You are here

Actualitzat 06/2018

Alta al registre d’Hisenda de l’Agència Tributària com a autònom (freelance)

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏTA

La VALIDESA coincideix amb la DURADA DE L’ACTIVITAT

S’ha de sol·licitar ABANS de l’inici de l’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Es tramita de manera PRESENCIAL O TELEMÀTICA

Què és?

És l’acte d’inscriure’s al cens d’empresaris, professionals i retenidors de les persones que han de dur a terme activitats o operacions empresarials o professionals o que abonen rendiments subjectes a retenció.

Què és important saber?

La declaració d’alta s’ha de fer amb anterioritat als casos següents:

 • El començament d’activitats empresarials.
 • La realització de les operacions.
 • El naixement de l’obligació de retenir o ingressar en compte sobre les rendes que se satisfacin, abonin o deguin.

Per poder donar-se d’alta en aquest cens, també cal donar-se d’alta al cens d’obligats tributaris, que és el registre on hi ha inscrites les persones físiques i jurídiques, així com les persones considerades obligats tributaris. L’acte d’inscriure’s-hi els atorga un número d’identificació fiscal per a les seves relacions tributàries amb l’Administració.

A Barcelona hi ha l'Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) que t'ofereix informació detallada de manera gratuïta i t’ajuda a fer tots aquests tràmits.

Per què és important fer-lo?

És un procediment imprescindible per poder constituir-se com a autònom o autònoma i començar l’activitat empresarial, atès que s’ha d’informar Hisenda sobre l’activitat que es durà a terme i els impostos que es pagaran.

També pots consultar la pàgina web de l’Agència Tributària (disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

A qui s'adreça?

Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que hagin d’iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda.

Quins requisits has de complir?
 • Disposar del número d’identitat d’estranger (NIE).
 • Per sol·licitar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors, t’has d’haver censat prèviament a l’Agència Tributària, emplenant el model 030.
Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Agència Tributària (Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • A Barcelona disposes d’un servei públic d’atenció a les empreses anomenat Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), on t’ofereixen assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics per a la gestió i el creixement de la teva empresa. (nota: s’adjunta l’enllaç a l’apartat corresponent de la pàgina web)
 • No pots utilitzar el formulari simplificat quan tramitis la teva alta mitjançant un d’autoritzat o el teu domicili fiscal (...).
 • Per obtenir més informació sobre l’inici d’un negoci a Barcelona, consulta l’apartat corresponent d’aquesta mateixa pàgina web. (nota: s’adjunta l’enllaç a l’apartat corresponent de la pàgina web)
 • Si vas presencialment a presentar el model 030, consulta si també pots emplenar, en el mateix moment, el formulari 037 per poder fer el tràmit anant una única vegada a les oficines.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?
 • Una vegada t’hagis donat d’alta al cens d’Hisenda, ja pots sol·licitar l’alta a la Seguretat Social:
 • Si vols fer tot el tràmit en línia, cal que tinguis el certificat següent:

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Presencial

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’alta censal a l’Agència Tributària?

1
2
3
4
5
6
7
8
Obtén el certificat digital

Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d’obtenir prèviament el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Accedeix a la seu electrònica per efectuar l’alta al cens d’obligats tributaris

Una vegada obtingut el certificat digital, accedeix a la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Selecciona l’opció “Censos, NIF i domicili fiscal > Censos > Model 030. Cens d’obligats tributaris - Declaració censal d’alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals > Modificació o presentació” per poder començar la sol·licitud..

Comprova si t’has donat d’alta com a obligat tributari o obligada tributària abans de fer aquest tràmit intentant sol·licitar cita prèvia per a l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors a la pàgina web que s’indica en el pas corresponent. Si estàs donat d’alta, segueix el procés des d’aquest punt.

La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Següent
Emplena el model de sol·licitud 030 i adjunta la documentació requerida

El model 030 s’ha de presentar per sol·licitar l’alta al cens d’obligats tributaris.

Una vegada hagis accedit al tràmit a la seu electrònica, segueix els passos marcats i facilita tota la informació i documentació sol·licitada.

