You are here

Actualitzat 06/2018

Document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 10,71 €

Té un període de validesa de CINC ANYS

El termini de presentació és de TRES MESOS des de la data d’entrada a Espanya

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

El Registre central d’estrangers és la llista en què estan inscrites les persones d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que es quedaran a Espanya per un període superior a tres mesos. L’acte d’inscriure-s’hi atorga el certificat de registre de ciutadans o ciutadanes de la UE i, d’aquesta manera, se'n confirma la condició de residents.

Què és important saber?

L’ha de sol·licitar de manera presencial el ciutadà o ciutadana de la UE, de l’EEE o de Suïssa.

Al certificat de registre expedit hi constaran el nom, la nacionalitat, el domicili, el número d’identificació d’estranger (NIE) i la data de registre del ciutadà o ciutadana.

Una vegada que el ciutadà o ciutadana hagi residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, podrà sol·licitar el dret a residir-hi amb caràcter permanent.

Els ciutadans i ciutadanes que s’hi vulguin quedar per un període inferior a tres mesos poden residir a Espanya sense un permís especial. Durant la seva estada, s’han d’identificar amb els documents d’identitat dels seus països.

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Per què és important fer-lo?

És un tràmit obligatori si ets un ciutadà o ciutadana de la UE, de l’EEE o de Suïssa que es desplaça al territori espanyol per quedar-s’hi durant un període superior a tres mesos.

A qui s'adreça?

S’adreça als ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa que tenen previst quedar-se a Espanya per un període superior a tres mesos.

Qui l’ha de sol·licitar?

La sol·licitud l’has d’efectuar personalment.

Quins requisits has de complir?

Per inscriure-s’hi, els ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa han de complir algun dels requisits següents:

 • Ser un treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya.
 • Ser un treballador o treballadora per compte propi a Espanya.
Disposar per a si mateix/a i per als membres de la família de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el seu període de residència

En aquest cas, s’ha de:

 • Poder acreditar la suficiència de mitjans econòmics. L’import que s’ha d’acreditar varia anualment segons la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
 • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
Ser estudiant
 • Haver fet la matriculació en un centre públic o privat. Aquest centre ha de ser reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar-hi estudis o formació professional.
 • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
 • Efectuar la declaració responsable que es tenen recursos suficients per a si mateix/a i per als membres de la família per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència
Ser nacional d’un estat membre, familiar que acompanya un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, o que es reuneix amb aquest o aquesta i compleix alguna de les condicions anteriors

El familiar pot ser:

 • Si ets estudiant:
  • Cònjuge o parella de fet inscrita
  • Fills i filles a càrrec de l’estudiant i del seu cònjuge o parella
 • En la resta de casos:
  • Cònjuge o parella de fet inscrita
  • Descendents directes i els del seu cònjuge o parella, de menys de 21 anys, discapacitats o més grans d’aquesta edat i que visquin a càrrec seu.
  • Ascendents a càrrec directes o els del seu cònjuge o parella registrada

S’entén que hi estan a càrrec els familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona el ciutadà o ciutadana de la UE i que necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s’ha de donar en el país d’origen.

Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Cos Nacional de Policia (Ministeri de l’Interior, Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • Normalment hi ha molta confusió entre els termes NIE (número d’identitat d’estranger), TIE (targeta d’identitat d’estranger) i certificat de registre de ciutadans de la Unió:
  • El NIE és únicament el número, únic i exclusiu, que permet la identificació administrativa de les persones estrangeres amb els òrgans de l’Estat espanyol. Apareix a tots els documents identificatius de la persona estrangera.
  • La TIE és una targeta física identificativa. L’han de tenir les persones extracomunitàries autoritzades a quedar-se a Espanya per un període superior a sis mesos o totes les persones estrangeres amb un permís de llarga durada. Conté les dades d’identificació, així com el NIE i el tipus d’autorització d’estada o residència de la persona estrangera.
  • El certificat de registre de ciutadans de la Unió és un document físic identificatiu. L’han de tenir obligatòriament les persones de la UE, de l’EEE o de Suïssa que vulguin quedar-se a Espanya per un període superior a tres mesos. Conté les dades d’identificació, així com el NIE.
 • La demanda de cites prèvies és elevada, i per això pot ser difícil aconseguir hora la primera vegada que s’intenta sol·licitar. Per aquesta raó, es recomana intentar obtenir una cita tan bon punt s’arribi a Espanya.
 • Per efectuar el pagament de la taxa associada al tràmit, és important tenir en compte que alguns bancs no accepten aquest pagament si com a identificació personal no es facilita el NIE i s’inclou únicament el número de passaport. En aquests casos, pots mirar d’anar a una altra sucursal.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Presencial

El tràmit únicament el pots fer de manera presencial a l’oficina d’estrangeria de la província en la qual vulguis residir o a la comissaria de policia corresponent.

Recorda que els familiars que t’acompanyin en el desplaçament o es reuneixin amb tu també han de sol·licitar la seva inscripció al Registre central d’estrangers, sempre que compleixin els requisits especificats (“Què has de saber > Requisits”).

Quins passos has de seguir per sol·licitar el certificat de registre de ciutadans de la Unió?

