Preinscripció i matriculació de cicle formatiu de grau mitjà als centres sostinguts amb fons públics

Updated 11/2021

Tràmit per inscriure l'alumnat a un grau mitjà de formació professional.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça A ALUMNES AMB DETERMINADES TITULACIONS O QUE TENEN A PARTIR DE 17 ANYS I SUPEREN UNA PROVA D'ACCÉS

Es tramita TELEMÀTICAMENT

Què és?

És la sol·licitud per a la inscripció de les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà. L'alumnat que hi vol ser inscrit ha de poder acreditar que disposa d'uns títols determinats (especificats a l'apartat Què és > Quins requisits s'han de complir?) o bé tenir com a mínim 17 anys i superar una prova d'accés.

Què és important saber?

Els cicles formatius capaciten per a l'exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic. Aquest títol permet accedir a:

 • Batxillerat
 • Un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà
 • El món laboral

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipologies diferents de centres que formen el sistema d'escolarització espanyol: públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l'Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per a activitats extracurriculars.

* La informació presentada en aquesta guia de tràmits fa referència únicament als centres sostinguts amb fons públics.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Si al centre educatiu hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Tot i així, en cas de no obtenir plaça en cap dels centres demanats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure-hi els nens i nenes.

Per què és important fer aquest tràmit?

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a rebre una formació professional específica d'un determinat sector i ofici, en un centre sostingut amb fons públics.

A qui va dirigit?

S'adreça a persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà i que compleixen una de les condicions següents:

 • Disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics
 • Tenir a partir de 17 anys (o que durant l'any es facin 17 anys) i haver superat la prova d'accés corresponent.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • En cas que l'alumne o alumna sigui major d'edat: el mateix alumne.
 • En cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat: el pare, la mare, o el tutor o tutora de l'alumne.
Quins requisits s’han de complir?
 • L'alumnat que hi vol ser inscrit ha de poder acreditar algun dels títols o les condicions següents:
  • El títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO)
  • El títol de tècnic o tècnica, o de tècnic o tècnica auxiliar.
  • El títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats hauran de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya)

A la resta del territori: Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre per ordre de preferència.
 • La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
 • Recorda que si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.
 • En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online

ALERTA COVID-19

A causa de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, el tràmit només es pot iniciar de manera telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer la presentació de la sol·licitud de preinscripció.  

 

Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent per informar-se dels detalls de la preinscripció, dels estudis triats i de la manera de formalitzar la inscripció. 

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

La sol·licitud s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. 

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. 

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

 

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

 

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat de l'alumne o alumna i de la persona que fa la sol·licitud
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna, si se'n disposa.
 • En cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'alumne o alumna i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
  • Si l'alumne o alumna està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, per adjudicar-les s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés:

 • Segons la via d'accés, es fan les reserves de places següents:
  • Prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per a altres titulacions que permeten l'accés: reserva del 20%. L'alumnat dels programes de formació i inserció que ha superat les proves d'accés, o ha obtingut l'exempció de fer-les, accedeix per aquesta via i participa al procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
  • Programa de qualificació professional inicial (PQPI): reserva del 20% (també hi accedeix l'alumnat procedent de la formació professional bàsica).
  • Graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents: reserva del 60%.
 • Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.
 • El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:
  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles formatius.
  • Certificat de la qualificació de la prova d'accés.
  • En cas d'estar encara cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
  • En el cas d'haver completat l'ESO: original i fotocòpia del certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa o original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic (si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica).
  • L'alumnat procedent d'estudis estrangers ha de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
  • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
Següent
Presenta el full de sol·licitud original i còpia i la documentació

La sol·licitud telemàtica s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat. El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a la bústia electrònica oficial del centre sol·licitat com a primera opció dins del termini establert per presentar la documentació. 

Per ordenar les sol·licituds d'admissió quan en un centre hi ha més sol·licituds que places disponibles, s'analitzen les diferents vies d'accés als cicles i la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any.

Següent
Consulta si l'alumne o alumna ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar:

Presencialment:

 • Centre docent demanat en primera opció.

Telemàticament:

Següent
Si l'alumne o alumna ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'alumne o alumna hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula al centre docent corresponent en el període establert. Si no ho fas, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.