Quan hagis acabat d’emplenar la declaració, has de fer clic al botó “Signar i enviar”.

Consulta la pàgina web corresponent de l’Agència Tributària per obtenir més informació i ajuda, accedint als apartats “Informació i ajuda” i “Fitxa” del model 030.

La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

S’aconsella tenir preparades determinades dades que et poden demanar durant la sol·licitud.

 • Explica el motiu de la presentació de la sol·licitud:
 • Les teves dades.
 • Dades identificatives del cònjuge, si cal.
 • Dades del domicili fiscal.
 • Dades del domicili a l'efecte de notificacions.
 • Representant.
 • Estat civil.
Següent
Obtén l’alta al cens d’obligats tributaris

Si les dades introduïdes en la sol·licitud són correctes, després de prémer “Signar i enviar” se’t facilitarà un full de resposta amb el CSV (codi segur de verificació) i un PDF adjunt amb la còpia de la declaració presentada.

Següent
Accedeix a la seu electrònica per efectuar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors

Una vegada obtinguda l’alta al cens d’obligats tributaris, torna a accedir a la seu electrònica de l’Agència Tributària per sol·licitar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Selecciona l’opció “Censos, NIF i domicili fiscal > Censos > Model 037. Cens d’empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada > Emplenament i presentació telemàtica 037” per poder iniciar la sol·licitud.

Següent
Emplena el model simplificat de sol·licitud 037 i adjunta-hi la documentació requerida

El model 037 s’ha de presentar per comunicar:

 • L’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Les modificacions que es produeixin en la situació tributària, incloent-hi la modificació del domicili fiscal o social.
 • La baixa al cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Una vegada hagis accedit al tràmit a la seu electrònica, segueix els passos marcats i facilita tota la informació i documentació sol·licitada. Has d’emplenar el formulari en funció de les causes que motivin la presentació de la sol·licitud, i el pots enviar directament.

En funció del teu perfil, pot ser que hagis de presentar el formulari no simplificat. Per tant, si tens problemes per donar-te d’alta, consulta la pàgina web de l’Agència Tributària per conèixer el tràmit que et correspon, accedint a l’apartat “Informació i ajuda”.

S’aconsella tenir preparades determinades dades que et poden demanar durant la sol·licitud.

 • Dades identificatives
 • Causes de la presentació
 • Identificació:
  • Dades identificatives
  • Dades de telèfon i adreces electròniques
  • Domicili fiscal a Espanya
  • Domicili a l'efecte de notificacions
  • Lloc, data i signatura

La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Següent
Obtén l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors

Si la sol·licitud és correcta, rebràs un full de resposta amb el text “La presentació s’ha dut a terme amb èxit”, amb un PDF adjunt que conté:

 • Informació de la presentació (número d’entrada de registre, CSV, número de justificant, dia i hora de presentació i dades de la persona que ha presentat la sol·licitud).
 • Còpia completa de la declaració.

Hi ha casos en què caldrà aportar documentació complementària. En aquests casos, el justificant de presentació que obtindràs inclourà una indicació que adverteix que la presentació no tindrà efecte fins que no s’hagi presentat i comprovat la documentació requerida.

Per presentar aquesta documentació, accedeix amb el certificat digital a través de l’opció “Aportar documentació complementària”.

Següent
Tramita l’alta a la Seguretat Social

Abans del començament de l’activitat laboral, has de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’alta censal a l’Agència Tributària?

1
2
3
4
5
Emplena el model de sol·licitud 030 i recopila la documentació

El model 030 s’ha de presentar per sol·licitar l’alta al cens d’obligats tributaris.

Has d’accedir al formulari de sol·licitud (model 030), emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per presentar-lo físicament.

El formulari està disponible en castellà.

Per visualitzar, emplenar, guardar i imprimir el formulari del model 030 en PDF, cal que tinguis instal·lada una versió actualitzada d’Adobe Reader.

Consulta la pàgina web corresponent de l’Agència Tributària per obtenir més informació i ajuda, accedint als apartats “Informació i ajuda” i “Fitxa” del model 030

Recorda que, si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan vagis a fer la sol·licitud.