1
2
3
4
5
6
Obtén el número de la Seguretat Social i l’alta (si et cal)

Després de la teva entrada a Espanya i abans del començament de l’activitat laboral, t’has d’afiliar a la Seguretat Social sol·licitant el número de la Seguretat Social i l’alta al sistema.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del número de la Seguretat Social i el vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació dels tràmits en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-los.

Següent
Emplena el formulari i recopila la documentació necessària

Has de descarregar, emplenar i signar el model oficial de sol·licitud del certificat de registre de ciutadans de la Unió (EX-18) per duplicat.

El formulari està disponible únicament en castellà.

Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir el certificat.

Documentació
 • Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.
 • Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al català o al castellà.
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

Per obtenir més informació sobre la traducció i legalització dels documents, consulta la pàgina web corresponent.

Documentació general
 • Justificant de la cita.
 • Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-18) per duplicat, degudament emplenat i signat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Passaport o document nacional d’identitat vàlid i en vigor. En el supòsit que estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia d’aquest i de la sol·licitud de renovació.
 • Documentació que acrediti l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona.
Documentació específica (en funció de les circumstàncies de la persona sol·licitant)
 • Si s'és o se serà treballador o treballadora per compte d’altri cal d’acreditar-ho, com a mínim, amb un dels documents següents:
  • Si és treballador o treballadora per compte d’altri contractat per una empresa de la UE i desplaçat a Espanya, ha d’aportar qualsevol dels documents següents:
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social (proporcionat per l’empresa contractant) o consentiment de la comprovació de les dades.
  • Contracte de treball registrat al Servei Públic d’Ocupació, o la comunicació de la contractació i les seves condicions a través de la plataforma CONTRAT@.
  • Declaració de contractació de la persona contractant o certificat d’ocupació. S’hi ha d’incloure, com a mínim, les dades del nom i l’adreça de l’empresa, la identificació fiscal i el codi del compte de cotització.
   • Còpia del contracte de treball amb l’empresa d’origen.
   • Còpia de les tres últimes nòmines.
   • Certificat de cobertura (A.1) que acrediti que la persona interessada manté les seves cotitzacions a la Seguretat Social en el país d’origen.
   • Certificat/formulari E-106/S.1 que acrediti que té dret a l’assistència sanitària espanyola durant el desplaçament a Espanya.
 • Si és treballador o treballadora per compte propi, pot aportar qualsevol dels documents següents:
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, o consentiment de la comprovació de les dades.
  • Acreditació del seu establiment mitjançant la inscripció al Registre Mercantil.
  • Alta al cens d’Hisenda.
 • Si no exerceix cap activitat laboral a Espanya, ha d’aportar:
  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya
 • Si és estudiant, ha d’aportar:
  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya.
  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya. Pot aportar una targeta sanitària europea amb una validesa que cobreixi el període de residència i l’habiliti per rebre les prestacions sanitàries necessàries des d’un punt de vista mèdic.
  • Matrícula del centre d’ensenyament públic o privat, reconegut o finançat per l’administració educativa competent.

Es considera suficient per al compliment d’aquests requisits la presentació de documentació acreditativa de participar en un programa de la UE que afavoreixi l’intercanvi educatiu per a estudiants i professorat.

 • Si és familiar del ciutadà o ciutadana de la Unió, ha d’aportar:
  • Documentació acreditativa, si escau, legalitzada del vincle familiar amb el ciutadà o ciutadana de la Unió.​
  • Documentació acreditativa de la dependència econòmica.
  • Documentació que acrediti que el o la familiar que li dona el dret compleix algun dels requisits següents:
   • Ser treballador o treballadora per compte d’altri o propi.
   • Tenir mitjans de vida suficients i assegurança de malaltia.
   • Ser estudiant, tenir mitjans suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família i assegurança de malaltia
Següent
Sol·licita la cita prèvia en línia

Per sol·licitar el certificat és indispensable demanar cita prèvia per presentar la documentació a l’oficina d’estrangeria de la província en què vulguis quedar-te o fixar la teva residència o, si no n’hi ha, a la comissaria de policia corresponent.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:

 • Al camp “Província seleccionada”, tria “Barcelona”.
 • Selecciona l’opció “2. Certificats UE”.
 • Al camp “Tràmits disponibles”, tria l’opció “CNP - Certificats UE”.
 • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Entrar”.
 • Emplena les dades personals sol·licitades.
 • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
 • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
 • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
 • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.

La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic de les oficines de tramitació de la Policia Nacional per a ciutadans estrangers, consulta la pàgina web corresponent.

Següent
Paga la taxa associada al tràmit

Has d’abonar la taxa abans de la cita prèvia, ja que n'hauràs de justificar el pagament. Actualment l’import és de 10,71 euros.

Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 012 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo.

El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).

El formulari està disponible únicament en castellà.

En alguns bancs no s’accepta el pagament de la taxa si com a identificació personal no es facilita el NIE i s’inclou únicament el número de passaport. En aquests casos, pots mirar d’anar a una altra sucursal.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per lliurar-hi la documentació.  La documentació necessària es detalla en el primer apartat del procés (“1. Emplena el formulari (EX-18) i recopila la documentació necessària > Documentació”).

Següent
Rep el certificat de registre al mateix moment

Una vegada abonada la taxa i verificats els requisits i la documentació, s’expedirà al mateix moment el certificat de registre, on hi constaran el teu nom, la nacionalitat, el domicili, el NIE i la data de registre.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.