Autorització de residència per a recerca

Updated 01/2022

Autorització per residir i treballar com a investigador o investigadora, vàlida per a tot el territori nacional

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 72,53 € (l’import l’assumeix l’empresa)

La VIGÈNCIA coincideix amb la durada del contracte o conveni, amb un màxim de DOS ANYS

S’ha de sol·licitar amb CARÀCTER PREVI a l’obtenció del VISAT o EN EL CAS DE SER JA LEGALMENT A ESPANYA

Es tramita de manera TELEMÀTICA per part de l’entitat que contracta l’investigador o investigadora 

Què és?

És el document que habilita per residir i treballar a Espanya com a investigador o investigadora professional en una universitat, en entitats empresarials o en un organisme de recerca establert a Espanya. Han de disposar d’aquest document les persones estrangeres de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa.

Què és important saber?

L’autorització la sol·licita la universitat, l’entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l’organisme de recerca, o algú en representació d’aquestes entitats amb l’acreditació deguda.

 • Si el ciutadà o ciutadana està fora d’Espanya, aquesta autorització és un requisit indispensable per obtenir posteriorment el corresponent visat nacional (de llarga durada).
 • Si el ciutadà o ciutadana està legalment al territori espanyol, únicament ha d’obtenir l’autorització per poder residir i treballar al territori.

En ambdós casos, també es pot sol·licitar, conjuntament o a posteriori, l’autorització per permetre la residència dels familiars.

L’autorització de residència per a investigació té la durada del contracte o conveni, amb un màxim de dos anys, i pot ser renovada per períodes successius de dos anys sempre que es mantinguin les mateixes condicions. 

Per a més informació, consulta el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya i el full informatiu per a investigadors i investigadores (disponible en anglès, rus, xinès, portuguès i castellà).

Per què l’has de sol·licitar?

És important obtenir aquesta autorització perquè és indispensable per demostrar el dret adquirit de residir i treballar al territori espanyol per a les persones que no siguin de la UE, de l’EEE ni de Suïssa.

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplacin a Espanya per dur-hi a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació en entitats públiques o privades.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer la universitat, l'entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l'organisme de recerca.

Quins requisits s’han de complir?

Per sol·licitar l’autorització, tant la persona investigadora com l’entitat que l’acull han de complir alguns requisits. 

Requisits de la persona investigadora
 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en què s’hagi residit durant els últims cinc anys.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni.
 • Tenir una titulació superior o equivalent o, si escau, una experiència mínima professional de tres anys.
 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.
 • Pertànyer a un dels perfils següents:
  • Personal investigador al qual fa referència l’article 13 i la disposició addicional primera de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  • Personal científic i tècnic que dugui a terme treballs de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica, en entitats empresarials o centres d’R+D+I establerts a Espanya.
  • Investigadors i investigadores acollits en el marc d’un conveni per organismes de recerca públics o privats, en les condicions que s’estableixin reglamentàriament.
  • Professors i professores contractats per universitats, òrgans o centres d’educació superior i recerca o escoles de negocis establerts a Espanya, d’acord amb els criteris que s’estableixin reglamentàriament.
Requisits de l’entitat

Acreditar el supòsit de l’article 72 de la Llei 14/2013 aplicable a l’entitat: 

 • Organismes als quals es refereix la Llei de la ciència (universitats públiques, organismes públics de recerca, estatals i autonòmics; universitats i entitats privades d’acord amb la disposició addicional primera d’aquesta llei, etc.). 
 • Entitat empresarial o centre de d’R+D+I establert a Espanya. 
 • Organisme de recerca públic o privat signant d’un conveni. 
 • Òrgan o centre d’educació superior i recerca. 
 • Escola de negoci establerta a Espanya. 
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

 La Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ets fora d’Espanya, has de sol·licitar un visat nacional per efectuar l’entrada a Espanya una vegada concedida l’autorització de residència. Si, al contrari, ja estàs legalment a Espanya en el moment de la sol·licitud, estàs exempt d’efectuar aquest tràmit.
 • Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament, i en qualsevol moment poden sol·licitar, de manera conjunta o successiva, l’autorització o el visat. Aquesta condició és aplicable a:
  • Cònjuge o parella de fet
  • Fills i filles menors d’edat o grans que depenguin econòmicament de la persona titular
  • Ascendents a càrrec
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online

La universitat, l’entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l’organisme de recerca són els encarregats d’efectuar el tràmit per obtenir l’autorització de residència.

Recorda que els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament i que poden sol·licitar l’autorització, juntament amb la teva sol·licitud d’autorització o a posteriori.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l’autorització?

1
2
3
L’entitat sol·licita l’autorització

La universitat, l’entitat empresarial, el centre d’R+D+I o l’organisme de recerca ha de sol·licitar l’autorització de residència per a recerca. Aquesta sol·licitud es tramita a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Espanya. 

 

Per facilitar l’obtenció de l’autorització per part de l’empresa, consulta la documentació requerida per tenir-la preparada en cas que se’t demani.

Documentació
 • Si s’aporten documents expedits en un idioma diferent del castellà, han d’estar traduïts al castellà per un traductor o traductora jurat.
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document que estigui redactat en un idioma diferent del castellà ha d’estar traduït mitjançant una traducció jurada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats. ​

Documentació general
 • Còpia completa del passaport amb validesa mínima de sis mesos i almenys dues pàgines en blanc.
 • Assegurança de malaltia concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Certificat d’antecedents penals (en cas de trobar-se a Espanya en situació d’estada en el moment de presentar la sol·licitud).
 • Acreditació de mitjans econòmics suficients per a tu i per als membres de la teva família durant el període de residència a Espanya.
Documentació específica
 • Acreditació de la universitat o òrgan que contracta i on es desenvoluparà l'activitat investigadora.
 • Còpia del contracte o de la relació professional amb la institució.
Següent
Si ets fora d’Espanya, sol·licita el teu visat

Si ets fora d’Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, una vegada aprovada l’autorització has de sol·licitar el visat per poder habilitar la teva entrada al territori.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del visat d'entrada, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Entrada a Espanya

Recorda que, una vegada siguis a Espanya, hauràs d’efectuar altres tràmits: