Homologació i convalidació de títols i estudis universitaris cursats a l'estranger

Updated 11/2021

Tràmit que permet reconèixer la validesa de títols i estudis superiors o universitaris cursats a l'estranger

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és única i s'actualitza d'any en any.

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT

Es tramita PRESENCIALMENT

Què és?

És el procediment mitjançant el qual es reconeix la validesa oficial a Espanya dels títols d'educació superior atorgats per institucions estrangeres.

Què és important saber?

Hi ha diferències entre homologació i convalidació.

 • Es pot sol·licitar l'homologació a un títol espanyol un cop completats uns estudis i obtingut un títol. Mitjançant aquest procediment, s'obté el reconeixement oficial del grau acadèmic, s'habilita a continuar estudis del següent nivell educatiu superior i pots exercir la teva professió. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d'idiomes.
 • En canvi, la convalidació es pot sol·licitar tant si s'han completat els estudis com si no, encara que no se n'hagi obtingut el títol. Implica el reconeixement dels estudi cursats i permet a l'estudiant acabar les assignatures i/o matèries que no s'hagin convalidat, o bé obtenir el títol en el país on vol convalidar-lo.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial als Serveis al ciutadà del web del Ministeri d'Educació i Formació Professional (disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l'Estat espanyol).

Per què és important sol·licitar-lo?

És important efectuar el tràmit si es vol obtenir el reconeixement d'estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement suposarà la validesa oficial a Espanya dels títols, i, en conseqüència, habilitarà professionalment les persones que el sol·licitin.

A qui va dirigit?

S'adreça a les persones titulades per una institució d'educació superior oficial no espanyola que volen obtenir l'homologació o convalidació dels títols.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el mateix ciutadà o ciutadana que vol obtenir el reconeixement dels títols.

Quins requisits s’han de complir?
 • Disposar d'un títol superior oficial emès per una institució no espanyola.
 • Abonar la taxa per poder iniciar el procediment.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?
Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Per a la tramitació dels expedients d'homologació de títols estrangers no s'hauran de presentar els documents originals dels títols, programes o qualsevol altra documentació, sinó la fotocòpia compulsada d'aquests documents.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

En persona

El tràmit l'has de fer preferentment de manera presencial, anant a qualsevol registre públic de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes o algunes de les administracions locals.

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar l'homologació i convalidació de títols i estudis universitaris cursats a l'estranger?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

Has de baixar-te, emplenar i imprimir el full de sol·licitud, que pots obtenir telemàticament.

Abans de continuar amb la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Tots els documents que s'aportin hauran de ser oficials i ser expedits per les autoritats competents. A banda, en els casos en què sigui necessari, els documents originals han de ser legalitzats.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d'origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona hauran de complir els requisits de legalització internacional. 

Hi ha dues vies de legalització internacional d'un document públic, en funció de si el país emissor d'aquest document és, o no, signatari de la Convenció de la Haia de 5 d'octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic n'és signatari, el document serà reconegut si té el segell de la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest segell es tramitarà al país d'origen.
 • Si el país emissor del document públic no n'és signatari, llavors el procés de legalització es farà per via diplomàtica.

A més, tot document públic haurà d'estar traduït mitjançant traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la Unió Europea, no serà necessària ni la seva traducció ni la seva legalització.

 • Formulari de sol·licitud de l'homologació.
 • Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del o la sol·licitant.
 • Còpia compulsada del títol del qual se sol·licita l'homologació o la convalidació i, si escau, la seva traducció oficial.
 • Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis cursats per a l'obtenció del títol, en la qual consti:
  • La durada oficial en anys acadèmics del pla d'estudis seguit
  • Les assignatures cursades
  • La càrrega horària total de cadascuna de les assignatures expressada en hores o crèdits ECTS (europeus) i, si escau, la seva traducció oficial.
 • Acreditació del pagament de la taxa.
 • Acreditació de la competència lingüística necessària per a l'exercici a Espanya de la professió corresponent.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

Els documents esmentats són els imprescindibles per iniciar el procediment. Posteriorment, si es necessita documentació addicional, et serà sol·licitada.

Següent
Fes el pagament de la taxa

Has de fer el pagament de la taxa associada a l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers. Has de baixar-te, emplenar i imprimir el model de sol·licitud (model 790).

Posteriorment, has de presentar l'imprès a qualsevol entitat bancària.

La justificació de l'abonament de la taxa serà un requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.

La taxa associada al tràmit és única i s'actualitza d'any en any. Pots consultar la taxa vigent al formulari (model 790)

Següent
Adreça't al lloc indicat i presenta la documentació

Has de presentar el full de la sol·licitud i la documentació requerida a qualsevol registre públic (finestra oficial d'accés a l'Administració per donar documentació) de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes o a algunes administracions locals (alguns ajuntaments han subscrit convenis que els permeten actuar com a registre públic).

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (1. Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rebràs la resolució

Les resolucions d'homologació i convalidació de títols estrangers d'educació superior es formalitzaran mitjançant una credencial expedida per la Subdirecció General de Títols del Ministeri d'Universitats.

Pots recollir el document de l'homologació personalment o a través d'una persona o gestoria autoritzada, degudament acreditada.

El lloc assignat per recollir la documentació és la Subdirecció General de Títols (Paseo de la Castellana, 162, Madrid). Tot i així, mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Títols, pots sol·licitar que se t'enviï la documentació a:

 • L'Àrea Funcional d'Alta Inspecció d'Educació de la Delegació del Govern
 • La Subdelegació del Govern a la qual vulguis adreçar-te per recollir-la
 • La Conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya

Finalment, has de saber que la resolució de l'homologació de títols estrangers d'educació superior pot quedar condicionada a la superació de determinats requisits formatius complementaris.