Homologació i convalidació de títols i estudis no universitaris cursats a l'estranger

Updated 11/2021

Tràmit que permet reconèixer la validesa de títols i estudis no universitaris cursats a l'estranger

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA VARIA segons el títol que es vol homologar

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT

Es tramita PRESENCIALMENT

Què és?

És el procediment mitjançant el qual es reconeix la validesa oficial a Espanya dels títols i estudis d'ensenyament no universitari fets a l'estranger.

Què és important saber?

Hi ha diferències entre homologació i convalidació.

 • Es pot sol·licitar l'homologació a un títol espanyol un cop completats uns estudis i obtingut un títol. Mitjançant aquest procediment, s'obté el reconeixement oficial del grau acadèmic, s'habilita a continuar estudis del següent nivell educatiu i pots exercir la teva professió. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d'idiomes.
 • En canvi, la convalidació es pot sol·licitar tant si s'han completat els estudis com si no, encara que no se n'hagi obtingut el títol. Implica el reconeixement dels estudi cursats i permet a l'estudiant acabar les assignatures i/o matèries que no s'hagin convalidat, o bé obtenir el títol en el país on vol convalidar-lo.

En el cas de l'homologació al títol de graduat en educació secundària obligatòria, no s'abonarà cap taxa. En canvi, per als altres ensenyaments, l'import serà el mateix que cal abonar per a l'expedició de títols acadèmics i professionals.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (disponible en català i castellà).

Per què és important?

És imprescindible fer aquest tràmit si es vol obtenir el reconeixement d'estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement suposarà la validesa oficial a Espanya dels títols.

A qui va dirigit?

S'adreça a les persones que volen obtenir l'homologació o convalidació de títols d'estudis cursats a l'estranger.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el mateix ciutadà o ciutadana que vol obtenir el reconeixement dels estudis o bé el seu pare, mare o tutor o tutora legal.

Quins requisits s’han de complir?
 • Les persones que sol·liciten l'homologació o la convalidació han de residir a Catalunya.
 • Els documents s'han de presentar legalitzats (la legalització s'ha de fer sobre el document original) i han d'anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.
 • Els títols, els diplomes i les certificacions acadèmiques han de tenir validesa oficial i ser expedits per les autoritats competents del país al qual corresponen.
 • Els estudis han d'estar efectivament superats en el país de procedència.
 • S'han d'haver superat tots i cadascun dels cursos anteriors al curs que es vol homologar o convalidar. No es convaliden assignatures de manera individual.
 • Hi ha d'haver equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte al títol o els títols espanyols.
 • En el cas dels estudis fets en un centre estranger ubicat a l'Estat espanyol:
  • El centre que els imparteix ha de tenir l'autorització de l'Administració educativa espanyola competent.
  • No es pot haver obtingut prèviament el mateix títol o estudis en el sistema educatiu espanyol.
 • Tots els documents que es presenten han de ser originals i estar acompanyats de la fotocòpia corresponent, que cal compulsar.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris excepte els d'idiomes.
 • Els i les alumnes de sistemes educatius estrangers que s'incorporen a un curs d'educació primària o secundària (ensenyaments obligatoris) no han de sol·licitar l'homologació. Tampoc no l'han de sol·licitar les persones adultes que volen cursar ensenyaments d'educació secundària obligatòria.
 • S'ha d'homologar el títol original. No es pot homologar un títol estranger obtingut per homologació, convalidació o reconeixement d'un altre títol obtingut en un tercer país.
 • Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'abonarà cap taxa. Per a la resta d'ensenyaments, els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per a l'expedició de títols acadèmics i professionals.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

En persona

El tràmit només el pots fer presencialment. No obstant això, l'imprès del full de sol·licitud el pots gestionar a través d'internet.

Quins passos has de seguir per sol·licitar l'homologació i convalidació de títols no universitaris?

1
2
3
4
5
Emplena la sol·licitud i recopila la documentació

Has d'emplenar i enviar el full de sol·licitud d'homologació i convalidació de títols o estudis estrangers no universitaris. Aquest document el pots obtenir per dues vies:

Presencialment
 • Punts de tramitació
  • Oficines gestores
  • Serveis Territorials d'Educació
  • Consorci d'Educació de Barcelona
  • Departament d'Educació
Telemàticament
 • A través del web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Després d'emplenar i enviar la sol·licitud, l'aplicació genera els tres documents següents:
  • El resguard de la sol·licitud, amb el número de registre electrònic i la data.
 • El full de presentació de documentació que conté la llista dels documents que cal presentar. Aquest document serveix de volant d'inscripció condicional i és important conservar-lo mentre no s'obté la credencial perquè serveix per inscriure's a determinats ensenyaments o per poder fer proves d'accés.
 • La carta de pagament de la taxa amb l'import i el termini per abonar-lo.
  • Per a l'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'ha d'abonar cap taxa i, per tant, l'aplicació només genera els dos documents anteriors.
 • ​Imprimeix, per una sola cara, els tres documents obtinguts i guarda'ls, ja que són necessaris per continuar amb la tramitació. En el cas del full de presentació de documentació, imprimeix-lo dues vegades perquè una còpia se la queda el registre.
 • En el cas que no es generin automàticament els documents esmentats, els rebràs com a document adjunt a l'adreça de correu electrònic que s'hagi fet constar a la sol·licitud. Espera a rebre el correu i no tornis a fer una nova sol·licitud.

