreses locals que tenen contractades persones britàniques als seus equips i que podrien veure’s afectades per una sortida del Regne Unit sense acord.

Durant el període de transició (de l’1 febrer al 31 de desembre de 2020) el Regne Unit seguirà formant part del territori duaner de la Unió Europea i del Mercat Únic, és a dir, continuarà la lliure circulació de mercaderies i tampoc no hi haurà canvis en l’estatus d’origen dels productes britànics. Per als operadors, no hi haurà canvis en cap aspecte: duaner, fiscal, regulador, etcètera. El Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE

A partir de l’1 de gener de 2021, data prevista d’acabament del període transitori, el Regne Unit quedarà fora de la unió duanera de la UE i serà considerat un “tercer país” quant al comerç de béns i serveis.  Per a l’exportació i la importació de mercaderies, les empreses hauran de fer tràmits duaners i no duaners. A més, si en aquella data no s’hagués assolit un acord comercial entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquest tindria el mateix tracte comercial que altres països de l’Organització Mundial del Comerç amb els quals no hi ha tracte preferencial.

El passat 10 d’octubre de 2019 la Secretaria d’Estat de Comerç i ICEX van organitzar a Barcelona el seminari “L’empresa davant del Brexit”. En aquest seminari es va oferir informació pràctica per ajudar les empreses a preparar-se per a les implicacions del Brexit. A continuació es poden consultar les presentacions del seminari esmentat:

Addicionalment, ICEX ha llançat el curs online Entender el brexit y sus desafíos, de 10 hores de durada, adreçat a persones de perfil directiu i a professionals de pimes i empreses familiars. El curs aborda aspectes de comerç exterior i analitza els elements que estarien dificultant una sortida ordenada a data d’avui i els efectes econòmics que tindria una sortida sense acord del Regne Unit.

A continuació, mostrem una relació de recursos informatius empresarials per als operadors econòmics a Espanya.

INFORMACIÓ I RECURSOS PER A EMPRESES EN CLAU BREXIT

Informació oficial de la Comissió Europea

  • Comunicacions preparatòries: pàgina web per accedir a les comunicacions dels serveis de la Comissió Europea destinades a preparar els ciutadans i ciutadanes i les parts interessades per a la retirada del Regne Unit.

 

Eines de preparació per al Brexit

 

Comerç, fiscalitat i duanes

 

Indústria, energia i medi ambient

 

Serveis

  • Aspectes que cal que tinguin en compte les empreses que comercien amb el Regne Unit: pàgina web d’informació i recursos de la Secretaria d’Estat de Comerç amb documents d’interès sobre els àmbits del comerç digital, els serveis financers, la propietat intel·lectual, el transport, les telecomunicacions o la mobilitat temporal de treballadors, entre altres (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Govern d’Espanya).

 

Impost sobre el Valora Afegit (IVA)

Una vegada acabat el període transitori (31 de desembre de 2020) els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries.

Les importacions de mercaderies procedents del Regne Unit estaran subjectes a l’IVA a la importació, mentre que les exportacions cap al Regne Unit estaran exemptes d’IVA.

En el cas de les importacions, l’IVA s’haurà de liquidar en el moment de la importació per la duana, llevat que l’empresa opti pel pagament de l’IVA diferit. Per això, haurà de fer la presentació de l’IVA mensualment. Les empreses amb període de declaració trimestral podran canviar a trimestral a través de la seva inscripció en el Registre de Devolució Mensual (REDEME).

 

Qualificacions professionals

El portal informatiu del Govern d’Espanya Preparats per al Brexit conté informació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals de nacionals de la Unió Europea i de nacionals del Regne Unit.

Aquells ciutadans i aquelles ciutadanes de la Unió o nacionals del Regne Unit i els membres de les seves famílies que hagin obtingut el reconeixement de les seves qualificacions pel seu Estat d’acollida o l’Estat on treballen abans del final del període transitori mantindran l’esmentat reconeixement després del període transitori, incloent el dret a exercir la seva professió en les mateixes condicions que els nacionals del país, sempre que el reconeixement s’hagi obtingut de conformitat amb el que marquen les directives europees.

A més, el Regne Unit i els Estats membres cooperaran per facilitar la resolució dels procediments en curs de reconeixement de qualificacions.

RECURSOS D'ATENCIÓ EMPRESARIAL
  • Oficina d’Atenció a les Empreses (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai de referència per a empreses i pimes de Barcelona que aglutina una cartera permanent de serveis de valor afegit per al creixement empresarial. Un dels serveis disponibles, que es presta en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, és el d’internacionalització i tràmits de comerç exterior.
  • Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai d’atenció a persones amb idees de negoci que volen posar en marxa un projecte d’emprenedoria.
  • Finestreta Brexit (ACCIÓ, Govern de Catalunya). Servei d’assessorament personalitzat per ajudar les empreses establertes a Catalunya a preparar un pla de contingència per afrontar les conseqüències del Brexit.  Inclou descomptes en el preu dels serveis prestats per les oficines d’ACCIÓ a l’exterior per obrir nous mercats.
  • Xec Brexit (ICEX, Govern d’Espanya). Descompte en el preu dels serveis personalitzats prestats per ICEX a través de les Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya a l’Exterior per a empreses espanyoles que hagin de fer front a les noves condicions d’accés al mercat britànic o vulguin diversificar mercats. 
  • Informació Brexit (CESCE, Agència de Crèdit a l'Exportació). Línia informativa sobre impagaments i condicions de cobrament al Regne Unit.
  • Línia Brexit per a empreses (Foment del Treball Nacional). Servei d’informació i atenció a empreses amb interessos en el Regne Unit, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància d’estar preparats per a les repercussions dels diferents escenaris de sortida.
Subscribe to Empreses i organitzacions establertes a Barcelona