A més, has de consultar i preparar la documentació que se’t demanarà per a la sol·licitud de l’alta al cens d’obligats tributaris.

Documentació
Documentació general
 • Formulari de sol·licitud (model 030).
 • Fotocòpia del document que acrediti el NIE de la persona sol·licitant.
  • No sempre és necessari aportar la fotocòpia si, en el moment de la tramitació, mostres el document original i autoritzes l’Agència Tributària a verificar les teves dades d’identitat.
Documentació específica
 • En cas de no disposar del NIE:
  • Si encara no disposes del NIE, però l’has demanat, has de presentar el document que acredita que l’has sol·licitat i la justificació documental de l’operació per a la qual necessites el NIF.
  • Document acreditatiu de no estar obligat a disposar del NIE.
  • Original i fotocòpia del passaport de la persona sol·licitant o d’un altre document del seu país d’origen que n’acrediti la identitat, l’edat i la nacionalitat (no cal l’original si es tramita mitjançant un o una representant).
 • En cas de tramitar-se mitjançant un o una representant, has d’aportar, addicionalment:
 • Original i fotocòpia del NIF de la persona representant.
 • Autorització que acrediti la persona representant
 • Documentació acreditativa de la representació.

Si ho prefereixes, el mateix dia de la cita pots sol·licitar les etiquetes identificatives i la clau PIN per poder emplenar el model 037 de manera telemàtica.

Consulta si pots emplenar en el mateix moment el formulari 037, per poder fer el tràmit complet anant una única vegada a les oficines. És recomanable portar la documentació associada al formulari 037 per si se’t permet tramitar-lo el mateix dia.

Següent
Sol·licita cita prèvia per efectuar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors

Per sol·licitar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors és indispensable sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació a l’administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal en el moment de la presentació.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica de l’Agència Tributària (“Tots els tràmits > Altres serveis > Cita prèvia”) o trucar al 901 200 351 o al 912 901 340.

La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Si ho necessites, pots enviar el formulari (model 037) i la documentació per correu certificat.

Següent
Emplena el model de sol·licitud 037 i recopila la documentació

El model 037 s’ha de presentar per comunicar:

 • L’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Les modificacions que es produeixin en la situació tributària, incloent-hi la modificació del domicili fiscal o social.
 • La baixa al cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Has d’accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo.

A la part superior del formulari hi ha els botons i accessos a la resta de pàgines del formulari. A més, mitjançant el botó “Examinar...” pots importar un fitxer generat amb el formulari o amb un programa extern.

En funció del teu perfil, pot ser que hagis de presentar el formulari no simplificat. Per tant, si tens problemes per donar-te d’alta, consulta la pàgina web de l’Agència Tributària per conèixer el tràmit que et correspon, accedint a l’apartat “Informació i ajuda”

El formulari està disponible en castellà.

Recorda que, si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan vagis a fer la sol·licitud.

A més, has de consultar i preparar la documentació que se’t demanarà per a la sol·licitud de l’alta al cens d’obligats tributaris.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud (model 037).
 • En alguns casos, es pot requerir una fotocòpia del document que acrediti el NIE de la persona sol·licitant.
  • Si és la mateixa persona interessada la que compareix davant l’administració tributària, no cal que aporti una fotocòpia del NIE, sempre que mostri el document acreditatiu del NIE i autoritzi els òrgans de l’AEAT a verificar les seves dades d’identitat.
Següent
Adreça’t al lloc indicat, lliura-hi la documentació i obtén l’alta

Ves personalment a l’administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al teu domicili fiscal per lliurar-hi la documentació.

La documentació necessària es detalla en el cinquè apartat del procés (“5. Emplena el model de sol·licitud 037 i recopila la documentació > Documentació”).

Consulta la pàgina web per veure les oficines de l’Agència Tributària disponibles que tens més a prop.

L’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors es fa en el mateix moment en què es presenta la documentació, una vegada validada.

Següent
Tramita l’alta a la Seguretat Social

Abans del començament de l’activitat laboral, has de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.