Després d'enviar la sol·licitud, si has de resoldre alguna errada o fer algun canvi en les dades, adreçat al punt de tramitació per sol·licitar-ne l'esmena o el canvi, però no obris una nova sol·licitud.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon en la sol·licitud per rebre notificacions del seu estat.

Abans de continuar amb la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • La documentació per a la tramitació de l'homologació i convalidació de títols no universitaris depèn de l'ensenyament que es vol homologar o convalidar.
 • Els documents que es presenten han de ser els originals i han d'anar acompanyats de les fotocòpies compulsades corresponents.
 • Els documents s'han de presentar legalitzats (la legalització s'ha de fer sobre el document original) i han d'anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.
 • La documentació s'ha de presentar acompanyada del full de presentació de la documentació que s'obté quan es formalitza la sol·licitud telemàtica.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d'origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona hauran de complir els requisits de legalització internacional. 

Hi ha dues vies de legalització internacional d'un document públic, en funció de si el país emissor d'aquest document és, o no, signatari de la Convenció de la Haia de 5 d'octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic n'és signatari, el document serà reconegut si té el segell de la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest segell es tramitarà al país d'origen.
 • Si el país emissor del document públic no n'és signatari, llavors el procés de legalització es farà per via diplomàtica.

A més, tot document públic haurà d'estar traduït mitjançant traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la Unió Europea, no serà necessària ni la seva traducció ni la seva legalització.

 • Formulari de sol·licitud de l'homologació.
Documentació per a l'homologació o convalidació del títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Document que acrediti la identitat del sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha de ser vigent i portar una fotografia).
 • Certificat acadèmic oficial dels dos últims cursos escolars acabats. Hi han de constar les assignatures cursades, les qualificacions i els anys acadèmics.
Documentació per a l'homologació o convalidació de primer de batxillerat
 • Document que acrediti la identitat del sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha de ser vigent i portar una fotografia).
 • Certificat acadèmic oficial dels dos últims cursos escolars acabats. Hi han de constar les assignatures cursades, les qualificacions i els anys acadèmics.
Documentació per a l'homologació o convalidació del títol de batxillerat complet
 • Document que acrediti la identitat del sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha de ser vigent i portar una fotografia).
 • Certificat acadèmic oficial dels dos últims cursos escolars acabats. Hi han de constar les assignatures cursades, les qualificacions i els anys acadèmics.
 • Títol, diploma o certificat final obtingut.
Documentació per a l'homologació o convalidació de formació professional i ensenyaments artístics i esportius
 • Document que acrediti la identitat del sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha de ser vigent i portar una fotografia).
 • Títol, diploma o certificat obtingut.
 • Càrrega horària total de cadascuna de les assignatures cursades, amb la durada oficial del pla d'estudis seguit.
 • Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats abans dels que es volen convalidar.
 • Programa d'estudis, segellat pel centre, amb els continguts de les assignatures.
 • Acreditació de les pràctiques preprofessionals efectuades.
 • Certificat de serveis prestats en empreses en relació amb la titulació que es vol homologar.

L'òrgan instructor pot requerir, a més, els documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre els estudis estrangers cursats i el títol o els estudis espanyols amb els quals es volen homologar o convalidar.

Consulta la Guia de països del portal Estudiar a Catalunya per conèixer informació addicional específica.

Següent
Fes el pagament de la taxa

Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'abonarà cap taxa. Per a la resta de convalidacions i/o homologacions, els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per a l'expedició de títols acadèmics i professionals d'estudis equivalents en el territori espanyol.

Perquè puguis abonar l'import de la taxa, és imprescindible tenir la carta de pagament que se t'ha generat en fer la sol·licitud. En aquest document hi trobaràs les indicacions per fer el pagament.

És imprescindible que abonis l'import per tramitar l'expedient d'homologació o convalidació. Si no el pagues, es considerarà que desisteixes de la sol·licitud.

Següent
Adreça't al lloc indicat i presenta la documentació

Has de d'adreçar-te a algun dels punts de tramitació detallats en el primer apartat (Emplena la sol·licitud i recopila la documentació > Presencialment > Punts de tramitació) i presentar la documentació sol·licitada.

La documentació que cal presentar varia en funció del títol que es vol homologar o convalidar. En el formulari de sol·licitud es detallen els documents que has de presentar. Tot i això, pots consultar la documentació general necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rebràs la notificació de l'Administració

Si en tramitar l'homologació o la convalidació vas acceptar rebre notificacions electròniques, en el cas que l'Administració t'hagi de fer algun requeriment el rebràs mitjançant un missatge de correu electrònic o SMS.

Si no vas acceptar rebre notificacions electròniques, els requeriments els rebràs per correu postal al domicili indicat a la sol·licitud.

Següent
Rebràs la credencial d'homologació

Rebràs per correu postal un escrit en el qual se t'indicarà el lloc on has de recollir la credencial d'homologació o convalidació.

Si en fer la sol·licitud vas indicar un número de telèfon mòbil, aquest avís el rebràs mitjançant un SMS.